eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Odławianie, transport oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w schronisku w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odławianie, transport oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w schronisku w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Władysława Sikorskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminaostrowmaz@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostrowmaz.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odławianie, transport oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w schronisku w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c375491b-c7cd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029357/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odławianie, transport oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w schronisku w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c375491b-c7cd-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c375491b-c7cd-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (instrukcja dotycząca oferty jest w pkt XII i XIII SWZ), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używane w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załącznik do jednego formularza).
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:j.wojcik@gminaostrowmaz.home.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka do schroniska w 2023 roku:
1) przedmiot zamówienia dotyczy usługi odławiania oraz transportu zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka do schroniska w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.,
które obejmują:
a) odławianie zwierząt oraz ich transport maksymalnie do 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do schroniska, prowadzonego przez Wykonawcę lub współpracującego z Zamawiającym, na podstawie umowy gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt, przy czym realizacja tej usługi ma się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem,
b) odławianie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt oraz posługiwanie się przy wyłapywaniu urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia oraz nie powodujących cierpienia u zwierząt,
c) opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz utrzymanie w odpowiednich warunkach bytowania,
d) w razie potrzeby zapewnienie zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej,
e) posiadanie tytułu prawnego do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska
3) usługę należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z:
a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572, z późn. zm),
b) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.),
c) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519),
d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753);
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za należytą jakość świadczonych usług oraz ich zgodność
z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę
z ustanowionym przedstawicielem Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka;
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy;
5) Zamawiający zgłasza Wykonawcy ilość zwierząt do odłowienia i przetransportowania do schroniska do wysokości środków posiadanych w budżecie. Zgłoszenie zlecenia może nastąpić telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy;
6) Zamawiający zastrzega, że minimalny zakres odłowienia i przetransportowania zwierząt do schroniska wynosi 20 sztuk;
7) powyższe wymagania i wytyczne nie wyczerpują i nie ograniczają obowiązków, prac i czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka
w 2023 roku:
1) przedmiot zamówienia dotyczy utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w schronisku, który obejmuje:
a) zapewnienie miejsca w schronisku odłowionym bezdomnym zwierzętom w trakcie obowiązującej umowy, tj. do 31.12.2023 r. oraz po jej zakończeniu,
b) znakowanie zwierząt (mikrochip),
c) przeprowadzanie minimum czternastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt,
d) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy w sposób polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, maść, wielkość, stan zdrowia i numer mikrochip), daty jego przyjęcia, terminach wykonania zabiegu sterylizacji bądź kastracji, przeprowadzanych zabiegach weterynaryjnych, numeru lub imienia pod jakim umieszczony został na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych prowadzonych przez schronisko, daty i sposobu opuszczenia schroniska oraz przekazywanie jej raz w miesiącu, łącznie z fakturą za wykonane usługi,
e) przekazywanie zdjęć każdego odłowionego zwierzęcia Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty przyjęcia do schroniska,
f) zapewnienie zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), przy czym w przypadku adopcji zwierzęcia przed poddaniem go zabiegowi kastracji bądź sterylizacji Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej z właścicielem zwierzęcia zapisu o sterylizacji bądź kastracji w określonym terminie,
g) wykonywanie wszelkich działań zmierzających do adopcji zwierząt, poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie strony internetowej i zamieszczanie na niej na bieżąco zdjęć odłowionych psów,
h) zawieranie na piśmie umów, na podstawie których osoby adoptujące będą przyjmować zobowiązanie do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie i przechowywanie ewidencji umów adopcyjnych oraz przekazywanie ich skanów wraz z danymi kontaktowymi w miesięcznym zestawieniu,
i) umożliwienie upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy wstępu na teren schroniska w celu przeprowadzenia kontroli oceny warunków i prawidłowości wykonywanej usługi wraz z zapewnieniem dostępu do prowadzonej przez schronisko dokumentacji: ewidencji zwierząt oraz umów adopcyjnych;
3) usługę należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z:
a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2022 r. poz. 572),
b) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.),
c) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),
d) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 175),
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za należytą jakość świadczonych usług oraz ich zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem Urzędu Gminy Ostrowi Mazowieckiej;
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy;
5) Zamawiający zgłasza Wykonawcy ilość zwierząt do umieszczenia w schronisku do wysokości środków posiadanych w budżecie. Zgłoszenie zlecenia może nastąpić telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną;
6) Zamawiający zastrzega, że minimalny zakres umieszczenia zwierząt w schronisku dotyczy 20 sztuk;
7) powyższe wymagania i wytyczne nie wyczerpują i nie ograniczają obowiązków, prac i czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
1) dla części I w zakresie :
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym posiadanie:
- aktualne zezwolenia dla przewoźnika wydane na podst. art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu
i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz Rozporządzenie (WE) Nr 1255/97 w zakresie transportu psów,
- tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
- dysponuje atestowanymi urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
- dysponuje pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,
- dysponuje środkami służącymi do transportu zwierząt.
2) dla części II w zakresie:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym posiadanie:
- aktualnego zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) w formie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług,
- aktualnej decyzji o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego;
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi o całkowitej wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości:
1) dla części I: 1000,00 zł,
2) dla części II: 1500,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w jednej z następujących form:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrów Mazowiecka nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytułem „wadium znak sprawy IG.271.14.2023 część….”;
2) gwarancjach bankowych – oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych – oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.) – oryginał poręczenia w postaci elektronicznej.
3. Zwrot wadium:
1) na wniosek wykonawcy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w przypadkach: wycofania przez wykonawcę oferty przed upływem terminu składania ofert; odrzucenia oferty wykonawcy; po wyborze najkorzystniejszej oferty (nie dotyczy wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą); po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia; złożenie wniosku o zwrot wadium jest jednoznaczne z utratą przez wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej;
2) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływ terminu związania ofertą; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego; unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
3) wniesionego w pieniądzu – Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty, a gdy ten nie zostanie podany,
na rachunek bankowy, z którego wadium wpłynęło do Zamawiającego;
4) wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń – Zamawiający zwraca je poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
4. Dokument wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać:
1) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie;
2) sposób i adres, na który zamawiający zobowiązany jest przekazać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
5. Zatrzymanie wadium - w przypadku pieniądza wraz z odsetkami, a w przypadku gwarancji
lub poręczenia poprzez wystąpienie z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych
lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umów oraz warunków ich wprowadzenia określa załącznik nr 1a do SWZ - projekt umowy część I oraz załącznik nr 1b do SWZ - projekt umowy część II.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c375491b-c7cd-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.