eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Dziecięcy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niekłańska 4/24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-924

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225098305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nieklanska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieklanska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a7cf293-c97d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074954/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.29 Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
platformy MarketPlanet1) Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a. dokumenty w
formacie pdf należy podpisywać tylko formatem PAdES; b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż
,,pdf",wtedy należy użyć formatu XadES.2) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo –aplikacyjne umożliwiające pracę
w Systemie: a. stały dostęp do sieci Internet; b. zainstalowana przeglądarka internetowa: • Chrome w wersji 45 lub późniejsze –
zalecana; • Firefox w wersji 46 lub późniejsze;• Opera w wersji 37 lub późniejsze; c. włączona obsługa JavaScript; d.
oprogramowanie Szafir Host zainstalowane w systemie peracyjnym; e. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
umożliwiający obsługę formatów pdf; f. dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB – pdf, doc, docx,
xls, xlsx; g. zainstalowany dodatek Szafir SDK Web do przeglądarek; h. zainstalowane środowisko Java w wersji minimum 1.8
(jre).Pozostałe informacje odnośnie środków komunikacji elektronicznej znajdują się w SWZ, Rozdział XIII "Informacje o sposobie
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także odbierania
korespondencji." na stronie https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dostępne są w SWZ pod adresem
https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dostępne są w SWZ pod adresem
https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-15/KJ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zasilaczy UPS w celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy urządzeń na salach operacyjnych Bloku Operacyjnego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, zwane dalej „sprzętem” lub „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku nr 2 - Formularzu asortymentowym stanowiącym integralną część SWZ.NAZWA
Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie.
1 Zasilacz 3 fazowy UPS 20 kVa – 1 szt.
2 Zestaw dwóch redundantnych zasilaczy 3 fazowych UPS 100 kVa każdy – 1 zestaw

4.2.6.) Główny kod CPV: 35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

d) Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe dotyczący doświadczenia –

1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał co najmniej dwie dostawy UPS o mocy 150 kVA do zasilania urządzeń medycznych o wartości 170.000 zł brutto każda, wraz z montażem i podłączeniem do instalacji – wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których wdrożenia te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
a także, którzy zaoferują wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia.
2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował n/w osobą:


Lp. Funkcja Liczba osób Wymagania co do osoby, która będzie pełniła funkcję


1 Osoba nadzorująca proces instalacji sprzętu

1 Dysponuje świadectwem kwalifikacji grupy G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (zakresie dozoru obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w zakresie prostowników i akumulatorów oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych w tym zakresie) wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dziennik Ustaw 2022 poz. 1392)

UWAGA: Zamawiający uzna świadectwa wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych, jeżeli termin ich ważności jest aktualny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – otrzymany dokument w postaci papierowej musi zostać złożony w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy. W przypadku składania informacji z Krajowego Rejestru Karnego otrzymanej przez Wykonawcę za pomocą systemu informatycznego e-KRK Wykonawca składa na Platformie wszystkie pliki jakie otrzymał z Krajowego Rejestru Karnego. Wykonawca nie podpisuje otrzymanego pliku;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ
2) Wykaz osób pełniących funkcję nadzorującego proces instalacji sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
3) świadectwo kwalifikacji grupy G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie:


KWOTA WADIUM
kwota: 3000 zł
słownie: trzy tysiące złotych 00/100

2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.04.2023 roku, do godz. 08:30

Wadium, zgodnie z art. 97 ust. 7 uPzp, należy wnieść w jednej z następujących form:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.) (Dz. U. z 2019 r. poz. 836 i 1572)..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 uPzp, składa każdy z tych Wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jak w SWZ i zła. nr 5 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

f) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) wykluczeniu podlega wykonawca:
1) Wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Wykonawca składając ofertę potwierdza, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o wyżej wskazane przesłanki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.