eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedliska › Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280239333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedliska 77

1.5.2.) Miejscowość: Siedliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 629 15 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-mazury.elk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b70fe41-ca17-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745357

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745357

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745357
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Naprawy, remonty
i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy prowadzonym w trybie podstawowym.
3) Jeżeli okres umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Naprawy, remonty
i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy prowadzonym w trybie podstawowym.
3) Jeżeli okres umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-PGO/04/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie napraw, remontów i okresowych przeglądów technicznych samochodów ciężarowych i przyczep ciężarowych do przewozu kontenerów i praso-kontenerów o łącznej masie zestawu do 40 ton, wraz z naprawą i zakupem nowego ogumienia, użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. (Siedliska 77, 19-300 Ełk) w okresie 24 miesięcy.
3. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających się na przedmiot, na kwotę 500.000,00 zł i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Techniczne przeglądy okresowe w zakres, których wchodzą:
a) wymiana materiałów eksploatacyjnych, według wskazań producenta pojazdu i przyczepy,
b) sprawdzenie układu hamulcowego i kierowniczego,
c) sprawdzenie elementów zawieszenia,
d) niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów,
e) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pojazdu i przyczepy,
f) legalizacja tachografu,
g) obowiązkowy przegląd techniczny.
h) sprawdzenie układu napędowego tj. silnika i przekładni.
2) Naprawy obejmują remonty bieżące i główne, zakup ogumienia lub naprawa, a także usuwanie awarii zgodnie z wyszczególnionymi zasadami:
a) wykonanie napraw odbywa się na zlecenie Zamawiającego,
b) Wykonawca usługi zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu lub przyczepy do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę,
c) dopuszcza się możliwość montażu materiałów eksploatacyjnych po regeneracji,
d) Wykonawca, po wykonaniu naprawy, zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego każdej wymienionej części,
e) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych (faktura), które zostały zamontowane lub wymienione w pojazdach Zamawiającego,
f) maksymalny koszt naprawy pojazdu, przyczepy (gdy jest on technicznie i ekonomicznie uzasadniony) nie może przekroczyć kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji netto, sporządzonych według norm producenta. Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez dostawców danej marki pojazdu lub przyczepy,
g) Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje oleje i inne materiały eksploatacyjne wraz z ogumieniem zgodnie z wymaganą specyfikacją Producenta.
3) Usługi wyżej wymienione muszą być świadczone zgodnie z poniższymi warunkami:
a) powinny zapewnić stałe (ciągłe) utrzymanie pojazdów w pełnej sprawności techniczno użytkowej przez okres obowiązywania umowy,
b) jeżeli w toku wykonania usługi zajdzie konieczność dokonania czynności, wykraczających poza uzgodniony zakres, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić go z Zamawiającym, przed jego wykonaniem,
c) na wykonanie usługi Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, natomiast na zakupione nowe części Wykonawca udzieli gwarancji producenta,
d) termin reakcji Wykonawcy (tj. obejrzenia samochodu/przyczepy i ustalenia przyczyny)
na zgłoszenie w zakresie awarii/naprawy przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 12 godzin (poniedziałek-piątek) od otrzymania informacji pocztą elektroniczną,
e) termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 5 dni, w wyjątkowych sytuacjach jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym, może ulec przedłużeniu,
f) za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania usług wyżej wymienionych odpowiada Wykonawca.
5. Naprawy/remonty i przeglądy samochodów i przyczep odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy.
6. Zamawiający wymaga wykonywania napraw specjalistycznych, przeglądów w siedzibie Wykonawcy, jedynie dopuszcza możliwości wykonania napraw prostych w siedzibie Zamawiającego.
7. W przypadku braku możliwości dojazdu samochodu/przyczepy do warsztatu naprawczego, Wykonawca zobowiązany jest do (bez doliczania dodatkowych kosztów):
1) Zapewnienia naprawy przez serwis mobilny.
2) Zapewnienia transportu samochodu / przyczepy do warsztatu naprawczego w ciągu 1 dnia roboczego.
8. Wykonawca usługi zobowiązuje się do przyjmowania floty Zamawiającego poza kolejnością tj. zobowiązuje się do ich napraw, remontów, przeglądów w pierwszej kolejności.
9. Maksymalna szacowana kwota przeznaczona przez Zamawiającego na zakup części i materiałów do napraw, remontów, przeglądów w okresie 24 miesięcy wynosi łącznie 500.000,00 zł netto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

50116500-6 - Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Prognozowana ilość roboczogodzin świadczenia usługi (przeglądu, naprawy, remontu) wyniesie 1200 rbh w okresie 24 miesięcy. Wskazana ilość roboczogodzin świadczenia usługi jest minimalną liczba rbh, którą Zamawiający ma zamiar wykorzystać w ramach zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający przewiduje ewentualne poszerzenie zamówienia o dodatkowe 300 rbh w ramach prawa opcji. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa opcji. Realizacja usługi z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu szacunkowych ilości godzin świadczenia usługi zamówienia podstawowego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
z tego tytułu. Zamawiający będzie korzystał z opcji w przypadku przekroczenia szacowanych roboczogodzin, gdy dane awarie/naprawy będą wymagały większej liczby rbh niż zakładano lub gdy Zamawiający dołączy do wykazu pojazdów i przeczep dodatkowe pojazdy, które posiada we własnej flocie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności technicznej i zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi polegające na naprawie i remoncie samochodów ciężarowych i przyczep ciężarowych o łącznej masie zestawu do 40 ton, o wartości nie mniejszej niż 75.000,00 zł brutto każda;
2) skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) Mechanik samochodów ciężarowych – wymagane minimum 2 osoby z doświadczeniem minimum 2 lata pracy na tym stanowisku.
b) Elektryk samochodów ciężarowych – wymagana 1 osoba z doświadczeniem minimum 2 lata pracy na tym stanowisku.
c) Diagnosta przeprowadzający przeglądy techniczne pojazdów – wymagana minimum 1 osoba z uprawnieniami diagnosty.
d) Serwisant ogumienia do samochodów ciężarowych – wymagane minimum 2 osoby z doświadczeniem minimum 2 lata pracy na tym stanowisku.
e) Osoba przeprowadzająca sprawdzanie i przeglądy tachografów – wymagana minimum 1 osoba z uprawnieniami do sprawdzania tachografów.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 500.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – według wzoru nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług – według wzoru załącznika nr 7 do SWZ - wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – według wzoru załącznika nr 10 do SWZ– wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony (poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Pzp), przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:
1) Skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w § 6.
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
1) W razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki.
2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5) Gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą
w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
3. Zamawiający na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia
4. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Profilu Nabywcy dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745357

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.