eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielnik › DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO W RAMACH PROJEKTU "CYFROWY GOKSIR MIELNIK"Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO W RAMACH PROJEKTU „CYFROWY GOKSIR MIELNIK”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000976221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zaszkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Mielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-307

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856577167

1.5.8.) Numer faksu: 856577167

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goksir@mielnik.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goksir.mielnik.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO W RAMACH PROJEKTU „CYFROWY GOKSIR MIELNIK”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9888152-ca36-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9888152-ca36-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: goksir@mielnik.com.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.Rejestracja i korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, o którym mowa w pkt 9.2.
4.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
5.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8.Oferty, oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.1. podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
9.Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 9.9., sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w 9.1.
11.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17 – 307 MIELNIK
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOKSIR.ZP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM
Jeden zestaw zawierający niżej wymienione pozycje sprzętowe o minimalnych parametrach:
Laptop z systemem operacyjnym
Ilość: 1 szt.
Stan: Nowy
Procesor: min Intel i7 gen.11
System operacyjny: Windows 11 PL Pro 64bit (Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z oryginalnym nośnikiem producenta oraz certyfikatem autentyczności dla licencji)
Wyświetlacz: min 17 cali
RAM : min 16 GB
Dysk twardy: min 1TB SSD
Karta graficzna: min 6 GB GDDR6
Rodzaj karty graficznej: Grafika dedykowana
Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 ac
Czytnik kart: SD lub microSD 1 szt.
Moduł bluetooth
Złącza :
• LAN 1Gb 1szt
• USB 3szt
• HDMI 1szt
• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert został zawarty w Rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwaracji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.2. CZĘŚĆ 2 – ZESTAW SPRZĘTU DO STUDIA NAGRAŃ
Jeden zestaw zawierający niżej wymienione pozycje sprzętowe o minimalnych parametrach:

1. Ekran/Panel akustyczny ścienny :
Stan: Nowy
Materiał: pianka poliuretanowa
Kolor : szary.
Wymiar: min. 190 cm x 90 cm
Wysokość: 6 cm
Ilość: 10 szt.
2. Słuchawki studyjne:
Stan: Nowe
Ilość: 2 szt.
Metoda transmisji: przewodowa
Typ przetwornika: dynamiczny
Pasmo przenoszenia od 15 Hz
Pasmo przenoszenia do 25 000 Hz
Przewód: 1,8-3 m. jednostronny
Złącze /przejściówka: Jack 3,5mm, Jack 6,3mm
3. Kolumna + statyw:
Ilość – 2 szt.
Stan: Nowe
Typ: 12”, aktywna, 2-drożna, bass-reflex
Wejścia 2 x Combo (XLR / 1/4) , 2 x RCA
Moc znamionowa min. 1400 W (700 W x 2)
Statyw kolumnowy – 2 szt.
4. mikser audio
Stan: Nowy
Ilość – 1 szt.
Analogowy z nagrywarką cyfrową
- min 20 Kanały – min 12x mono i min 4x stereo
- Nagrywanie na zewnętrzne nośniki danych: karcie SD lub USB
- 3-pasmowy EQ dla kanałów min 1-10
- Kompresor do kanałów min 1-10
- Zintegrowany procesor efektów
- min 2 Aux
- Odbiornik Bluetooth do bezprzewodowych źródeł stereo
- Zintegrowane zasilanie
5. Mikrofony – zestaw 1 szt.
Stan: Nowy
Ilość szt. w zestawie : odbiornik + 2 mikrofony
Odbiornik bezprzewodowy wraz z dwoma mikrofonami z wbudowanym nadajnikiem
Przeznaczenie: Wokalne
Rodzaj przetwornika: Dynamiczny
Rodzaj łączności : Bezprzewodowa
Charakterystyka kierunkowości : Kardioidalna
Złącze: XLR , Jack 1/4
Zasilanie: Bateria AA x2
Czas pracy na baterii do 14 godzin
Dodatkowe informacje: Wyświetlacz LED
Zasięg: min 80 m
Wskaźnik stanu baterii
Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12
Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan
6. Statyw mikrofonowy
- stan :nowy
- ilość – 2 szt.
- kompatybilny z mikrofonami
7. kompletny zestaw okablowania niezbędny do podłączenia w/w sprzętu.
Stan : Nowy
Okablowanie : kompletne do w/w zestawu

