eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługi weterynaryjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat "Promyk" i Gdańskiego Ogrodu ZoologicznegoOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi weterynaryjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat "Promyk" i Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Ogród Zoologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190560361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karwieńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-328

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58/552 00 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpubliczne@zoo.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ogród Zoologiczny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi weterynaryjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat "Promyk" i Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a9b75b1-c96b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000004/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi weterynaryjne dla ZOO i Schroniska oraz kastracja i sterylizacja kotów oraz identyfikacja psów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zmawiającego” po których pojawi się komunikat ,że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na: https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda , gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy Wykonawca zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Pzp.
7.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformazakupowa.pl
i. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
ii. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email zpubliczne@zoo.gda.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)
9.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10.Instrukcje opisujące sposób korzystania z platformyzakupowej.pl znajdują się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdział XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): rozdział XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.U.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

opis przedmiotu zawiera Dział II SWZ - zał nr 4

4.2.5.) Wartość części: 100000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: posiadanie możliwości leczenia stacjonarnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

opis przedmiotu zawiera Dział II SWZ zał nr 5

4.2.5.) Wartość części: 1700 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- posiada wpis przychodni/lecznicy/kliniki weterynaryjnej do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, zgodnie z ustawa z dnia 18.12.2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz.U. z 2019 poz.24 z poź. zm.)
- posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
2.4.1.dysponuje potencjałem technicznym tj.:
Wykonawca będzie dysponował przychodnią/lecznicą/kliniką weterynaryjną w
której będzie realizowany przedmiot umowy, zrealizowany na terenie miasta
Gdańsk , wyposażony w taki sposób aby mógł wykonywać usługi opisane w
przedmiocie zamówienia a także miejscem do przechowywania zwierzat w
trakcie rekonwalescencji – zał nr 6 do SWZ
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej – o ile wynika to z odrębnych przepisów – w celu potwierdzenia
spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że :
- posiada aktualny wpis do ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt, prowadzonej przez właściwą Radę Lekarsko-Weterynaryjną, zgodnie z ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 24) , według formuły spełnia/nie spełnia
2.4.2 .dysponuje potencjałem zawodowym tj.:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia – lekarze
weterynarii ( zał. Nr 7 do SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zał nr 2

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

b) Wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt ( załącznik własny)
c) Zaświadczenie z Izby lekarsko-weterynaryjnej o posiadaniu prawa do wykonywania
zawodu lekarza weterynarii ( załącznik wykonawcy)
d) posiadanie możliwości leczenia stacjonarnego ( w zakładzie leczniczym) – na
podstawie oświadczenia
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami- – załącznik nr 7
e) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu w zakładzie leczniczym specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych wraz z nr uprawnień ( załącznik Wykonawcy) – dot. Zadania nr 2
zał nr 3

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opis zakładu leczniczego w zakresie spełnienia warunków niezbędnych do wykonania
zakresu usług opisanych w przedmiocie zamówienia – zał nr 6 do SWZ (wyposażenie
zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji
zamówienia)
Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert w Rozdziale 8 SWZ i nie złożenie go wraz z ofertą lub nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Przedmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej i opatruje:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opis zakładu leczniczego w zakresie spełnienia warunków niezbędnych do wykonania
zakresu usług opisanych w przedmiocie zamówienia – zał nr 6 do SWZ (wyposażenie
zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji
zamówienia)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
3) Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w ust.10 pkt 1 zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.