eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › "Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda"Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5fd93c0-ca16-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055067/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Inspektor nadzoru nad realizacją zadania Przebudowa na ronda skrzyżowania ulic Olsztyńska - Mickiewicza i Drwęcka - Olsztyńska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745354

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745354

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2610.11.2023.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
Zakres prac zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania „Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda” w skład, którego wchodzą:
1) Budowa skrzyżowania typu rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Olsztyńskiej, Drwęckiej i Niepodległości w Ostródzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (Rondo nr 1) w ramach, którego będą wykonywane roboty budowlane polegające m.in. na:
- budowie skrzyżowania typu rondo z centralną wyspą przejezdną i 4 wlotami (w tym 3 z wyspami dzielącymi) na przecięciu ulic Drwęckiej, Olsztyńskiej i Niepodległości w Ostródzie,
- wykonaniu nowej konstrukcji jezdni,
- budowie chodników,
- budowie ciągów pieszo-jezdnych,
- budowie ścieżek rowerowych,
- wykonaniu przejść dla pieszych,
- przebudowie istniejących zjazdów,
- wykonaniu odwodnienia drogi,
- przebudowie/budowie oświetlenia ulicznego,
- usunięciu kolizji nowoprojektowanego ronda z istniejącym uzbrojeniem terenu
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego
Planowany zakres budowy określa Program funkcjonalno-użytkowy zamieszczony na platformie zakupowej ZDP https://platformazakupowa.pl/transakcja/701767. Zamawiający zlecił wykonawcy robót budowlanych wykonanie robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2) Budowa skrzyżowania typu małe rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej w Ostródzie (Rondo nr 2) w ramach, którego będą wykonywane roboty budowlane polegające m.in. na:
- budowie skrzyżowania typu małe rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu ulic Mickiewicza i Olsztyńską w Ostródzie,
- wykonaniu nowej konstrukcji jezdni,
- budowie chodników,
- budowie ciągów pieszo-jezdnych
- wykonaniu przejść dla pieszych,
- przebudowie istniejących zjazdów,
- wykonaniu odwodnienia drogi,
- przebudowie/budowie oświetlenia ulicznego,
- usunięciu kolizji nowoprojektowanego ronda z istniejącym uzbrojeniem terenu
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera Projekt Wykonawczy, oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Komplet w/w dokumentacji przekazany zostanie Nadzorowi Inwestorskiemu po podpisaniu umowy. Dla celów poglądowych dokumentacja projektowa została zamieszczona na platformie zakupowej ZDP https://platformazakupowa.pl/transakcja/701767
2. Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu świadczenie usługi, polegającej w szczególności na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda” w skład, którego wchodzą:
- Budowa skrzyżowania typu rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Olsztyńskiej, Drwęckiej i Niepodległości w Ostródzie w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” (Rondo nr 1) oraz
- Budowa skrzyżowania typu małe rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej w Ostródzie (Rondo nr 2),
3. W ramach usługi Nadzór Inwestorski winien zapewnić nadzór nad realizacją robót budowlanych, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania
oraz jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją zadania aż po rozliczenie zadania oraz udział w odbiorach gwarancyjnych w okresie 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.
4. Zamawiający informuje, że umowa która będzie przedmiotem nadzoru została podpisana w dniu 17.01.2023 r., a terminy wykonania robót zgodnie z harmonogramem prac przedstawionych przez Wykonawcę tej umowy określono w następujący sposób:
2023 rok
- Budowa skrzyżowania typu małe rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej w Ostródzie (Rondo nr 2),
2024
- Budowa skrzyżowania typu rondo z centralną wyspą przejezdną
na przecięciu się ulic Olsztyńskiej, Drwęckiej i Niepodległości w Ostródzie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (Rondo nr 1)
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawca) ma obowiązek zapewnić do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędny personel, w tym:
• Inspektora nadzoru robót drogowych (koordynator - Inżynier),
• Inspektora nadzoru robót instalacyjno – sanitarnych,
• Inspektora nadzoru robót elektrycznych,
• Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych,
• oraz pozostałych specjalistów w miarę potrzeb w trakcie budowy,
posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w ww. branżach bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
6. Zamówienie pn. „Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda” jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
7. Obowiązki inspektora nadzoru
1) Nadzór będzie odpowiedzialny za:
a) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych, kodeksem cywilnym, normami, dokumentacją techniczną i STWiORB (rondo nr 1 i rondo nr 2) oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o roboty budowlane.
b) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania. Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz udział w odbiorach gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (60 miesięcy).
c) wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w § 3. SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora nadzoru (Dkp)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały Wykonane. Przez „zadanie” odpowiadające rodzajem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru polegające na nadzorze nad budową lub przebudową drogi lub parkingu o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni minimum 1000,00 m2 każda;
b) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym, tj.
- inspektorem nadzoru branży drogowej (Koordynator nadzoru) - który musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- inspektorem nadzoru branży sanitarnej - który musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- inspektorem nadzoru branży elektrycznej- który musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- inspektorem nadzoru branży telekomunikacyjnej, który musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, o którym mowa § 16 pkt 4 lit. a SWZ powoływać się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyłącznie jeżeli, bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu tych usług.
2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, o którym mowa § 16 pkt 4 lit. a SWZ wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał wymagane usługi dwukrotnie.
3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, o którym mowa § 16 pkt 4 lit. a SWZ wykonawca musi wykazać, że podmiot ten wykonał wymagane usługi dwukrotnie.
4. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).
5. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór- załącznik nr 2 do SWZ). Następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w § 17 ust. 2 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie § 11 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia- załącznik nr 7 do SWZ);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 11 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu – załącznik Nr 4 do SWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu – załącznik Nr 5 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia);
7) informacja dotycząca doświadczenia osoby którą wykonawca skieruje do nadzoru nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 SWZ (wzór informacji w formularzu ofertowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745354

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach umowy pn.: Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda. Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Jednocześnie podział zamówienia na części groziłby:
1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców;
2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego
za występujące opóźnienia;
3) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L
134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 269/2014)
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.