eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Stargard (2 lokale), Choszczno (2 lokale), Ko這brzeg (2 lokale), Koszalin (1 lokal), 安idwin (1 lokal) i Szczecin (1 lokal).Og這szenie z dnia 2023-03-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Stargard (2 lokale), Choszczno (2 lokale), Ko這brzeg (2 lokale), Koszalin (1 lokal), 安idwin (1 lokal) i Szczecin (1 lokal).

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.sz@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Zarz康zanie mieniem Skarbu Pa雟twa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Stargard (2 lokale), Choszczno (2 lokale), Ko這brzeg (2 lokale), Koszalin (1 lokal), 安idwin (1 lokal) i Szczecin (1 lokal).

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-97ba93ab-ca1e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00149531

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00522498/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.95 Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych przed ponownym zasiedleniem - OR Szczecin

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim.
2. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚
Numer post瘼owania: DZP-OS.2616.49.2023
Strona 5 z 28
komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za po鈔ednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl, kt鏎a spe軟ia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy u篡ciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, z zastrze瞠niem, 瞠 oferty oraz o鈍iadczenia i dokumenty sk豉dane wraz z ofert nale篡 sk豉da tylko i wy陰cznie przy u篡ciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej okre郵a Regulamin Platformy Zakupowej (dost瘼ny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions). Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego tj. bezp豉tnie rejestruj帷 si lub loguj帷 (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, okre郵one w Regulaminie oraz uznaje go za wi捫帷y.Niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z system闚 operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przegl康arki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program obs逝guj帷y stosowane przez Wykonawc formaty plik闚 (np. Acrobat Reader dla plik闚 w formacie .pdf).
Zamawiaj帷y zaleca przesy豉nie plik闚 w formacie .pdf.
14. Zalecenia zamawiaj帷ego odno郾ie podpisu elektronicznego:
a) odno郾ie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 dla dokument闚 w formacie „pdf” zaleca si podpis w formatem PAdES,
 dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa formatem XAdES.
b) odno郾ie podpisu osobistego:
 dla dokument闚 w formacie „pdf” lub „xml” zaleca si podpis wewn皻rzny (otoczony),
 dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa podpisem zewn皻rznym lub otaczaj帷ym.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, ·瞠: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzib przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa
2. Administrator wyznaczy Inspektorem Ochrony Danych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani/Pan kontaktowa w sprawach zwi您anych z ochrona danych poprzez poczt elektroniczn na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstaw prawn ich przetwarzania jest obowi您ek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zam闚ie publicznych spoczywaj帷y na Zamawiaj帷ym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pan/Pani:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠
Numer post瘼owania: DZP-OS.2616.49.2023
Strona 19 z 28
skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
 na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego, a tak瞠 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OS.2616.49.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 5

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w:
1) Stargard, al. 皋軟ierza Boczna 2D/3
2) Stargard, os. Hallera 6/2

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem:
1) Choszczno, ul. ul. Drawie雟ka 34/17
2) Choszczno, ul. Lipcowa 37/10

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem:
1) Koszalin, ul. Kar這wicza 38/9
2) 安idwin, ul. Wojska Polskiego 8/6

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem:
1) Ko這brzeg, ul. Kaliska 9/1
2) Ko這brzeg, ul. Koniecpolskiego 13D/1

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 5

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem:
Szczecin, ul. Bronowicka 7/30

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

zgodnie z zapisami w SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y na podstawie art. 455 ustawy przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany zawartej umowy, wy陰cznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy, za zgod obu Stron, w okoliczno軼iach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowi帷ych za陰cznik nr 4 SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-11 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-10

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.