eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Promowanie Ekoenergia Silesia S.A. podczas wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. "Sylwestrowa Moc Przebojów".Ogłoszenie z dnia 2023-03-23

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Promowanie Ekoenergia Silesia S.A. podczas wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. „Sylwestrowa Moc Przebojów”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: EKOENERGIA SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Oddział zamawiającego: Ekoenergia Silesia S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242859870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeliwna 38

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-599

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ekoenergiasilesia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekoenergiasilesia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ekoenergiasilesia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promowanie Ekoenergia Silesia S.A. podczas wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. „Sylwestrowa Moc Przebojów”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c065e040-c9bc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Na podstawie art. 304 w powiązaniu z 214 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W trybie z wolnej ręki na Reklamę i promocję Ekoenergia Silesia S.A. podczas wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. „Sylwestrowa Moc Przebojów”, organizowanego przez Organizatora z uwagi na konieczność udzielenia zamówienia w ramach powyższego wydarzenia ściśle określonego, w określonym miejscu i czasie tj. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, możliwość tylko jednego wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR/2/DM/28-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 50000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Reklama i promocja Ekoenergia Silesia S.A. podczas wydarzenia kulturalno-rozrywkowego
pn. „Sylwestrowa Moc Przebojów”

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341200-8 - Usługi zarządzania reklamą

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 362000413

7.3.3) Ulica: Ul. Dygasińskiego 44

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-603

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-12-31 do 2023-01-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.