eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w systemie projektuj i budujOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 174a

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52-582-27-23

1.5.8.) Numer faksu: 52-582-27-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport drogowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8535cb3e-c95d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526383/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/741770

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/741770

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 12 do SWZ).
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 3 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 012/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1490860,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj
i buduj w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - dalej „UPZP” w związku z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „uPb”, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia szczegółowo określonych w załącznikach do SWZ stanowiących jej integralną część tj:

1) w programie funkcjonalno- użytkowym (PFU) wraz z załącznikami,
2) w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ),
3) we wzorze umowy.


Przedmiotem zmówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla pieszych w ilości 23 szt. zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU), stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ, określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także budowy nowego oświetlenia przejść dla pieszych w systemie „zaprojektuj-buduj”. Ogólny zarys prac i lokalizację istniejących przejść dla pieszych w obszarze których ma być wykonane oświetlenie wertykalne wraz z podstawowymi parametrami przedstawiono w załączniku nr 1 do PFU. Na rysunkach szczegółowych w załączniku nr 1 do PFU przedstawiono plansze zbiorcze sieci w bezpośredniej bliskości przejść dla pieszych.
Ogólne wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 i 1.1.2 PFU. Dla lokalizacji, wyznaczonych w celu realizacji zadania, w których Wykonawca będzie miał już opracowaną dokumentację projektową i będzie posiadał wszystkie decyzje i uzgodnienia (jeżeli dotyczy), przystąpi niezwłocznie do realizacji robót budowlanych w tych miejscach dla lokalizacji:

1) ul. Nakielska / Janowiecka – zasilanie z istniejącej SOU UM, punkt świetlny, ulica Nakielska - Tragerów – ok 65 m kabla, 60 m rury – jedno przejście dla pieszych ,
2) ul. Nakielska / Widok – zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Nakielska własność UM ok 60 m kabla, 55 m rury - jedno przejście dla pieszych,
3) ul. Sułkowskiego / 11 Listopada – zasilanie z istniejącego SOU UM nr 265 Sułkowskiego – Czerkaska ok 350 m kabla, 350 m rury- dwa przejścia dla pieszych,
4) ul. Wojska Polskiego 2 – zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica
Wojska Polskiego własność gmina Bydgoszcz ok 57 m kabla, 53 m rury - jedno przejście dla pieszych,
5) ul. Saperów / Żeglarska – zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Żeglarska własność gmina Bydgoszcz ok 64 m kabla, 60 m rury - jedno przejście dla pieszych,
6) ul. Glinki / Drukarnia Abedik – obok Lidla - zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Glinki własność gmina Bydgoszcz ok 59 m rur, 55 m rury - jedno przejście dla pieszych,
7) ul. Bielicka przy Przedszkolu nr 70 - zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Bielicka własność gmina Bydgoszcz ok 285 m kabla, 279 m rury - jedno przejście dla pieszych,
8) ul. Andersa / Kasztelańska – zasilanie z istniejącego - punktu świetlnego ulica
Andersa własność gmina Bydgoszcz ok 63 m kabla, 60 m rury - jedno przejście dla pieszych,
9) ul. Pileckiego przy Zakładzie PESA Bydgoszcz SA – zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Pileckiego własność gmina Bydgoszcz ok 72 m kabla, 67 m rury - jedno przejście dla pieszych,
10) ul. Magnuszewska przy centrum handlowym - zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Magnuszewska własność gmina Bydgoszcz ok 64 m kabka, 60 m rury – dwa przejścia dla pieszych,
11) ul. Skarżyńskiego / Wierzejewskiego – Skarżyńskiego 7 – zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Skarżyńskiego wzdłuż kościoła własność gmina Bydgoszcz ok 275 m kabla, 269 m rury - jedno przejście dla pieszych,
12) ul. Śląska 5 / Długosza - zasilanie z istniejącego ZPR ulica Śląska przy przejściu dla pieszych ok 80 m kabla, 75 m rury – jedno przejście dla pieszych,
13) ul. Krasińskiego / Gimnazjalna - zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica
Gimnazjalna własność gmina Bydgoszcz ok 150 m kabla, 145 m rury - dwa przejścia dla pieszych,
14) ul. Gajowa / Kamienna – zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Kamienna własność gmina Bydgoszcz ok 59 m kabla, 55 m rury - jedno przejście dla pieszych,
15) ul. Hetmańska / Pomorska – zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Pomorska własność gmina Bydgoszcz ok 80 m kabla, 75 m rury - jedno przejście dla pieszych,
16) ul. Andersa / Wyzwolenia - zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica
Andersa własność gmina Bydgoszcz ok 91 m kabla, 86 m rury - jedno przejście dla pieszych,
17) ul. Romanowskiej przy wejściu do Centrum Onkologii - zasilanie z istniejącego - punktu świetlnego ulica Romanowskiej własność gmina Bydgoszcz ok 79 m kabla, 74 m rury - jedno przejście dla pieszych,
18) ul. Nakielska 117 – zasilanie z istniejącego punktu świetlnego ulica Nakielska – Chłodna własność gmina Bydgoszcz ok 199 m kabla, 194 m rury - jedno przejście dla pieszych,
19) ul. Hetmańska / Sowińskiego - zasilanie z istniejącej SOU UM nr 313 ok 125 m kabla, 120 m rury - jedno przejście dla pieszych,
20) ul. Broniewskiego / Korczaka - zasilanie zgodnie z WTZ z RD Bydgoszcz ok 119 m kabla, 115