4.2.6.) Główny kod CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert został zawarty w Rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwaracji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 - ZESTAW SPRZĘTU DO TRANSMISJI ONLINE
Jeden zestaw zawierający niżej wymienione pozycje sprzętowe o minimalnych parametrach:
1.Kamera PTZ :
Stan : nowy
Ilość: 2 szt.
Kamera PTZ do połączeń wideokonferencyjnych, nagrywania / transmisji, bezpośredniego strumieniowania.
Jakość z rozdzielczością Full HD do 1080p60
Min 20x zoom optyczny
Funkcja automatycznego śledzenia
Zaawansowana technologia redukcji szumów 2D/3D
USB 3.0, LAN do strumieniowania, do nagrywania (HDMI/dysk-USB).
Zewnętrzny mikrofon (Line In)
2.Statyw do kamer :
Stan : nowy
Ilość – 2 szt.
Kompatybilny z kamerą
3.Streamer
Stan: Nowy
Ilość: 1 szt.
Kompatybilny z kamerami /kontrolerem kamer
Umożliwia transmisję na platformach CDN m.in. Na Facebook, YouTube.
Połączenie: min. 2x gniazdo USB 3.1 Gen1 Typ-A, min. 1x gniazdo RJ45: port GbE LAN, min. 1x gniazdo USB Typ-C
Wyjście audio: wyjścia HDMI (stereo); min: 1x wyjście liniowe, jack 3,5 mm (stereo)
Wejścia Audio: Wejścia przechwycone przez HDMI (stereo). min: 2 x gniazdo TRS 1/4" (podwójne mono)
Wyjście wideo: min: 1x gniazdo 4K Loop-Thru HDMI typu A; min: 1x żeńskie złącze PGM HDMI typu A
Wejścia Wideo: min: 1x gniazdo 4K HDMI typu A; min: 3x gniazdo HDMI typu A
4.Kontroler kamer
Stan: Nowy
Ilość: 1 szt.
Kompatybilny z kamerami /streamerem
Typ sterowania: PTZ
Sterowanie w czasie rzeczywistym
Wyświetlacz: TAK
Wielofunkcyjny joystick 4D: góra | dół | lewo | prawo | zoom | obrót
5.Oświetlenie
Stan : Nowy
Zestaw – 1
2 x lampa LED min 180 W
2x kabel zasilający min 4 m
2x Softbox min 60x90
Płynna regulacja mocy : tak
Zmiana barwy światła
2x statyw oświetleniowy wysokości min. 190 cm
Walizka transportowa
6.Transmiter HDMI – zestaw
Stan: Nowy
Ilość : 2
ZESTAW : nadajnik , odbiornik, zasilacze , anteny, okablowanie
Transmisja na odległość min 100 m przy czystym polu widzenia
Transmisja sygnału wideo, audio w jakości 1080p60 HDMI
Wyświetlacz
Zasilanie za pomocą akumulatora lub wejścia USB typu C.
7.Walizka transportowa
Stan : nowe
Ilość – 1 szt.
- okucia metalowe zewnętrzne
- kółka transportowe
- wymiary : szerokość min. 580mmm, wysokość min. 580 mm, głębokość min. 580 mm.
8. Mikrofony – zestaw
Stan: Nowy
KOMPATYBILNE ZE STREAMEREM
Zestaw zawierający 4 szt. mikrofonów
Typ mikrofonu: Pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
Rodzaj: przewodowe
9.Tablet
Kompatybilny ze streamerem
Stan: Nowy
Ilość – 1 szt.
Wersja systemu operacyjnego: min Android 10
Ekran: 10 -12,4 cali
Pamięć RAM: min. 6 GB
Pamięć wbudowana: min 128 GB
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth,
Złącza: Złącze USB
10. Kompletny zestaw przewodów, adapterów niezbędnych do podłączenia w/w sprzętu
Stan : nowy
11. Bezpłatne stacjonarne szkolenie w siedzibie zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert został zawarty w Rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwaracji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 4 – PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z OBIEKTYWEM

