eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zblewo › Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.5.2.) Miejscowość: Zblewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 588 43 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f54749c2-c7d3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024039/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania
zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wyłącznie w sytuacjach
awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez
email:zamowieniapubliczne@zblewo.pl lub gmina@zblewo.pl. Adres strony internetowej do
komunikacji to:https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z
załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf 3. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z rozszerzeń:3.1. .zip 3.2. .7Z 4. Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi
maksymalnie10MB,orazna ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej
do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez
wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwościprzekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich
podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.6.2. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem
w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania
pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8.Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9. Osobą składającą ofertę
powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.10. Ofertę należy przygotować z należytą
starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert.11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o
rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzuceniaoferty.13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówieniapublicznego:13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go zawiążący,13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
podlinkiem:https://drive.google.eom/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76IZVKPbkyD/view
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania zplatformazakupowa.pl. 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie , w pkt. 7.9 SWZ określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zblewo reprezentowana przez Wójta
Gminy (o ile wskazują na to przepisy szczegółowe)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z Administratorem
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 8) Administrator Danych wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
- drogą elektroniczną: iod@zblewo.pl
- telefonicznie: +48 58 588 43 81 w.38
- osobiście w siedzibie Urzędzie Gminy w Zblewie przy ul. Głównej 40, 83-210 Zblewo.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, (dostępu do danych osobowych) zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
Korzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie".
Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowieniach umowy oraz dokumentacji zadania objętego niniejszym nadzorem (tj. dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w dokumentach pomocniczych - przedmiarze robót), stanowiących załączniki do SWZ.
5.1.1. Dokumentacja projektowa z przedmiarami robót i niezbędnymi decyzjami oraz STWiORB, dla robót wskazanych w ust. 5 pkt. 1 są dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo. Zamawiający ogłosił przetarg na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na wykonanie ww. robót dnia 01.02.2023 r. Postępowanie jest dostępne pod ww. linkiem.
Dokumentacja projektowa z przedmiarami robót i niezbędnymi decyzjami oraz STWiORB, dla robót wskazanych w ust. 5 pkt. 1 będzie udostępniona na stronie internetowej wraz z niniejszą SWZ na wykonanie robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1.4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
10.1.4.1.1. osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),
10.1.4.1.2. osobę, która będzie pełnić funkcję która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej bez ograniczeń, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),
10.1.4.1.3. osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
10.1.4.1.4. osobę, która będzie pełnić funkcję która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej bez ograniczeń, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),
10.1.4.2. Dopuszcza się łączenie funkcji, o których mowa powyżej, przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje.
10.1.4.3. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.-Dz. U. z 2020 r. poz. 220.).
10.2. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 108 ust. 1 i 2 u.p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 u.p.z.p oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia
2022 r. poz. 835), Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p zamawiający żąda odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12.3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
12.3.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ,
12.3.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
12.3.3. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.2 SWZ (dotyczy tylko wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie),
12.3.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.3 SWZ (w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
12.3.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy,
jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
20.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
20.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 10 do
SWZ.
20.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

23. W związku z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian w umowie.
23.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
23.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty zgodnie z w 455 ustawy Pzp w przypadku:
23.2.1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
23.2.2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
23.2.3. wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
23.2.3.1. na którą Strony nie miały wpływu,
23.2.3.2. przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
23.2.3.3. której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
23.2.3.4. której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
23.2.4. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian
organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych.
23.2.5. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy.
23.2.6. wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie
wynagrodzenia).
23.3. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć
następujących elementów umowy:
23.3.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
23.3.1.1. wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, termin
określony odpowiednio w § 2 ust. 1 projektowanych postanowień umowy ulega stosownemu
przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
jednak nie dłużej niż o czas wydłużenia terminu wykonania robót objętych nadzorem. 23.3.1.2. wstrzymania realizacji robót
budowlanych objętych nadzorem z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
W związku z ograniczoną ilością znaków pozostały rodzaj i zakres
zmian oraz warunki ich wprowadzania zawiera pkt 23 SWZ oraz załącznik nr 7 do SWZ -
Projektowane Postanowienia Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835).
Z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
9.2.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9.2.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9.2.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
9.3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 9.2 następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt od 9.2.1 do pkt 9.2.3.
9.4. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie
zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty
wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji
lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w
konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do
trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
9.5. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy jest wykonywana zgodnie z art.
596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
9.6. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału
w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub
złożenie pracy konkursowej.
9.7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które
w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub
biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
9.8. Karę pieniężną, o której mowa w pkt 9.7, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.