eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.Ogłoszenie z dnia 2022-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY Zduny 1C 99-440 Zduny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 C

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-440

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzduny.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d74bd7cd-cfd8-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034738/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 11.1.2 (RPLD.11.01.02-10-0005/21-00).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ugzduny.nv.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym
postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o
zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
2. Drogi komunikacji elektronicznej przewidziane w postępowaniu.
2.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się za pomocą miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl .
2.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do
Formularza do komunikacji.
2.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
2.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
2.5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx,
.dwg, .kst, .ath.
2.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. Składanie oferty wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi
oświadczeniami lub dokumentami.
3.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym ze wskazanych przez
Zamawiającego formacie danych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3.3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, pod którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
3.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz inne
oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą (np. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy), w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
3.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, składanie innych dokumentów i oświadczeń...

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny, 99-440 Zduny 1c, Tel. 46 838 74 26, Fax. 46 838 74 23, adres e-mail: sekretariat@gminazduny.pl ;
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: inspektor@kiodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP.272.6.01.2022 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania oraz usługi wsparcia gwarancyjnego w ramach Projektu: „Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym”, prowadzonego w trybie podstawowym;
• odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
• Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
• nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2.2. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
• W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
• Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
• W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp)
• Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
• zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
• W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.6.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania oraz usługa wsparcia gwarancyjnego w ramach realizacji projektu pn.: „Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 11.1.2 (RPLD.11.01.02-10-0005/21-00).
Niniejsze zadanie obejmuje:
Dostawę wyposażenia TIK, w skład którego wchodzą:
• Laptop z oprogramowaniem 15 szt.
• Drukarka 3 D 1 szt.
• Magiczny dywan Magiczny Dywan 4.0.
• Urządzenie wielofunkcyjne.
• Tablet graficzny 5 szt.
• Monitor interaktywny 65” – 1 szt.
• Kamera do monitora – 1 szt
• Statyw do monitora interaktywnego.
• Pisak do tablicy 2 szt.
• 6 robotów z tabletami 1 zestaw.
• Magiczna ściana wersja 2.0.
• Zestaw projekcyjny.
• Komputerowa jednostka centralna all-in one we wzmacniaczem audio 1 szt.
• Oprogramowanie Win10pro (lub pokrewne) wraz z oprogramowaniem do sterowania pracownią komputerową.
• Monitor dotykowy wraz z uchwytem 1 szt.
• 24 stanowiska dla uczniów wraz z panelami dotykowymi – 24 szt.
• 24 słuchawki i głośniki – 24 szt.
• Tablet wraz z routerem do bezprzewodowego sterowania.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz nieeksploatowany wcześniej. W ramach realizacji obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek oraz montaż zakupionego sprzętu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SWZ.
2. Lokalizacja inwestycji:
Budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym
3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym dostarczeniem oraz instalacją dostarczonego sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego pisemnej gwarancji Wykonawcy na oferowany sprzęt, instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów, kart gwarancyjnych producentów sprzętu, wymaganych przepisami certyfikatów i atestów dostarczonego sprzętu.
5. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy (licząc od dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy) na okres minimum 24 miesięcy.
6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
7. Mając na uwadze, iż zgodnie z treścią Postanowień Umowy zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c., oferta Wykonawcy winna obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia tj. zakup, dostawę oraz instalację sprzętu objętego zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213000-5 - Komputery osobiste

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

33195100-4 - Monitory

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30232100-5 - Drukarki i plotery

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Postanowieniami Umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 7 do SWZ.
3. Cena musi być wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej ofercie Wykonawca ma obowiązek: (1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; (2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; (3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; (4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Postanowieniach Umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 7 do SWZ.
7. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) wg formularza ofertowego. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub w przypadku zmian w zakresie rozliczania podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685, ze zm.) lub w przypadku wiążącego stanowiska organów skarbowych, dotyczącego odmiennego niż w niniejszej SWZ rozliczania podatku VAT – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, polegającej na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury naliczając podatek od towarów i usług VAT wg właściwej stawki).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale VI oraz w rozdziale V SWZ. Oświadczenie to stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Formularz pn. „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w ust. 1.1., musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Formularz pn. „Oświadczenie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Formularz pn. „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia” stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
3. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą.
3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
3.4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez mocodawcę albo notarialnie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Wraz z ofertą musi zostać złożone oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), oraz oświadczenie, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 2a).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Formularz pn. „Oświadczenie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Formularz pn. „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia” stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy – na zasadach określonych w postanowieniach umowy.
5. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy.
6. W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis proponowanego zakresu rzeczowo-finansowy lub terminu wykonania umowy.
7. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.
8. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.
9. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy zmiana terminu realizacji nie będzie kolidowała z rozliczeniem się Zamawiającego z instytucją dofinansowującą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-17 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.