Jeden zestaw zawierający niżej wymienione pozycje sprzętowe o minimalnych parametrach:
1. Projektor :
Ilość: 1 szt.
Stan: Nowy
Technologia wyświetlania: DLP™
Źródło światła : Laser
Żywotność lasera: min 25 000 godzin
Jasność: min. 8500 lumenów
ANSI brightness : min 8500
Kontrast : min 2000000:1
Rozdzielczość : WUXGA (1920x1200)
3D : Full 3D
Działanie 360’: TAK
Wymienna optyka
Współczynnik projekcji – zgodny: 4:3,16:9,16:10
Rozmiar ekranu: Zależne od obiektywu
Odległość wyświetlania: Zależne od obiektywu
Porty wejścia:
• HDMI: 2szt
• VGA 1szt
• DVI-D 1szt
• HDBaseT 1szt
Porty wyjścia:
• VGA 1szt
• USB-A 1szt
Port kontroli:
• RJ45 1 szt
• Pilot
2. Obiektyw :
Stan : Nowy – kompatybilny z projektorem
Ilość : 1 szt.
Typ Obiektywu: krótkiego rzutu
Min. wielkość ekranu: 50
Maks. wielkość ekranu: 500
Sterowany silnikiem: Tak

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert został zawarty w Rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwaracji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. CZĘŚĆ 5 ZESTAW PRZENOŚNEJ PĘTLI INDUKCYJNEJ
Jeden zestaw zawierający niżej wymienione pozycje sprzętowe o minimalnych parametrach:
Pętla indukcyjna przenośna
Stan : nowy
Ilość: 4 szt.
Bezprzewodowy
wzmacniacz dźwięku z wbudowanym mikrofonem oraz odbiornikiem pętli indukcyjnej
regulacja tonów
potencjometr głośności
Zasięg w pomieszczeniach min. 15 m.
Zasięg na zewnątrz min. 40 m
regulacja balansu
wbudowany mikrofon do odbioru i wzmacniania dźwięku otoczenia,
akumulatorki zapewniające zasilanie na min 6-10 godzin ciągłej pracy,
złącze słuchawkowe 3,5mm

4.2.6.) Główny kod CPV: 32340000-8 - Mikrofony i głośniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33185000-0 - Aparaty słuchowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert został zawarty w Rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwaracji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 6 - OPROGRAMOWANIE DODATKOWE

Oprogramowanie do kamer do transmisji online/stremowania/odtwarzania w czasie rzeczywistym/nagrywania/reżyserowania – 2 szt. :

1. Program do obróbki/edycji grafiki wektorowej
• Stan: nowy
• Ilość: 1 szt.
• Dostępny na platformę: Windows 11 64 bit
• Język: PL
• Liczba stanowisk: 1
• Obszar zastosowań: Firmowy
• Okres licencji: Wieczysta z dostępem do darmowych aktualizacji
• Rodzaj licencji: ESD (Elektroniczna)
• Opcje dotyczące wdrożenia w sieci: - możliwość instalacji sieciowej
• Możliwość zapisu plików co najmniej w następujących formatach: PDF, GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, HEIF, CPX, CMX, FILL, TXT, DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF, AI, EPS, SVG, DWG/DXF, DCS, CGM, JPEG 2000, TTF, DES, PPT, XLS, PUB i VSD


