eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa mobilnej sceny wraz z kurtyną teatralną oraz podestem demontowalnym do HWS URANIA w ramach projektu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mobilnej sceny wraz z kurtyną teatralną oraz podestem demontowalnym do HWS URANIA w ramach projektu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280563559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 13a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-558

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@osir.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mobilnej sceny wraz z kurtyną teatralną oraz podestem demontowalnym do HWS URANIA w ramach projektu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cb93f2d-c960-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064140/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa kurtyny wraz z podestem do HWS URANIA w ramach projektu nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji, zadawanie pytań, wniosków oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/
2.Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3.Warunki techniczne korzystania z Platformy ZETO PZP:
1.ZETO określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy ZETO PZP, tj.:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , MacOsx 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4)Włączona obsługa JavaScript;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6)Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej Wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
2.ZETO podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1)Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: . doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych
2)Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 3) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę ZETO PZP stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany według czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
4.Korzystając z Platformy Przetargowej, Wykonawca nie musi wspomagać się innymi systemami, przy czym wszelkie załączniki składane przez Wykonawców muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.).
5.Zamawiający zaleca format przesyłanych danych: .pdf.
6.Zamawiający udostępnia wykonawcom instrukcje pod linkiem https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help (Instrukcje – Regulamin korzystania z platformy ZETO PZP.pdf, Instrukcja użytkownika – Wykonawca)
w następującym zakresie:
1)Założenie Konta Użytkownika – po stronie Wykonawcy ,
2)Składanie ofert przy wykorzystaniu Platformy ZETO PZP,
3)Pytania i odpowiedzi do postepowania,
4)Komunikacja po otwarciu ofert,
5)Zadawanie pytań do postępowania,
6)Udział w przetargu nieograniczonym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe
podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119,
stron. 1) (dalej jako: „RODO”) oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie
Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Kategorie przetwarzanych danych:
a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia,
miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),
c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia,
f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego,
3. Źródło pochodzenia danych, okres przez który dane będą przechowywane oraz odbiorcy danych - szczegółowo opisane zostały w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których jest mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
b) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2) Administratorem danych osobowych w zakresie dotyczącym zarządzania Platformą zamówień publicznych Gminy Olsztyn wobec
danych Wykonawców zarejestrowanych na Platformie związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania
Platformy jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.171.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mobilnej sceny wraz z kurtyną teatralną oraz podestem demontowalnym do HWS URANIA w ramach projektu nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie”.
2. Zamówienie obejmuje:
a) zaprojektowanie sceny mobilnej wraz z kurtyną,
b) wykonanie sceny mobilnej wraz z kurtyną teatralną,
c) dostawę przedmiotu umowy,
d) rozładunek,
e) rozpakowanie,
f) ustawienie, złożenie, montaż, zainstalowanie przedmiotu umowy oraz sprawdzenie działania wszystkich jego funkcji i elementów,
g) podłączenie i pierwsze próbne rozstawienie i złożenie sceny oraz kurtyny – w terminie uzgodnionym z zamawiającym,
h) posprzątanie/uporządkowanie udostępnionych pomieszczeń po zakończeniu prac związanych z montażem wraz z usunięciem na swój koszt opakowań oraz innych pozostałości po wykonanych pracach,
i) szkolenie pracowników z obsługi rozstawiania i składania sceny i praktycznej jej eksploatacji w miejscu jej montażu, w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

44316300-1 - Kratownice

39515000-5 - Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne

19200000-8 - Tkaniny włókiennicze i podobne

45421143-8 - Instalowanie zasłon

45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
-C - oferowana cena -80% (80,00 pkt);
-G - Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia - 20% (20,00 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
1.1. Oświadczenie wykonawcy, że oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego opisane w SWZ, tj.:
1) Kurtyna teatralna/sceniczna wraz z mechanizmem podnoszenia i opuszczania kurtyny –posiada -certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub równoważny lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską Kotara Raport klasyfikacji ogniowej „PN-EN 13501-1:2019 lub równoważną,
2) Mobilna scena wraz z kratownicą –posiada Deklarację właściwości użytkowych –CE lub równoważny, normy EN 1090 lub równoważna, oświadczenie winno również zawierać obliczenia według norm PN-EN 1990 lub równoważnej, PN-EN 1991 lub równoważnej, PN-EN 1999 lub równoważnej dla zaoferowanej sceny i spełniającej wymogi odpowiednich norm i przepisów odnośnie bezpieczeństwa użytkowania lub norm równoważnych. Posiadają normę PN-EN-ISO 3834-3 lub równoważną,
3) Podest sceniczny ze schodami – posiada Certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub równoważną lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną lub inną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – dotyczy przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkkt 1.1 (oświadczenie wykonawcy wraz z obliczeniami).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę wykonawcy stanowi:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
3) wypełnione i podpisane oświadczenie art. 125 ust. 1 sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
4) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale XI SWZ;
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy);
6) zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1.postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2.2.wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3.ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1.wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
3.2.wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne, zgodne
z art. 125 ust. 1 ustawy pzp. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1
ustawy pzp.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.