eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grójec › Świadczenie usług transportu medycznego, sanitarnego oraz krwi i materiału biologicznego.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportu medycznego, sanitarnego oraz krwi i materiału biologicznego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142203546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Piotra Skargi 10

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@pcmg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu medycznego, sanitarnego oraz krwi i materiału biologicznego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-497643bb-c88b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.pcmg.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określił w Dziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY UE W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZOSTAŁA ZAWARTA W DZIALE XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport „P” zgodnie z załącznikiem numer 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższego kryterium.
Lp. Kryteria Waga Sposób oceny
1 K1 – Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia 60 % Minimalizacja
2 K2 – Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego 40 % Minimalizacja
Razem: 100 %

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 – Cena oferty brutto zamówienia podstawowego”:
K1 – waga 60% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów)
K1= (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60),

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K2 – Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego”:
K2 – waga 40% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów)
Część nr 1
a) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 30 minut – 40 pkt
b) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 45 minut – 20 pkt
c) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 60 minut – 0 pkt

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Wpisanie w ofercie (Formularzu oferty) czasu dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego dłuższego niż 60 minut lub brak wskazania jakiegokolwiek terminu spowoduje uznanie przez Zamawiającego czasu dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego = 60 minut oraz przyznanie 0 pkt w tym kryterium.


Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport „T” i „NOL” zgodnie z załącznikiem numer 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższego kryterium.
Lp. Kryteria Waga Sposób oceny
1 K1 – Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia 60 % Minimalizacja
2 K2 – Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego 40 % Minimalizacja
Razem: 100 %

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 – Cena oferty brutto zamówienia podstawowego”:
K1 – waga 60% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów)
K1= (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60),

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K2 – Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego”:
K2 – waga 40% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów)

Część nr 2
d) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 30 minut – 40 pkt
e) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 45 minut – 20 pkt
f) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 60 minut – 0 pkt

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Wpisanie w ofercie (Formularzu oferty) czasu dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego dłuższego niż 60 minut lub brak wskazania jakiegokolwiek terminu spowoduje uznanie przez Zamawiającego czasu dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego = 60 minut oraz przyznanie 0 pkt w tym kryterium.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport krwi i materiału biologicznego zgodnie z załącznikiem numer 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższego kryterium.
Lp. Kryteria Waga Sposób oceny
1 K1 – Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia 60 % Minimalizacja
2 K2 – Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego 40 % Minimalizacja
Razem: 100 %

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 – Cena oferty brutto zamówienia podstawowego”:
K1 – waga 60% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów)
K1= (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60),

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K2 – Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego”:
K2 – waga 40% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów)

Część nr 3
g) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 30 minut – 40 pkt
h) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 40 minut – 20 pkt
i) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 45 minut – 0 pkt

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Wpisanie w ofercie (Formularzu oferty) czasu dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego dłuższego niż 60 minut lub brak wskazania jakiegokolwiek terminu spowoduje uznanie przez Zamawiającego czasu dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego = 45 minut oraz przyznanie 0 pkt w tym kryterium.


Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport "S" zgodnie z załącznikiem numer 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższego kryterium.
Lp. Kryteria Waga Sposób oceny
1 K1 – Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia 60 % Minimalizacja
2 K2 – Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego 40 % Minimalizacja
Razem: 100 %

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 – Cena oferty brutto zamówienia podstawowego”:
K1 – waga 60% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów)
K1= (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60),

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K2 – Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego”:
K2 – waga 40% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów)


Część nr 4
j) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 30 minut – 40 pkt
k) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 40 minut – 20 pkt
l) K2= Oferowany czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego – do 45 minut – 0 pkt

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Wpisanie w ofercie (Formularzu oferty) czasu dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego dłuższego niż 45 minut lub brak wskazania jakiegokolwiek terminu spowoduje uznanie przez Zamawiającego czasu dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego = 45 minut oraz przyznanie 0 pkt w tym kryterium.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej polegające na posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, 655, 974, 1079, 2280, 2705, 2770) prowadzonego przez właściwego Wojewodę;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w wykonywaniu:
- co najmniej 2 usług obejmujących transport krwi i materiału biologicznego, trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy o wartości min. 25 000,00 zł brutto – dotyczy Części nr 3;
- co najmniej 2 usług obejmujących transport polegający na świadczeniu usługi transportu karetką typu „S” trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy o wartości min. 25 000,00 zł brutto każda – dotyczy Części nr 4
- co najmniej 2 usług obejmujących transport polegający na świadczeniu usługi transportu karetką typu „P” trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy o wartości min. 25 000,00 zł brutto każda – dotyczy Części nr 1
- co najmniej 2 usług obejmujących transport polegający na świadczeniu usługi transportu karetką typu „T” trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy o wartości min. 25 000,00 zł brutto każda – dotyczy Części nr 2
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował:
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do transportu typu „S”, posiadającymi prawo używania sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. Pojazdy wyposażone w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny pozwalające na realizacją objętego złożoną ofertą zakresu transportu – dotyczy Części nr 4;
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do transportu typu „P”, posiadającymi prawo używania sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. Pojazdy wyposażone w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny pozwalające na realizacją objętego złożoną ofertą zakresu transportu – dotyczy Części nr 1;
- co najmniej 1 samochodem przystosowanym do transportu typu „T”, posiadającym prawo używania sygnałów pojazdu uprzywilejowanego – dotyczy Części nr 2;
- co najmniej 1 samochodem przystosowanymi do transportu typu „T”, posiadającymi prawo używania sygnałów pojazdu uprzywilejowanego – dotyczy Części nr 3;
Pojazdy muszą posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988, 1002, 1768, 1783, 2589, 2600, 2642). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu, daty ważności polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaświadczenia spełnienia przez wykazane karetki sanitarne wymogów normy PN EN 1789:2008 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych karetek, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - karetkami. Zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wskazał te same pojazdy dla Części nr 2 i 3.
c) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował trzema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny i kierowca. Kierowca musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, a lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny muszą posiadać aktualne zaświadczenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Wykonawca składa wykaz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy Części nr 4;
d) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym kierowca / kierowca/ratownik medyczny i ratownik medyczny/pielęgniarka. Kierowca musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, a pielęgniarka systemu i ratownik medyczny muszą posiadać aktualne zaświadczenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Wykonawca składa wykaz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy Części nr 1;
e) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował personelem tj. kierowca/ratownik medyczny lub kierowca i sanitariusz. Kierowca musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, a ratownik medyczny / sanitariusz muszą posiadać aktualne zaświadczenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Wykonawca składa wykaz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy Części nr 2;
f) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował personelem tj. kierowca. Kierowca musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,. Wykonawca składa wykaz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy Części nr 3.
Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych osób w zakresie części 1, 2, 3, 4.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - potwierdzenie wstępne
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia:
Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego Wojewodę;
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usługzgodnie z załącznikiem numer 8 do SWZ.
Wykazu sprzętu zgodnie z załącznikiem numer 7 do SWZ.
Wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcyzgodnie z załącznikiem numer 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp uzna
warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art.
112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy,
do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Market Planet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.