eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631281080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 8

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-851

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618593430

1.5.8.) Numer faksu: 618593429

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdp.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc7f3e0d-ca0f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021839/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do
treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).2.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom
informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.3.Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 4.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana
dowolna, inna przeglądarka internetowa, niż Internet Explorer,4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3., 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 5.Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.7.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za
wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SWZ, które składa się w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.261.2.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Część I - drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew.
W skład zamówienia wchodzi:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. , oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zlecenie wykonywania każdej z opcji zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z każdej opcji w całości lub wykorzystać każdą opcję w niepełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zlecania wykonania usług w ramach każdej opcji.
Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 01 września 2023 r. o skorzystaniu z opcji.
Brak oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych na łącznej długości 64494mb i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. na łącznej powierzchni 31804 m² oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. na łącznej długości 64494 mb i na łącznej powierzchni 31804 m² - oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni, łącznie w maksymalnym zakresie 13 525 m2.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wykonanie
jednokrotnego oczyszczania na drogach powiatowych zgodnie z poniższym wykazem dróg:
Część I (Gminy Buk, Dopiewo, Stęszew)
1 m. Skórzewo 2401P 2925mb 2610mb 2220m2 w tym rondo, wyspy, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, wyspa przejezdna
2 m. Dopiewo 2401P 575mb 1020mb
2402P 920mb 850mb
2403P 400mb 680mb
2413P 720mb 410mb
Zakres: oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok
autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na
skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni.
Warunki udzielenia wyżej wymienionego zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone, jeśli zaistnieje potrzeba wykonania wyżej
wymienionych usług oraz jeżeli Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, na podstawie odrębnej umowy.
Zamówienie zostanie udzielone, jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował usługę należycie oraz zapewni standard
wykonania usługi nie gorszy od standardu wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, z zastrzeżeniem, negocjacji wynagrodzenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazane w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Część II – drogi powiatowe na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las.
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. , oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zlecenie wykonywania każdej z opcji zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z każdej opcji w całości lub wykorzystać każdą opcję w niepełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zlecania wykonania usług w ramach każdej opcji.
Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 01 września 2023 r. o skorzystaniu z opcji.
Brak oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych na łącznej długości 79 222mb i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. na łącznej powierzchni 51 875 m² oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. na łącznej długości 79 222 mb i na łącznej powierzchni 51 875m² - oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni, łącznie w maksymalnym zakresie 51 500 m2.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Część II (Gminy
Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las)
Wykonanie jednokrotnego oczyszczania na drogach powiatowych zgodnie z poniższym wykazem dróg:
m. Przeźmierowo 2405P 2030mb 1995mb
60mb wysepki
640m2 zat. autobusowe
390m2 pola martwe
3580m2 m. postojowe
m. Tarnowo Podgórne 2404P 820mb; 930mb
1872P 1620mb; 1620mb; 930m2
2420P 570mb; 1565mb; 1769m2 rondo , martwe pola i wyspy oraz zatok autobusowych i park.
2420P 0 droga pieszo rowerowa 890m
m. Lusowo 2417P 1600mb; 2625mb
2417P 4680m2 droga pieszo rowerowa 1560m
2419P 500mb; 1040mb
2420P 370mb; 900mb; 22m2 w tym wyspa, martwe pola, perony przystankowe
rondo 857mb strona wew. i zew.
m. Rokietnica 2400P 1200mb; 2050mb; 670m2 w tym rondo, wyspy i martwe pola
2424P 1460mb; 1485mb
2425P 110mb; 190mb
2423P 200mb; 490mb; 100m2 martwe pola
270mb ściek
m. Kiekrz 2424P 1850mb; 1850mb; 800m2; wokół wysp, martwe pola, 5 szt. zatoki autobusowe
5840m2 droga pieszo-rowerowa 1640m
m. Suchy Las - ul. Sucholeska 2431P 360mb; 160mb; 180m2 w tym ściek 200m, 12m ściek grzebieniowy
ul. Bogusławskiego 700mb; 700mb
ul. Alejowa 670mb
m. Suchy Las - ul. Złotnicka 2430P 700mb; 700mb; 250m2 Wysepki + martwe pola
280mb; 280mb 0+930 - 0 +663 ciąg pieszo-jezdny
m. Biedrusko 2406P 1900mb; 2200mb
150mb; 40m2 rondo st. zewn.
290mb; 179m2 wysepki, martwe pola
7200m2 droga pieszo-rowerowa po obu str. jezdni (od mosty nad Wartą , wokół ronda) 2400m
Zakres: oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok
autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na
skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni.
Warunki udzielenia wyżej wymienionego zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone, jeśli zaistnieje potrzeba wykonania wyżej
wymienionych usług oraz jeżeli Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, na podstawie odrębnej umowy.
Zamówienie zostanie udzielone, jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował usługę należycie oraz zapewni standard
wykonania usługi nie gorszy od standardu wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, z zastrzeżeniem, negocjacji wynagrodzenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazane w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Część III – drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz.
