eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmiec › Zaprojektuj i wybuduj - Przebudowa drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka i LibrantowaOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektuj i wybuduj - Przebudowa drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka i Librantowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Chełmiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-395

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 185480210

1.5.8.) Numer faksu: 185480243

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetragi@chelmiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektuj i wybuduj - Przebudowa drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka i Librantowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7313934e-ca3a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002726/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zaprojektuj i wybuduj - Przebudowa drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROW na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja w niniejszym
postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym; podpisem zaufanym, -
lub elektronicznym podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
2. Pana/Pani dane nie podlegają współadministrowaniu,
3. Zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest dostępny pod adresem – email: iod@chelmiec.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: WPR.271.9.2023
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
9. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPR.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Zaprojektuj i wybuduj – Przebudowa drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa
Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach programu – „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące część projektową – polegającą na wykonaniu projektu wg obowiązujących wytycznych przebudowy drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa wraz z wszystkimi stosownymi uzgodnieniami i pozwoleń w tym: pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót, pozwoleń i operatów wodno-prawnych, decyzji środowiskowych oraz innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do ukończenia realizacji inwestycji.
Część wykonawcza inwestycji obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Librantowa Ubiad w km 0+000-0+1910 w miejscowości Klimkówka Librantowa. Zakres robot budowlanych obejmuje:
• Podniesienie parametrów nośności nawierzchni poprzez wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni;
• Roboty rozbiórkowe;
• Budowę chodnika;
• Poszerzenie jezdni
• Poszerzenie i utwardzenie pobocza
• Wykonanie systemu odwodnienia jezdni i chodnika w postaci kanalizacji deszczowej rowów odwadniających, korytek ściekowych,
• Wymiana przepustów pod drogą wraz z umocowaniem wylotów i rowów odprowadzających wody opadowe z pasa drogowego do istniejących cieków wodnych
• Przestawienie infrastruktury energetycznej (jeżeli zajdzie potrzeba)
• Budowę przejść dla pieszych wraz z doświetleniem (jeżeli zajdzie potrzeba)
Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celów związanych z realizacją przedsięwzięcia będzie spoczywać na Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiąże się do udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze – „Cena”:
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie według poniższego wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 60 pkt.
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie – „Rękojmia za wady”:
W kryterium „Rękojmia za wady” ilość punktów zostanie obliczona według poniższego wzoru:
K2 = ( RB / RN ) x 40 pkt.
K2 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Rękojmia za wady”
RN – najdłuższy termin udzielonej rękojmi za wady spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
RB – termin rękojmi za wady zaoferowany w ofercie badanej
Zamawiający wymaga wpisania w ofercie konkretnej liczby pełnych miesięcy na jaki udziela rękojmi za wady. Wykonawca może zaoferować termin rękojmi za wady nie krótszy niż 36 msc i nie dłuższy niż 60 msc.
W przypadku zaoferowania terminu rękojmi za wady na okres dłuższy niż 60 msc, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie zadanie polegające na przebudowie/remoncie drogi długości minimum 1,5 km; w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże jedną, należycie zrealizowaną robotę budowlaną, która polegała budowie/przebudowie/remoncie drogi o długości minimum 1,5 km oraz o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w następującym zakresie:
• w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt. 1 uPzp
• art. 108 ust. 1 pkt. 2 uPzp
• art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
• art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp
• art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
• art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. d SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów):
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w zakresie robót wskazanych w rozdziale VII ust. 1 lit. d) SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyżej wskazany wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- oświadczenie o aktualnościach składanych oświadczeń, - w
przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi zawierać
w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; - w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku pdf.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w bankowe: 25 8811 0006 0000 0013 5500 0014z oznaczeniem „WADIUM – postępowanie w trybie podstawowym o nr WPR.271.9.2023”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
b) W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
c) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
d) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
e) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 4 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryterium ceny i kryterium jakości

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.