eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 23.2023 Wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w Campusie Pasteura UMWOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
23.2023 Wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w Campusie Pasteura UMW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.komorowska@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

23.2023 Wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w Campusie Pasteura UMW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-417bf295-c94d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umed-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, oraz określonych w Rozdziale X ppkt. 7.2 i w Rozdziale XII niniejszej SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
2. Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego (AZP.260.23.2023.TP).
6. W zakresie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów – sposób ich sporządzania i sposób przekazywania, wymagania techniczne dla zawierających je dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru ww. dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na Platformie, bez ujawniania źródła zapytania.
11. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści SWZ, zostaną one zamieszczone na Platformie.
12. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 285 ust. 1 Pzp, w celu wyjaśnienia treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;
3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wykonawcy i innym osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych pracowników, podwykonawców, osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia), Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym do przekazania odpowiedniej informacji o administrowaniu tymi danymi przez Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.260.23.2023.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A:
1) Wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Campusie Pasteura zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9, 11 i 12 do SWZ,
2) Usuwanie awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Campusie Pasteura zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9, 11 i 12 do SWZ,
3) Dostawa i wymiana filtrów na nowe w urządzeniach wentylacyjnych, znajdujących się na wyposażeniu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ oraz utylizacja zużytych,
4) Uzupełnianie wpisów na platformie CRO z wykonanych czynność serwisowo-konserwacyjnych i kontroli szczelności urządzeń posiadających Kartę Urządzenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na naprawy i wymienione części (nie obejmuje filtrów)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B)
1) Wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych będących na gwarancji w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Campusie Pasteura zgodnie z załącznikami nr 13 i nr 15 do SWZ,
2) Usuwanie awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych będących na gwarancji w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Campusie Pasteura zgodnie z załącznikami nr 13 i nr 15 do SWZ w przypadku gdy awaria nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
3) Dostawa i wymiana filtrów na nowe w urządzeniach wentylacyjnych, znajdujących się w załącznikach 13 i 15 do SWZ,
4) Uzupełnianie wpisów na platformie CRO z wykonanych czynność serwisowo-konserwacyjnych i kontroli szczelności urządzeń posiadających Kartę Urządzenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

42913500-4 - Filtry wlotu powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na naprawy i wymienione części (nie obejmuje filtrów)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postepowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, napraw oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła - wydanego na podstawie art. 30 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065).
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje:
• co najmniej jedną osobą posiadającą aktualny, imienny certyfikat dla personelu F-GAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, napraw oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła - wydany na podstawie art. 30 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065);
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne G1 w zakresie eksploatacji instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych;
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne G1 w zakresie dozoru instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych.
b) Wykonawca spełni warunek w części A, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na wykonaniu cyklicznych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, każda o wartości netto co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca spełni warunek w części B, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na wykonaniu cyklicznych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, każda o wartości netto co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych).
Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik do wezwania,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik do wezwania,
2) Aktualnego certyfikatu F-GAZ dla przedsiębiorców wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzającego uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, napraw oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła - wydanego na podstawie art. 30 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065),
3) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
4) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) – do części A, 1 250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) – do części B.
2. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w ppkt. 6.1.b, 6.1.c i 6.2.
3. Forma wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.).
4. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pieniądzu (ppkt. 3.1.).
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział we Wrocławiu, o numerze: 72109024020000000630000428 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nr AZP.260.23.2023.TP część …. na Wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w Campusie Pasteura Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2) Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia (ppkt. 3.2 – 3.4).
1) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt. 3.2 – 3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
2) W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
c) kwotę gwarancji / poręczenia,
d) termin ważności gwarancji / poręczenia, nie krótszy niż termin związania ofertą, wraz z oświadczeniem gwaranta / poręczyciela o nieodwołalności zabezpieczenia w okresie jego ważności,
e) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Istotna zmiana zawartej umowy jest niedopuszczalna. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadkach, wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 455 ust. 2 Pzp, a także w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:
1) zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
2) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1 , regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
4) zmiany liczby urządzeń, które podlegają przeglądom i konserwacji, np. w przypadku wyłączenia z użytkowania, z uwzględnieniem zmiany wynagrodzenia, spowodowanego tą zmianą;
5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
6) zmian organizacyjnych Zamawiającego (między innymi zmian związanych z wprowadzeniem nowego programu elektronicznego obiegu dokumentów, zmian organizacji pracy kancelarii).
3. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na następujących zasadach:
a) waloryzacji będzie podlegało wynagrodzenie netto określone w ofercie Wykonawcy,
b) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, określony jest wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w ujęciu kwartalnym,
c) początkiem okresu, w którym może nastąpić waloryzacja wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy,
d) jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym, mowa w pkt c) jest dzień otwarcia ofert,
e) zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a każda kolejna zmiana nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
f) zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z opublikowanego wskaźnika, o którym mowa w lit. b) i dotyczącego dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian wskaźnika, stanowi wartość większą niż 5% lub mniejszą niż /- 5%,
g) zmiana wynagrodzenia może dotyczyć wynagrodzenia, które pozostało do wypłaty do końca realizacji Umowy,
h) Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru:
WZ = W x F, przy czym:
W – wysokość wynagrodzenia pozostała do wypłaty do końca realizacji Umowy,
F – średnia arytmetyczna dwóch następujących po sobie wartości zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w lit. f),
i) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiający wynosi 10 %
w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
k) zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia wniosku i zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje możliwość odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.03.2023 r. o godz. 10:00 w miejscu: wejście główne do obiektu CNIM (przy portierni) przy ul. Marcinkowskiego 2-6 we Wrocławiu w obecności pracownika Działu Serwisu Technicznego UMW, tel. 71 784 06 64
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przewidywane terminy przeglądów:
1) Termin pierwszego przeglądu i czynności konserwacyjnych – kwiecień – czerwiec 2023 roku.
2) Termin drugiego przeglądu i czynności konserwacyjnych – październik – grudzień 2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.