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie zamówienia, zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów (C) w tym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
C = Cmin
Co x 60 pkt
Gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert
Co – cena ocenianej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie Projktanta branzy elektroenergetycznej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamowienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) doświadczenia wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg publicznych o wartości min. 50 000,00 PLN brutto każda,
Zamawiający uzna oddzielne zadania referencyjne jak również element budowy/ przebudowy będący częścią większego zamierzenie inwestycyjnego
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień -usług, polegających na opracowaniu projektów wykonawczych (dokumentacji projektowej) budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego polegającego polegających na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg publicznych o wartości min. min. 5 000,00 PLN brutto każda.
Zamawiający uzna oddzielne zadania referencyjne jak również element projektu będący częścią projektu większego zamierzenia inwestycyjnego.
Ponadto warunek opisany w lit. a) i b) będzie również spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres łącznie w ramach jednego zadania w systemie „zaprojektuj i buduj” .

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp ww. warunek spełniają następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt a) i/lub b), z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
a) projektant – minimum 1 osoba:
 minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie
 minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w danej specjalności, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania,
b) kierownik budowy – minimum 1 osoba:
 minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie
 minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu elektroinstalacyjnymi robotami, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w tej specjalności.

Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania).

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp, ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 11 i 11a do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składane jest przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

2) wykaz usług wykonanych – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie projektowania lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku robót budowlanych i usług wykonanych w ramach jednego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - wykonawca składa tylko wykaz robót budowalnych, o którym mowa w pkt 1).
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dopuścił aby ww. wykaz dotyczył usług wykonanych,
w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem składania ofert, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług (w zakresie projektowania), wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1) lub 2), dotyczy robót budowlanych lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
Uwaga: Wykonawca wykazując doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) to wykazaniu podlega doświadczenie powstałe jedynie w granicach wykonania prac/robót przez dany podmiot.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości:
20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) PLN,
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.
4. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 uPzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020, poz. 299)
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416z dopiskiem: „Budowa doswietleń wertykalnych przejść w systemie projektuj i buduj” nr sprawy 012/2023.
Zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.
Za datę wniesienia wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Platformy wraz z Ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 Pzp, (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:
1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, jako reprezentantem pozostałych wykonawców.
2) wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone do składanej oferty,
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
4) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) w miejscach dotyczących danych poszczególnych wykonawców (nazwa, adres, NIP, REGON) należy wpisać stosowne dane dotyczące poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, występującym jako reprezentant pozostałych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/741770

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

3) Opis kryterium gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G)
Kryterium Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować jeden z poniższych okresów udzielania gwarancji jakości:

Gwarancja jakości 36 miesięcy – 0,00 pkt
Gwarancja jakości 48 miesięcy – 10,00 pkt
Gwarancja jakości 60 miesięcy - 20,00 pkt
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20,00 punktów.

4) opis kryterium dodatkowe doświadczenie Projektanta branży elektroenergetycznej (DP)
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym zadań, z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego wertykalnego obszaru przejść dla pieszych w pasach dróg publicznych przy realizacji których wskazana osoba zdobyła doświadczenie w ostatnich 5 latach na stanowisku Projektanta w specjalności elektroenergetycznej
Ocenie będą podlegały maksymalnie 3 wykazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym zadania spełniające powyższy warunek.

W przypadku wskazania większej ilości zadań do oceny Zamawiający uwzględni pierwsze 3 zadania wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Ilość punktów (DP) w tym kryterium zostanie obliczona następująco:

a) brak wykazania zadania – 0,00 pkt
b) wykazanie 1 zadania – 3,00 pkt
c) wykazanie 2 zadań – 6,00 pkt
d) wykazanie 3 zadań – 10,00 pkt

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonującej przy realizacji zamówienia czynności Projektanta wraz z informacją
o jej kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym zdobytym na wskazanych zadaniach, przy czym:
- w formularzu ofertowym wykonawca wskazuje ilość zadań spełniających ww. wymagania Zamawiającego;
- w załączniku do formularza ofertowego - w wykazie pn. „Potwierdzenie doświadczenia Projektanta” (sporządzonym według wzoru Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ), na potrzeby oceny oferty, wykonawca szczegółowo opisuje zadania w sposób potwierdzający spełnianie ww. wymagań Zamawiającego. Wykaz stanowi integralną część oferty.
W formularzu ofertowym i ww. wykazie Wykonawca wpisuje 1 lub 2 lub 3 zadania, spełniające ww. wymagania Zamawiającego.

Wskazane przez wykonawcę w ofercie informacje dotyczące Projektanta, w tym opis zadań, nie podlegają uzupełnieniu, w związku z art. 223 ust. 1 uPzp zdanie drugie.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835i 1713), Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy, tj.:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
2. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, które
w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy.
5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.