eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żuromin › Dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatora parowegoOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatora parowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000301279

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 56

1.5.2.) Miejscowość: Żuromin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-zuromin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zuromin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.szpital-zuromin.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatora parowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd8f3644-b592-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00150119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044323/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa sterylizatora

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP/6/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatora parowego.
Wymagania techniczne określa załącznik nr 1 do SWZ.

1. Przedmiot zamówienia:
• zdemontować i zutylizować wycofany z użytkowania urządzenie (sterylizator) – należy dostarczyć dokument, zaświadczenie o utylizacji zdemontowanego sterylizatora
• ustawić i zainstalować nowy sterylizator w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni (poziom -1 szpitala) w miejscu po zdemontowanym sterylizatorze.
• Dostarczyć sprężarkę umożliwiającą pracę sterylizatora w przypadku awarii instalacji sprężonego powietrza
• Dokonać uruchomienia, prób i sprawdzeń,
• Przeprowadzić szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia,
• Przekazać Zamawiającemu paszport techniczny oraz sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi,
• Przekazać kartę gwarancyjną, uwzględniającą warunki wymagane w tym zakresie przez Zamawiającego
• Wykonawca uzyska wszelkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie sterylizatora (w tym pozytywny wynik badania UDT) na swój koszt.
2. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wytyczne dotyczące umiejscowienia przyłączy do przedmiotu zamówienia oraz otworu w ściance działowej.
Powyższe roboty Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu umówienia się należy dzwonić pod nr tel. 23/657-22-01 wew. 365.

Zakup dokonany będzie w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, pn. „Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33191100-6 - Urządzenia sterylizujące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 323010,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335620,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 323010,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MMM MUENCHENER MEDIZIN MECHANIK POLSKA SP. z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252239631

7.3.3) Ulica: Poleczki 30

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-822

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 348850,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.