eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielice › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych w Gminie BieliceOgłoszenie z dnia 2023-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych w Gminie Bielice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepokalanej 34

1.5.2.) Miejscowość: Bielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-202

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bielice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bielice.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych w Gminie Bielice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-969b6167-ca3b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013427/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru-przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m.Babinek obr. Bielice

1.3.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m. Linie gm. Bielice

1.3.4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice

1.3.5 Pełnienie funkcj inspektora nadzoru - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo (dz.413) Będgoszcz (dz.102)

1.3.6 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo (dz. 233/4)

1.3.7 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-969b6167-ca3b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informac wynikający z art.13 RODO w przypadku zbierania danych osob bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam publ.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz w związku z przetwarzaniem danych osob i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice z siedzibą przy ul. Niepokalanej 34; 74-202 Bielice; Tel: +48 91 5644235; e-mail: sekretariat@bielice.com.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 576 400 511, inspektor@cbi24.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postęp o udziel zam publicznego pn Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych w Gminie Bielice

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
6) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wydatku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowanie w odniesieniu do przechowywania, w celu fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Linie, gmina Bielice. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków w m. Linie gm. Bielice będzie wykonana na działkach o numerach ewidencyjnych: 124, 121/1, 121/2, 117, 215/1, 214, 213/1, 212/1, 211, 209, 208, 216, 206, 205, 204, 203, 210, 201, 200/1 (obręb 0007 Linie, gmina Bielice. W ramach prac należy wykonać sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1168 mb. Wodociąg wykonany z rur polietylenu PE łączonych metodą zgrzewania, przyłącza wodociągowe z rur PE. Wartość inwestycji: 584 999,07 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg przyjętego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek gmina Bielice. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek, obręb Babin, gmina Bielice będzie wykonana na działkach o numerach ewidencyjnych 563/2 i 524/2 (obręb 0002 Babin). W ramach prac należy wykonać sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe. Istniejący teren uzbrojony jest w istniejącą sieć wodociągową , przeznaczoną do wyłączenia z eksploatacji , sieć energetyczną oraz telekomunikacyjną. Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie doprowadzić bieżącą wodę do obecnych i przyszłych użytkowników. Wodociąg wykonany z rur polietylenu PE łączonych metodą zgrzewania, przyłącza wodociągowe z rur PE. Wartość inwestycji: 364 449,00 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg przyjętego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo (dz. 233/4). Zadanie wykonane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo (dz.233/4). Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Swochowo. Całe zamierzenie inwestycyjne związane jest z poprawą infrastruktury drogowej na drodze gminnej, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszających się samochodami oraz pieszych. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie odcinka drogi o długości 999 mb. Szerokość przyjęto jako 4,5. Nawierzchnię jezdni należy wykonać w technologii niskoemisyjnej, z mieszanki mineralnej emulsyjnej na zimno MME oraz mieszanki grysowo-emulsyjnej. W ramach modernizacji infrastruktury drogowej przewiduje się następujące prace: modernizacja istniejącej drogi gminnej poprzez całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg przyjętego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo (dz. 413) i Będgoszcz (dz. 102). Zadanie wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Będgoszcz i Chabowo. Całe zamierzenie inwestycyjne związane jest z poprawą infrastruktury drogowej na drogach gminnych, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszających się samochodami oraz pieszych. Ponadto planowane jest usunięcie kolizji lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie odcinków dróg o łącznej długości ok. 852 mb. Szerokość drogi w Będgoszczy wynosi obecnie 3,5 m i taką też przyjęto w niniejszym PFU. Szerokość poboczy przyjęto od 0,75 do 1,00 m. Szerokość jezdni w Chabowie przyjęto jako 3,0 m, a poboczy jako 0,75m. Nawierzchnię jezdni należy wykonać w technologii niskoemisyjnej, z mieszanki mineralnej emulsyjnej na zimno MME oraz mieszanki grysowo-emulsyjnej. W ramach realizacji inwestycji należy wykonać zjazdy indywidualne do posesji. Przedmiotowa inwestycja zakłada ponadto ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wartość inwestycji: 1 797 286,21 zł. W ramach modernizacji infrastruktury drogowej przewiduje się następujące prace:
• modernizacja istniejących dróg gminnych poprzez całkowitą rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
• usunięcie kolizji elektroenergetycznych w Chabowie,
• analiza możliwości przesunięcia hydrantów poza pobocza, uzgodnienie z Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej,
• analiza położenia ogrodzeń posesji i ich przesunięcie poza pas drogowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg przyjętego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice. Zadanie wykonane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość inwestycji: 408 747,45 zł . Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice:
1. Urząd Gminy Bielice - ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, moc 12,88kWp
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - ul. Jana Pawła II 33A, 74-202 Bielice, moc 35,42kWp
3. świetlica w Nowym Chrapowie - Nowe Chrapowo 32, 74-202 Bielice, moc 7,36kWp
4. świetlica w Starym Chrapowie - Stare Chrapowo 24, 74-202 Bielice, moc 7,36kWp
5. świetlica w Liniach - Linie 1A, 74-202 Bielice, moc 13,34kWp
6. świetlica Babin – Babin 43A, 74-202 Bielice, moc 8,74kWp
7. świetlica Swochowo - Swochowo 5, 74-202 Bielice, moc 12,88kWp
8. świetlica Bielice - ul. Niepokalanej 59, 74-202 Bielice, moc 6,44kWp

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg przyjętego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice. Zadanie wykonane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Rozbudowa oświetlenia ulicznego polega na zainstalowaniu w ustalonych miejscach 231 sztuk słupów oświetleniowych solarno-wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Bielice. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 3 800 700,00 zł. Umowa z Inspektorem Nadzoru zawarta zostanie po podpisaniu umowy z wykonawcą rozbudowy oświetlenia ulicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg przyjętego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że :
a) Dysponuje lub będzie dysponował osobą:
Dla części nr 1: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania odpowiednią wiedzę i doświadczenie jeśli przedłoży wykaz usług wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia.

Dla części nr 2: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania odpowiednią wiedzę i doświadczenie jeśli przedłoży wykaz usług wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.

Dla części nr 3: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351), posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub rozbudową lub remontem drogi/dróg. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania odpowiednią wiedzę i doświadczenie jeśli przedłoży wykaz usług wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.
Dla części nr 4: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351), posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub rozbudową lub remontem drogi/dróg. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania odpowiednią wiedzę i doświadczenie jeśli przedłoży wykaz usług wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.
Dla części nr 5: posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub rozbudową instalacji fotowoltaicznych. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania odpowiednią wiedzę i doświadczenie jeśli przedłoży wykaz usług wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.

Dla części nr 6: : posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub rozbudową ulicznego oświetlenia solarno-wiatrowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania odpowiednią wiedzę i doświadczenie jeśli przedłoży wykaz usług wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres i rodzaj zmian umowy określony został w załączniku nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.