W skład zamówienia wchodzi:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. , oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zlecenie wykonywania każdej z opcji zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z każdej opcji w całości lub wykorzystać każdą opcję w niepełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zlecania wykonania usług w ramach każdej opcji.
Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 01 września 2023 r. o skorzystaniu z opcji.
Brak oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych na łącznej długości 59 451mb i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. na łącznej powierzchni 23 853 m² oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. na łącznej długości 59 451 mb i na łącznej powierzchni 23 853m² - oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni, łącznie w maksymalnym zakresie 51 350 m2.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wykonanie
jednokrotnego oczyszczania na drogach powiatowych zgodnie z poniższym wykazem dróg:
m. Bolechowo - Promnice 2406P 1050mb, 2320mb 420m2 w tym zatoki autobusowe
620mb rondo str. zew. i wew.
150m2 zatoki parkingowe, zatoka przy separatorach
220mb 220mb most na rzece Warcie
4500m2 droga pieszo-rowerowa 1500m
m. Owińska ul. Kolejowa 2434P 840mb 110mb 560m2 w tym zatoki, parkingi, azyle
m. Koziegłowy ul. Poznańska 2407P 1100mb; 1600mb; 420m2 w tym zatoki
m. Kicin ul. Poznańska (od ul. Szkolnej do ul. Rolnej) 2407P 880mb; 2130mb; 315m2 w tym ściek głęboki oraz zatoki autobusowe
m. Kliny 2407P 120mb; 60mb; 240m2 w tym zatoki
m. Mielno 2407P 210mb; 40mb; 300m2 zatoki autobusowe
m. Wierzonka 2407P 20mb 20mb
12mb 13mb most nad rzeką Główna
m. Kobylnica 2407P 140mb; 160mb
odc. Gruszczyn - Swarzędz 2407P 290mb; 240mb; 240m2 zatoka, wokół wysp, azyli, lewoskręty
50mb; 50mb rondo str. wew. i zewn.
900mb; 900mb; 190m2 zatoka, wokół wysp, azyli, lewoskręty
2700m2 droga pieszo-rowerowa
m. Biskupice ul. Dworcowa 2437P 910mb; 660mb
m. Biskupice ul. Główna 2485P 1050mb; 800mb
m. Swarzędz, ul. Rabowicka 2512P 4235mb; 4235mb; 30m2 w tym wyspy 280,0mb; druga jezdnia przy posesjach 410,0mb;
wiadukt; łącznice
m. Swarzędz, Zalasewo ul. Średzka 2410P 570mb; 990mb; 175m2 w tym wokół wysp, martwe pola, zatoki autobusowe
Zakres: oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok
autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na
skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni.
Warunki udzielenia wyżej wymienionego zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone, jeśli zaistnieje potrzeba wykonania wyżej
wymienionych usług oraz jeżeli Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, na podstawie odrębnej umowy.
Zamówienie zostanie udzielone, jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował usługę należycie oraz zapewni standard
wykonania usługi nie gorszy od standardu wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, z zastrzeżeniem, negocjacji wynagrodzenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazane w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Część IV – drogi powiatowe na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik.
W skład zamówienia wchodzi:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. , oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zlecenie wykonywania każdej z opcji zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z każdej opcji w całości lub wykorzystać każdą opcję w niepełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zlecania wykonania usług w ramach każdej opcji.
Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 01 września 2023 r. o skorzystaniu z opcji.
Brak oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych na łącznej długości 47 935mb i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. na łącznej powierzchni 24 418 m² oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. na łącznej długości 47 935 mb i na łącznej powierzchni 24 418m² - oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni, łącznie w maksymalnym zakresie 25 905 m2.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wykonanie
jednokrotnego oczyszczania na drogach powiatowych zgodnie z poniższym wykazem dróg:
Część IV (Gminy Kleszczewo, Kórnik)
m. Kleszczewo 2410P 1250mb; 1350mb; 144m2 w tym wokół wysepek i dojazd do ronda
m. Kleszczewo 2441P 430mb; 430mb
m. Tulce 2438P 50mb; 50mb zatoki autobusowe
50mb; 75mb zatoki autobusowe
55mb
m. Tulce 2440P 320mb; 700mb
m. Tulce 2429P 130mb; 130mb zatoki autobusowe
530mb; 615mb
odc. Tulce - Żerniki dawna DW433 70mb; 70mb zatoki autobusowe
3520mb; 1270mb; 350m2 rondo wew. I zew., wokół wysp, martwe pola, ściek głęboki na mostach , lewoskręty m. Biernatki 2468P 880mb; 520mb; 110m2 zatoka autobusowa
m. Kamionki 2461P 1325mb; 1340mb; 40m2 przy chodniku, rondo wew. i zew., wokół wysp, martwe pola
m. Borówiec ul. Poznańska, ul. Główna 2461P 3800mb; 3800mb; 857m2 zatoki autobusowe, 2 ronda po str. wew. i wokół wysepek
Zakres: oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok
autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na
skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni.
Warunki udzielenia wyżej wymienionego zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone, jeśli zaistnieje potrzeba wykonania wyżej
wymienionych usług oraz jeżeli Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, na podstawie odrębnej umowy.
