eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Rozbudowa budynku nr 1 o szyb windowy wraz z modernizacją piętra w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku nr 1 o szyb windowy wraz z modernizacją piętra w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35
w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300224440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 79

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.kalisz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku nr 1 o szyb windowy wraz z modernizacją piętra w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35
w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-092de315-c98c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043315/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa budynku nr 1 o szyb windowy wraz z modernizacją piętra w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-092de315-c98c-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/ i poczty elektronicznej adres e-mail:
zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
2. Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/ Uwaga: Zamawiający nie korzysta
z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę ezamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku
polskim.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego.
4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:
- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,
- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,
- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na Platformie e-zamowienia.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf , xps, .odt,
.txt, .xls, .xlsx, .zip, .rar. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7 Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej
złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Paltformy
e-zamowienia, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
8 Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie e-zamowienia
w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać: „Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
10 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
2247), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku nr 1 o szyb windowy wraz z modernizacją piętra budynku przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap”.

3. Zakres robót obejmuje m.in.:
3.1 Roboty wewnętrzne dotyczące modernizacji pomieszczeń piętra budynku:
1. wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych,
2. zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń- wykonanie nowych ścian działowych,
3. wykonanie nowych parapetów wewnętrznych pcv,
4. wykonanie nowych otworów drzwiowych,
5. wykonanie nowych drzwi wewnętrznych,
6. wykonanie nowych i uzupełnienie tynków/gładzi gipsowej/obłożenie płytkami ceramicznymi, malowanie,
7. wykonanie sufitów podwieszanych i obudowy instalacji,
8. wykonanie nowych posadzek,
9. wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg projektu technicznego,
10. wykonanie instalacji c.w.u.,
11. wykonanie nowej instalacji wod.-kan. z nowym osprzętem i armaturą,
12. wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami,
13. wykonanie nowej instalacji elektrycznej ( oświetleniowej, gniazdkowej, ewakuacyjnej, przeciwwłamaniowej) wraz z osprzętem,
14. wykonanie nowej instalacji teletechnicznej ( komputerowej i internetowej – wi-fi),
15. wykonanie instalacji telewizyjnej,
16. wykonanie monitoringu.
3.2 Roboty dotyczące budowy szybu windowego:
 wykonanie podszybia windowego żelbetowego monolitycznego,
 wykonanie konstrukcji stalowej,
 wykonanie obudowy szklanej windy,
 wykonanie dylatacji pomiędzy istniejącym budynkiem a szybem,
 wykonanie betonowej posadzki w szybie,
 montaż windy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na wykonaną robotę budowlaną

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.3 sytuacja ekonomiczna lub finansowa– o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 000,00 zł .
3.4 zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
3.4.1 w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, obejmującą prace konstrukcyjno-budowlane, sanitarne
i elektryczne, o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,
lub
b) dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie, lub remoncie budynku oraz obejmowała prace konstrukcyjno-budowlane, sanitarne i elektryczne, o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł brutto,

3.4.2 dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz odpowiednie doświadczenie tj. co najmniej:
a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcje kierownika budowy/robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej obejmującej prace konstrukcyjno-budowlane, sanitarne i elektryczne,
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2.1 dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w części C pkt .3.3 SWZ,
1.2.2 wykaz robót budowlanych, spełniających wymagania określone w części C pkt 3.4.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
1.2.3 dowody określające czy roboty budowlane wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wykonane należycie - dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
1.2.4 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w części C pkt 3.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i okolicznościach określonych w umowie:
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
W związku z ograniczoną ilością znaków szczegółowy opis przewidywanych zmian znajduje się
w projekcie umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. niniejszego postępowania

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamówienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.