2. Profesjonalny program do streamowania oraz cyfrowej edycji filmów, wraz z narzędziami do udźwiękowienia
Stan : Nowy
Ilość : 1 szt.
Język: PL
Dostępny na platformę: Windows 11 64 bit
Liczba stanowisk : 1
Obszar zastosowań: Firmowy
Okres licencji: Wieczysta z dostępem do darmowych aktualizacji
Rodzaj licencji: ESD (Elektroniczna)
Parametry:
• wsparcie dla formatów importowanych: BlackMagic RAW**, HEVC/H.265, AVC/H.264, MP4, MPEG-2, MPEG-1, AVI, WMV, M4V, Sony XAVC / XAVC-S / XDCAM EX / HD 422 / MXF / ProDisc / HDCAM SR, MPEG IMX, DV, HDV, AVCHD, Panasonic P2, Red RAW
• obsługa plików do 8K
• rozdzielczość: SD, HD, 4K, 8K
• wsparcie dla formatów zapisywanych: Wideo: HEVC*/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-1, MP4, AVI, WMV, Sony XAVC / XAVC-S / MXF / HDCAM SR, Panasonic P2, XDCAM EX
• korekcja i gradacja kolorów HDR
• Rozszerzone indywidualne krzywe kolorów RGB, Natychmiastowe wykrywanie i korekcja punktu bieli i czerni, rozszerzone indywidualne krzywe kolorów R, G i B, HDR10 i HLG w przestrzeni kolorów ACES 1.2
• import i eksport LUT
• śledzenie obiektów z uwzględnieniem zmieniającej się perspektywy
• regulowana szybkość odtwarzania dzięki generowanym klatkom pośrednim
• sztuczna inteligencja (AI) - umożliwia skalowanie materiału SD i HD oraz konwertowanie go do 4K
• STREAM transmisja na żywo – przełączanie między wieloma kamerami i źródłami wideo
• możliwość pracy z materiałami w formatach zapisywanych przez profesjonalne kamery różnych producentów (DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI w tym wykrywanie i naprawę synchronizacji A/V, HEVC i wiele innych)
• Motion tracking
• Nieograniczone ścieżki wideo i audio
• Optyczny slow motion
• Podgląd na podzielonym ekranie
• możliwość importowania zewnętrznych wtyczek z efektami video
• Akceleracja GPU
• Redukcja szumów
• Edycja i eksport wysokiej jakości plików audio 24-bit – 192 kHz i obsługa kamer DV, HDV oraz XDCAM
• Podgląd na drugim monitorze wywoływany klawiszem funkcyjnym
• Eksport do mediów społecznościowych, takich jak Youtube, Facebook, Twitch

4.2.6.) Główny kod CPV: 48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert został zawarty w Rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą obiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają warunku określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
7.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z
innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy:
8.1.1.1. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór w załączniku nr 2 do SWZ) aktualne na dzień składania ofert
8.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
11.5.5.1. dla części 1: wypełnioną tabelę parametrów technicznych potwierdzającą zgodność z opisem w pkt. 4.2.1. – wzór w załączniku nr 5a
11.5.5.2. dla części 2: wypełnioną tabelę parametrów technicznych potwierdzającą zgodność z opisem w pkt. 4.2.2. - wzór w załączniku nr 5b
11.5.5.3.dla części 3: wypełnioną tabelę parametrów technicznych potwierdzającą zgodność z opisem w pkt. 4.2.2. - wzór w załączniku nr 5c
11.5.5.4. dla części 4: wypełnioną tabelę parametrów technicznych potwierdzającą zgodność z opisem w pkt. 4.2.4. - wzór w załączniku nr 5d
11.5.5.5.dla części 5: wypełnioną tabelę parametrów technicznych potwierdzającą zgodność z opisem w pkt. 4.2.5. - wzór w załączniku nr 5e
11.5.5.6.dla części 6: wypełnioną tabelę parametrów technicznych potwierdzającą zgodność z opisem w pkt. 4.2.6. - wzór w załączniku nr 5f

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz Ofertowy - załącznik nr 1
JEŻELI DOTYCZY - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8.1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy.
4) Zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy, jeśli Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.