eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 - rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał RudaOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000588890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-750664cf-c960-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064722/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich – z podziałem na części: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-750664cf-c960-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi do niej dokumentami, w tym m.in. oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) – w ramach modułu składania ofert systemu e-Zamówienia. Komunikacja w pozostałym zakresie - za pośrednictwem poczty e-mail (adres: postepowanie12.23@zdw.krakow.pl)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną): a) systemu e-Zamówienia (moduł składania ofert), b) poczty elektronicznej (adres e-mail: postepowanie12.23@zdw.krakow.pl). Szczegółowe informacje na temat trybu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w cz. IV SWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez Wykonawców były opatrywane wymaganym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - zgodnie z informacjami określonymi w SWZ. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-12/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi pełnienie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacją projektową oraz zakresem zamówienia określonym umową z wykonawcą inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda.
Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych w następującym zakresie:
• sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa,
• sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych, światłowodowych, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, kanału technologicznego wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa,
• sieci, instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa,
• sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa.
UWAGA! Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w zakresie wszystkich wyszczególnionych wyżej branż, toteż wymagane jest złożenie oferty obejmującej wszystkie wymienione nadzory branżowe.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 60 % oraz dodatkowe doświadczenie osób na stanowiska branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego – 40 %.
W kryterium dodatkowe doświadczenie osób na stanowiska branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia poszczególnych osób podanych na stanowiska Inspektorów nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i elektroenergetycznej, branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej, branży gazowej oraz branży wodociągowej i kanalizacyjnej związanego ze sprawowaniem funkcji branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci w zakresie danej branży (ponad doświadczenie wymagane dla danej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.4. SWZ). Doświadczenie poszczególnych osób podanych na stanowiska Inspektorów nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i elektroenergetycznej, branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej, branży gazowej oraz branży wodociągowej i kanalizacyjnej wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie poszczególnych osób można wykazać jedynie doświadczenie związane ze sprawowaniem funkcji branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego na innych zadaniach niż wskazywane w ramach warunku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób na stanowiska branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY ELEKTRYCZNEJ i ELEKTROENERGETYCZNEJ, posiadającą:
• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej / elektroenergetycznej (lub uprawnienia równoważne),
• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej / elektroenergetycznej przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci elektrycznej / elektroenergetycznej;
2) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY TELETECHNICZNEJ i TELEKOMUNIKACYJNEJ, posiadającą:
• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności teletechnicznej / telekomunikacyjnej (lub uprawnienia równoważne),
• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej / telekomunikacyjnej przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci teletechnicznej / telekomunikacyjnej;
3) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY GAZOWEJ, posiadającą:
• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności gazowej (lub uprawnienia równoważne),
• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży gazowej przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci gazowej;
4) osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego BRANŻY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ, posiadającą:
• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-kanalizacyjnej (lub uprawnienia równoważne),
• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodociągowej i kanalizacyjnej przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.
UWAGA!
- Warunki określone w ramach ppkt 1 – 4 muszą być spełnione łącznie.
- Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego spośród funkcji, o których mowa w ppkt 1 – 4, oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, przy czym w takowej sytuacji odnośnie takiej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym w cz. II pkt 2.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym w cz. II pkt 3.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ. 2) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4. SWZ oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie) niezbędne celem weryfikacji spełniania przez Wykonawcę tego warunku. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzu udostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz dokumentów wskazanych wyżej) - zgodnie z zapisami SWZ: a) oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość dokonywania zmian umowy w zakresie dopuszczalnym zgodnie z regulacjami ustawy PZP oraz postanowieniami umownymi zawartymi w zał. nr 7 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-750664cf-c960-11ed-9355-06954b8c6cb9)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W ramach strony postępowania na platformie e-Zamówienia zapewniony jest bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, jak również wszelkich ewentualnych zmian i wyjaśnień treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z niniejszym postępowaniem – w ramach odesłania za pomocą / poprzez link (adres): https://zp.zdw.krakow.pl/ponizej-progow-unijnych.html?view=przetarg&id=5716.
2. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2023 r. Zaznacza się, iż termin wykonania zamówienia został określony wskazaną wyżej datą, jako że jest to uzasadnione obiektywną przyczyną – koniecznością dostosowania okresu świadczenia usług nadzoru będących przedmiotem niniejszego zamówienia do terminu realizacji robót, których mają one dotyczyć (określonego zgodnie z warunkami umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.