eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1"Ogłoszenie z dnia 2022-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wodna 2

1.4.2.) Miejscowość: Chełmża

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 56 675 60 75 do 78

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149387

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00133777/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1”. 2. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej „ Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1” o mocy ok. 998,52 kW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 42/19 w obrębie ewidencyjnym Kiełbasin. 3. Zakres robót dla niniejszego zadania obejmuje w szczególności: 1) wykonanie konstrukcji wsporczej wolnostojącej na gruncie do modułów PV; 2) montaż paneli fotowoltaicznych; 3) wykonanie okablowania DC; 4) montaż głównych rozdzielnic oddziałowych;5) montaż inwerterów;6) wykonanie okablowania AC;7) zamontowanie slłupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED oraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym;8) montaż instalacji uziemiającej;9) montaż stacji transformatorowej;10) wykonanie instalacji wewnętrznej transformatorowej;11) uruchomienie farmy fotowoltaicznej wraz z wykonaniem badań i pomiarów;12) wykonanie systemu monitorująco – kontrolującego pracę farmy fotowoltaicznej;
13) wykonanie ogrodzenia terenu elektrowni słonecznej.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:1) dokumentacją projektową (projektem technicznym/ architektoniczno- budowlanym/ zagospodarowania terenu) sporządzą przez: Inwestor Kombia Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rysia 1, 87 – 100 Toruń pod tytułem: „Budowa elektrowni słonecznej – „Elektrownia słoneczna Kiełbasin I” na dz. nr 42/19 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża, o mocy 1 MW”;2) decyzją Starosty Toruńskiego nr AB.6740.2.114.2021.MD z dnia 11 stycznia 2022 roku zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej „Elektrownia Słoneczna Kiełbasin I” o mocy do 1 MW do realizacji na działkach nr geod. 42/19 i 42/18 w obrębie Kiełbasin, Gmina Chełmża; 3) warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa- Operator SA numer P/19/046801/2 z dnia 12.08.2021 r.;4) umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu – elektrowni słonecznej Kiełbasin 1 zlokalizowanej w Kiełbasinie dz. 42/19 gm. Chełmża wiejska – z dnia 10.11.2021 r. (Zamawiający informuje, że obecnie prowadzone są czynności mające na celu przeniesienie umowy z Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o. o. na Gminę Chełmża);5) decyzją Nr 5/2020 z dnia 09.10.2020 r., znak sprawy: GKOŚ.6220.11.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej – Kiełbasin o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 42/19 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża, z uwzględnieniem przeniesienia na Gminę Chełmża przedmiotowej decyzji z dnia 16.12.2021 r.;6) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
7) przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót.5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu projektowanej elektrowni słonecznej;2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z pomiarów (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót) i złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu;3) zapewnienie nadzoru geotechnicznego; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;5) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, 6) wykonanie przyłączenia stacji transformatorowej do sieci energetycznej;7) zgłoszenie przyłączenia elektrowni słonecznej do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i umową o przyłączenie do sieci, wraz z późniejszymi zmianami przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD);8) uruchomienie elektrowni słonecznej wraz ze sprawdzeniem wszystkich systemów;
9) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach działki, stanowiącej przedmiot zamówienia;10) opracowanie wymaganych przepisami prawa i dokumentacją projektową oraz STWiORB instrukcji w języku polskim będących przedmiotem zamówienia;11) uzyskanie, przygotowanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, w tym dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu; 12) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys powykonawczy; 13) inne prace związane z procesem budowy; 14) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1”. 2. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej „ Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1” o mocy ok. 998,52 kW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 42/19 w obrębie ewidencyjnym Kiełbasin. 3. Zakres robót dla niniejszego zadania obejmuje w szczególności: 1) wykonanie konstrukcji wsporczej wolnostojącej na gruncie do modułów PV; 2) montaż paneli fotowoltaicznych; 3) wykonanie okablowania DC; 4) montaż głównych rozdzielnic oddziałowych;5) montaż inwerterów;6) wykonanie okablowania AC;7) zamontowanie slłupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED oraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym;8) montaż instalacji uziemiającej;9) montaż stacji transformatorowej;10) wykonanie instalacji wewnętrznej transformatorowej;11) uruchomienie farmy fotowoltaicznej wraz z wykonaniem badań i pomiarów;12) wykonanie systemu monitorująco – kontrolującego pracę farmy fotowoltaicznej;
13) wykonanie ogrodzenia terenu elektrowni słonecznej.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:1) dokumentacją projektową (projektem technicznym/ architektoniczno- budowlanym/ zagospodarowania terenu) sporządzą przez: Inwestor Kombia Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rysia 1, 87 – 100 Toruń pod tytułem: „Budowa elektrowni słonecznej – „Elektrownia słoneczna Kiełbasin I” na dz. nr 42/19 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża, o mocy 1 MW”;2) decyzją Starosty Toruńskiego nr AB.6740.2.114.2021.MD z dnia 11 stycznia 2022 roku zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej „Elektrownia Słoneczna Kiełbasin I” o mocy do 1 MW do realizacji na działkach nr geod. 42/19 i 42/18 w obrębie Kiełbasin, Gmina Chełmża; 3) warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa- Operator SA numer P/19/046801/2 z dnia 12.08.2021 r.;4) umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu – elektrowni słonecznej Kiełbasin 1 zlokalizowanej w Kiełbasinie dz. 42/19 gm. Chełmża wiejska – z dnia 10.11.2021 r. (Zamawiający informuje, że obecnie prowadzone są czynności mające na celu przeniesienie umowy z Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o. o. na Gminę Chełmża. W przypadku, jeżeli nie nastąpi przeniesienie umowy o przyłączenia z Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na Gminę Chełmża, Zamawiający uzna inwestycję za wykonaną przez Wykonawcę wobec braku możliwości włączenia jej do sieci energetycznej.);;5) decyzją Nr 5/2020 z dnia 09.10.2020 r., znak sprawy: GKOŚ.6220.11.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej – Kiełbasin o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 42/19 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża, z uwzględnieniem przeniesienia na Gminę Chełmża przedmiotowej decyzji z dnia 16.12.2021 r.;6) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
7) przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót.5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu projektowanej elektrowni słonecznej;2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z pomiarów (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót) i złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu;3) zapewnienie nadzoru geotechnicznego; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;5) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, 6) wykonanie przyłączenia stacji transformatorowej do sieci energetycznej;7) zgłoszenie przyłączenia elektrowni słonecznej do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i umową o przyłączenie do sieci, wraz z późniejszymi zmianami przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD);8) uruchomienie elektrowni słonecznej wraz ze sprawdzeniem wszystkich systemów;
9) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach działki, stanowiącej przedmiot zamówienia;10) opracowanie wymaganych przepisami prawa i dokumentacją projektową oraz STWiORB instrukcji w języku polskim będących przedmiotem zamówienia;11) uzyskanie, przygotowanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, w tym dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu; 12) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys powykonawczy; 13) inne prace związane z procesem budowy; 14) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-05-17 09:00

Po zmianie:
2022-05-19 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-05-17 09:30

Po zmianie:
2022-05-19 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-06-15

Po zmianie:
2022-06-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.