eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlina-Zdrój › Letnie utrzymanie terenów komunalnych w Gminie Jedlina-ZdrójOgłoszenie z dnia 2023-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Letnie utrzymanie terenów komunalnych w Gminie Jedlina-Zdrój

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jedlina-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718202

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Jedlina-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48478455215

1.5.8.) Numer faksu: +4874 8510980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jedlinazdroj.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jedlinazdroj.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Letnie utrzymanie terenów komunalnych w Gminie Jedlina-Zdrój

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3876e1c8-c982-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064489/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Letnie utrzymanie terenów komunalnych w Gminie Jedlina-Zdrój

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków), zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawarto w Rozdziale 9 SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami. Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania dokumentów w postępowaniu: https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków), zamawiający informuje, iż wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale 9 SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz w Rozdziale 10 SWZ - Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 10.2.SWZ.Ofertę, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul.Poznańska Nr2, 58-330 Jedlina-Zdrój; 2)kontakt do inspektora danych osobowych: tel.748455215, email: iodo@jedlinazdroj.eu; adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul.Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina Zdrój;3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.3.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000041441, REGON:017282436, NIP:5262535153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Jedlina-Zdrój prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OEL.271.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2.SWZ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług letniego utrzymania terenów komunalnych w Gminie Jedlina-Zdrój.
2.3.SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, wykazy zakresu prac określają Załączniki Nr 1a, 1 b, 1c, 1d, natomiast sposób rozliczania wykonanych prac określają Załączniki Nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ. Wszystkie wskazane załączniki stanowią integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.5.SWZ.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:
P = C+R
gdzie: P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
R - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ust. 4.1. pkt 4 SWZ. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), co najmniej jedną usługę polegającą na sadzeniu, utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni na obszarze o łącznej powierzchni 2000 m2, potwierdzoną dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4.2.SWZ. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta sporządzona w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 i 5 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.3. pkt 1) SWZ–zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.3. pkt 3) SWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 i 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4)Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5)Dokument gwarancji lub poręczenia (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
6)Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za po-mocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzające-go umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w po-stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1.SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty poprzez wniesienie wadium
w wysokości: 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
12.2.SWZ. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.3.SWZ. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080).
12.4.SWZ. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP S.A. O/Wałbrzych
13 1020 5095 0000 5602 0011 4280
z dopiskiem "Wadium - nr postępowania OEL.271.1.6.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
12.5.SWZ. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) powinno zawierać nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedziby, wskazanie kwoty wadium, oraz termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: : „od dnia….. – do dnia….”;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej- przed upływem terminu składania ofert.
12.6.SWZ. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą i został podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
12.7.SWZ. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
12.8.SWZ. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1.SWZ.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie określonej w rozdziale 10 ust. 10.5. SWZ.
8.2.SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8.3.SWZ.Na wezwanie Zamawiającego dokumenty zaświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/ wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnienie warunków.
8.4.SWZ.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają,w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8.5.SWZ.Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

18.1.SWZ. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
18.2.SWZ. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
18.3.SWZ. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
18.4.SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu umowy.
18.5.SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę eZamawiający pod adresem https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie” – wskaźnik „R”, ranga (znaczenie): 40% - rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w ust. 1 pkt 2 Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, gdzie Wykonawca powinien wskazać czas podjęcia czynności porządkowych w pełnych godzinach. Szczegółowy opis sposobu oceny wg kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie” znajduje się w ust. 15.4. SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.