eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Pałacu w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy przy ulicy Pałacowej"Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Pałacu w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy przy ulicy Pałacowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-426

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857407731

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8426ce3a-9c91-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Pałacu w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy przy ulicy Pałacowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8426ce3a-9c91-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014540/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061533

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MBG.261.2.23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 179660,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Zamówienie obejmuje prace wskazane w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4.4 SWZ dotyczącej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Wnętrz Pałacowych przy ulicy Pałacowej o kubaturze obiektu 5 094 m³. Ciepło będzie dostarczone z istniejącego węzła cieplnego. Ogrzewanie wodne w systemie pompowym, dwururowym w układzie zamkniętym. Jako elementy grzejne zastosowane zostaną grzejniki stalowe z podłączeniem dolnym z wbudowanym zaworem z nastawą wstępną. Grzejniki zostaną wyposażone w głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem oraz wyposażone w zestaw przyłączeniowy oraz korek. Prace obejmują w szczególności:
1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania –
a) rurociągi i armatura;
b) grzejniki i zawory;
c) izolacja termiczna;
d) roboty demontażowe.
Pałac w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy przy ulicy Pałacowej, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 47 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Składają się na niego następujące dokumenty
1) Dokumentacja projektowa, w tym: Projekt budowlany - Część 2 Instalacje sanitarne, BIOZ; oraz 2) Przedmiary robót,
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1). Długość okresu gwarancji na wykonaną instalację centralnego ogrzewania oraz zamontowane materiały i urządzenia zamawiający określa na okres minimalny 24 miesięcy. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 181794,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 336764,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 181794,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Inżynieryjnych mgr inż. Wojciech Jarmoc

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050007664

7.3.3) Ulica: Waszyngtona 12/70

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-274

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 181794,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.