eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otmuchów › Remont kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012 przy ulicy Jagiełły w OtmuchowieOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012 przy ulicy Jagiełły w Otmuchowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OTMUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Otmuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-385

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774315017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@otmuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012 przy ulicy Jagiełły w Otmuchowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8593dcaa-ca14-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067110/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Moje Boisko -ORLIK 2012 - remont kompleksu sportowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8593dcaa-ca14-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na
podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia lub e-mail:umig@otmuchow.pl
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać dostęp do konta na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl/komponent-edukacyjny/.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” „Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (dostępny na stronie internetowej, o której
mowa w ust. 5).
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązują się korzystając z
Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
13. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia lub na adres e-mail wskazany wyżej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 6 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy,
że:
1. Administratorem Państwa danych jest – Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, tel. 774315016,
e-mail: umig@otmuchow.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – e-mail: jerzy.bracichowicz@otmuchow.pl
3. Państwa dane przetwarzane są w celach realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących Gmin lub na
postawie Państwa zgody – np. podania o pracę, oferty itd.
4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych i innych zadań, zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
5. Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych.
6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy ochronie danych osobowych,
7. Posiadanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych i realizacji umowy (usługi), bez ich posiadania
nie jest możliwe zawieranie umów z osobami fizycznymi,
8. Państwa dane nie będą nikomu udostępniane, przekazywane ani nie będą podlegały profilowaniu i innym działaniom
niezwiązanym z naszą działalnością.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 881313,91 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest remont ogrodzonego kompleksu boisk wraz z kontenerowym zapleczem szatniowym i infrastrukturą techniczną, wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" w Otmuchowie przy ul, Jagiełły, na działce nr 196.
W ramach remontu kompleksu zaplanowano:
- wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej EPDM
- kontenerowe zaplecze szatniowe.
- wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED (oświetlenie kontenerów socjalnych, oświetlenie terenu przy kontenerach, oświetlenie boiska)
Kompleks został zlokalizowany w północno-zachodniej części działki nr 196. Teren wokół zaplecza utwardzono betonową kostką brukową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39293300-5 - Sztuczna trawa

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1 Kryterium: Cena ( c ); Znaczenie procentowe: 60,00% Maks. ilość pkt.: 60 punktów
2 Kryterium: Termin wykonania (t); Znaczenie procentowe:40,00%; Maks. ilość pkt.:40 punktów
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
X
Pc = ------- * 60 pkt
Y
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych za kryterium „cena”
X – cena najniższa wśród badanych ofert (zł)
Y – cena badanej oferty (zł)
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez wykonawcę: 60 pkt
Liczba punktów za kryterium „Termin realizacji”:
Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „Termin realizacji”:
- termin zakończenia do 01.12.2023 – 40 pkt.
- termin zakończenia od 02.12.2023 do 15.12.2023 – 20 pkt
- termin zakończenia od 16.12.2023 do 29.12.2023 – 0 pkt
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez oferenta: 40 pkt.
Maksymalny możliwy termin wykonania zadania to 29.12.2023

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca
dołącza oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego .
Oświadczenie, to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór załącznik nr 5 do niniejszej SWZ)
3. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe Wykonawca, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 11 kwietnia 2023 do godziny 09:00
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007 - BNP Paribas Bank Polska S.A.
Uwaga :
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Płatność w 2-ch transzach. Zgodnie z harmonogramem robót:
1) I transza - przy zaawansowaniu robót budowlanych 80%
2) II transza – płatność końcowa po zatwierdzeniu odbioru robót protokołem końcowym

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.