Zamówienie zostanie udzielone, jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował usługę należycie oraz zapewni standard
wykonania usługi nie gorszy od standardu wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, z zastrzeżeniem, negocjacji wynagrodzenia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazane w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Część V – drogi powiatowe na terenie gmin: Komorniki, Mosina.
W skład zamówienia wchodzi:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. , oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zlecenie wykonywania każdej z opcji zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z każdej opcji w całości lub wykorzystać każdą opcję w niepełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zlecania wykonania usług w ramach każdej opcji.
Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 01 września 2023 r. o skorzystaniu z opcji.
Brak oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych na łącznej długości 53 537mb i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. na łącznej powierzchni 22 944 m² oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
b) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego (gwarantowanego), tj. na łącznej długości 53 537 mb i na łącznej powierzchni 22 944m² - oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych,
c) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni, łącznie w maksymalnym zakresie 15 070 m2.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wykonanie
jednokrotnego oczyszczania na drogach powiatowych zgodnie z poniższym wykazem dróg:
Cześć V (Gminy Komorniki, Mosina)
m. Komorniki 2388P 200mb; 200mb
2387P 70mb wyspa
2387P 50mb; 50mb
2387P 940mb; 860mb
2391P 1800mb w tym 220m pas wewnętrzny, 30m wyspa, 30m zatoka
1280mb w tym 30m wyspa, 220m pas wewnętrzny, 230m parking
Komorniki - Wiry - Łęczyca 2390P 4900mb; 5780mb; 3260m2 w tym 60m wokół wysepki, zatoki 5szt, 110mb korytek betonowych, m.
postojowe odc. Czapury - Babki ul. Gromadzka 2461P 2220mb; 2380mb
m. Daszewice 2461P 1250mb; 1250mb
m. Czapury - Wiórek 2460P 2285mb; 2650mb
m. Sasinowo 2460P 1020mb
m. Rogalinek 2460P 360mb; 360mb
Zakres: oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok
autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na
skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni.
Warunki udzielenia wyżej wymienionego zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone, jeśli zaistnieje potrzeba wykonania wyżej
wymienionych usług oraz jeżeli Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, na podstawie odrębnej umowy.
Zamówienie zostanie udzielone, jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował usługę należycie oraz zapewni standard
wykonania usługi nie gorszy od standardu wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, z zastrzeżeniem, negocjacji wynagrodzenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazane w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę polegającą na sprzątaniu zanieczyszczeń z jezdni i elementów pasa dróg, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto,
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie minimum:
- zmywarko - zamiatarka – 1 szt.,
- zmywarko - zamiatarka lub zamiatarka o DMC do 2,5t do oczyszczania chodników i dróg rowerowych – 1szt.
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać dysponowanie osobnym kompletem sprzętu w odniesieniu do każdej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ dołączając formularz cenowy,
będący nierozłącznym elementem formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 2A – 2E do SWZ. Ponadto wraz z ofertą
Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
4) Pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4 Rozdz. XIII SWZ,
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (jeśli dotyczy),
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy),
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
a) Określone warunki udziału w postępowaniu winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie,
b) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2, dwa z indeksem jeden i 3, Rozdział VII ust. 12 SWZ.
6) Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) podwykonawstwa, zmiana szczegółowo opisana w § 10 niniejszej umowy,
2) zmniejszenie zakresu świadczenia w okolicznościach określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy i związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,
3) terminu zakończenia wykonania zamówienia; Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminów realizacji zamówienia określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług – fakt ten musi być potwierdzony przez osobą nadzorującą z ramienia Zamawiającego,
c) wystąpienie okoliczności (np.: konieczność wykonania usług dodatkowych, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych), których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
e) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
f) niemożności wykonywania prac, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania usług lub nakazują wstrzymanie usług z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
Powyższe zdarzenia i okoliczności mogące mieć wpływ na przesunięcie terminu należy zgłaszać na bieżąco (tj. w dniu ich wystąpienia) Zamawiającemu w formie pisemnej (dopuszcza się wysłanie informacji drogą elektroniczną, potwierdzonej formą pisemną nie później niż następnego dnia roboczego).
W sytuacjach przedstawionych w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania usług nieprzewidzianych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie:
1) Zamówienie podstawowe – Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie usług w ciągu 3 dni i zakończyć nie później niż w ciągu 25 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich wykonania, zawierającego szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją, przy czym zamówienie podstawowe należy wykonać nie później niż do 30 czerwca 2023 roku,
2) opcja nr 1 - Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie usług w ciągu 3 dni i zakończyć nie później niż w terminie do 25 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich wykonania, zawierającego szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją, przy czym Zamawiający w ww. zgłoszeniu określi każdorazowo ostateczny termin zakończenia prac nim objętych proporcjonalnie do zleconego do realizacji zakresu usług, opcję nr 1 należy wykonać nie później niż do 30 września 2023 roku,
3) opcja nr 2 - Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie usług w ciągu 3 dni i zakończyć nie później niż w ciągu 10 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich wykonania, zawierającego szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją, przy czym opcję nr 2 należy wykonać nie później niż do 30 września 2023 roku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.