eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kosakowo › Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z doposażeniem w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami - 2 edycjaOgłoszenie z dnia 2022-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z doposażeniem w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami – 2 edycja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo usług komunalnych PEKO Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191416896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chrzanowskiego 44

1.5.2.) Miejscowość: Kosakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pukpeko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z doposażeniem w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami – 2 edycja

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f92a640-cfdc-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00149408/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa placu zabaw w Mostach przy ul. Kasztanowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką w ramach działania 4.2. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pukpeko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formaty
plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA
RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
1. .zip
2. .7Z
3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 7. Zamawiający zaleca aby w
przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania
ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
2) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) z siedziba w Kosakowie (81-198) przy ul. Chrzanowskiego 44.
3) Pani/Pan może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres biuro@pukpeko.pl, telefonicznie pod numerem 58
625 47 47 lub z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych iod@pukpeko.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
9) posiada Pani/Pan:
10) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);
11) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
12) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
13) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
14) nie przysługuje Pani/Panu:
15) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
18) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z
doposażeniem w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach realizacji operacji „Razem chronimy nasze
środowisko przed antropopresją aktywnie wypoczywając w Mostach – modernizacja placu zabaw dla dzieci na
wielofunkcyjny obszar rekreacyjny dla zróżnicowanej grupy użytkowników” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką w ramach działania 4.2. w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Obecnie teren pełni funkcję placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz
sceny z placem dla widowi. Przedsięwzięcie zakłada demontaż istniejących elementów wyposażenia, montaż nowych
urządzeń, wykonanie ciągów pieszych z kostki oraz nawierzchni bezpiecznych w strefach bezpieczeństwa projektowanych
urządzeń, wykonanie skateparku i ogrodzenia oraz montaż małej architektury. Celem operacji jest zmniejszenie
antropopresji na obszarach przyrodniczo-cennych Gminy Kosakowo poprzez modernizację zaniedbanego placu zabaw dla
dzieci nadając mu nową funkcję, przekształcając na atrakcyjne ogólnodostępne miejsce rekreacji skierowane do zróżnicowanych grup użytkowników. Teren będzie użytkowany całorocznie.
• Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wykonanie następujących prac oraz elementów:
• demontaż części istniejącego wyposażenia placu zabaw (demontaż ławek oraz urządzeń istniejącego wyposażenia placu
zabaw nie spełniającego aktualnych norm),
• wykonanie robót ziemnych,
• przesunięcie części istniejących urządzeń oraz montaż nowych urządzeń na terenie placu zabaw, w tym elementów
wyposażenia dla osób z niepełnosprawnościami,
• montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice z regulaminem, tablica informacyjna),
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego fr. 2-4 mm – o powierzchni łącznie ok. 328 m2,
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM – o powierzchni ok. 69 m2,
• wykonanie nawierzchni z kostki o łącznej powierzchni ok. 119 m2,
• wykonanie ogrodzenia, w tym nowej furtki,
• wykonanie skateparku – nawierzchnia betonowa ok. 231 m2, montaż zestawu ramp i poręczy, montaż małej architektury
• remont istniejącego ogrodzenia i montaż nowej furtki,
• obsianie terenu trawą,
• wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było
urządzenie placu zabaw (budowa/przebudowa) wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej wartości min. 150.000,00 zł
brutto.
b) Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika Budowy/Robót w branży
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty- załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości. W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rękojmi, każdy z nich powiększony o 30 dni.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o:
1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umową, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji.
2) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.
3) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod gwarancją do reprezentacji Gwaranta.
8. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.
9. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości. W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji.
11. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji.
12. Treść i forma dokumentów zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
13. Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie umowy lub przepisów prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z zabezpieczenia, a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie:
1) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzód przed końcem ważności aktualnego zabezpieczenia,
2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy; w szczególności Zamawiający może zatrzymać kwotę zabezpieczenia do czasu dokończenia Przedmiotu umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: PLATFORMAZAKUPOWA.PL

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.