eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Mieście Oleśnicy w celu wsparcia uczniów pochodzących z UkrainyOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Mieście Oleśnicy w celu wsparcia uczniów pochodzących z Ukrainy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbk.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Mieście Oleśnicy w celu wsparcia uczniów pochodzących z Ukrainy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30e45371-c950-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045525/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja z wyposażeniem pomieszczeń/obiektów szkolnych na sale dydaktyczne, warsztatowe i pomieszczenia socjalne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Dolnośląskiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą
(https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą (https://microsoft.com/).
Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w
przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki,
który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE.W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych.
Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE. Wykonawca ma w środowisku oprogramowania JOSEPHINE możliwość dodać do swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na odstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ustawa Pzp”;3)Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bez pośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;6) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa wart.20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww.
obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.481.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica obecnego pomieszczenia (sala nr 313 – II piętro segment A) na salę wielofunkcyjną, przystosowaną do celów socjalnych, gospodarczych, warsztatowych, w tym służącą jako jadalnia - przystosowaną do wydawania i spożywania posiłków. Pomieszczenie przeznaczone wyłącznie dla uczniów w wieku szkolnym (uczniowie szkoły podstawowej).
Wykaz planowanych prac remontowo-modernizacyjnych w ww. pomieszczeniu:
• roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym: rozbiórka fragmentu ściany działowej pomiędzy salą a korytarzem; rozbiórka zabudowy gipsowo-kartonowej; demontaż osłon grzejnikowych; demontaż istniejącej umywalki wraz z baterią umywalkową;
• wymiana drzwi na drzwi jednoskrzydłowe (3 szt.);
• wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na pełną wysokość kondygnacji, wydzielającej pomieszczenia jadalni;
• układanie płytek gresowych na ścianie w części pomieszczenia - od wysokości blatu roboczego (h = 90 cm) do wysokości h = 200 cm;
• wymiana instalacji elektrycznej, w tym także oświetlenia;
• wymiana podłogi;
• odświeżenie tynków na ścianach;
• malowanie ścian;
• prace związane z instalacją sanitarną.
Wykaz planowanego do zakupu wyposażenia (szczegółowe wyposażenie zawiera załącznik do projektu wykonawczego „Zestawienie przykładowych urządzeń” ) :
• biały blat (6,3 m);
• stół o wymiarach 120x80 wraz z 4 krzesłami (14 kompletów);
• stół o wymiarach 160x80 wraz z 6 krzesłami (3 komplety);
• zlewozmywak stalowy, gładki, lewy 75 cm (1 szt.);
• bateria kuchenna z wyciąganą wylewką (2 szt.);
• młynek do odpadów o mocy 0,75KM (1 szt.);
• zlewozmywak stalowy dekor 80 cm (1 szt.);
• zmywarka gastronomiczna z wyparzaniem (2 szt.);
• komplet talerzy – komplet obiadowy składający się z 12 elementów (10 kompletów);
• Zestaw sztućców składający się z 24 elementów tj. po 6 łyżek, łyżeczek, noży, widelców (10 kompletów).

W ramach zadania zaplanowano także przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych
pomieszczenia piwnicy na szatnię dla dzieci, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Wykaz zaplanowanych prac:
• demontaż istniejących boksów z krat stalowych;
• miejscowa naprawa tynków;
• malowanie ścian;
• wymiana oświetlenia sali na nowe (oprawy LED);
• montaż drzwi do boksu magazynowego;
• wykonanie boksu pełniącego funkcję magazynu;
• wyposażenie w szafki (43 szafki dla uczniów);
• wyposażenie holu w szatniach w stoliki, krzesła, ławeczki dla uczniów;
• wyposażenie w regał na rzeczy znalezione;
• wyposażenie w elementy dekoracyjne ścian (obrazy, antyramy).
Łączna powierzchnia pomieszczenia: 1004,27m2.

Wskazane w projekcie urządzenia, meble, elementy wyposażenia są przykładowe. Zamawiający dopuści inne jeśli będą posiadać parametry i funkcjonalność nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, STWiOR).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

31224400-6 - Kable przyłączeniowe

39160000-1 - Meble szkolne

39315000-3 - Urządzenia restauracyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Skrócenie terminu realizacji (R) – 20%
Kryterium 3: Okres gwarancji i rękojmi (G) – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia, sprzętu dla następujących pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1:
• klasa informatyczno-językowa (łączna powierzchnia pomieszczenia: 62,92m2) – sala nr 15 i 16
• klasa matematyczno-chemiczno-fizyczna wraz z dwoma pomieszczeniami zaplecza (łączna powierzchnia pomieszczenia: 76,61m2) – sala nr 26
• sala artystyczna - (łączna powierzchnia pomieszczenia: 50,80m2) - sala nr 22
Wykaz planowanych prac w klasie (sali) informatyczno-językowej nr 15 i 16:
a) prace remontowo-modernizacyjne:
• roboty rozbiórkowe i demontażowe;
• wyburzenie ściany pomiędzy salą nr 15 i 16, celem uzyskania jednoprzestrzennej sali informatyczno-językowej;
• zamurowanie 1 otworu drzwiowego;
• uporządkowanie istniejącej instalacji oświetleniowej – oświetlenie LED;
• wymiana podłogi;
• wykonanie sufitu podwieszanego;
• odświeżenie tynków na ścianach;
• malowanie ścian i sufitów;
• wymiana drzwi;
b)zakup niezbędnego wyposażenia:
• wyposażenie multimedialne pracowni językowej oraz inf. wraz z biurkiem jednostanowiskowym oraz krzesłem, komputerem, monitorem, oprogramowaniem do sterowania, oprogramowaniem do języków obcych, myszką, klawiaturą (łącznie 25 kompletów);
• krzesło biurowe (1 szt.)
• osłona grzejnikowa (5 szt.)
• montaż rolet wewnętrznych (10 szt.)
• tablica biała suchościeralna magnetyczna (1 szt.)
• monitor interaktywny (1 szt.)
• szafa w zabudowie z płyty meblowej o wymiarach: szer.: 572 cm; wys.: 350cm (1 szt.)
• drabinka przesuwna do szafy (1 szt.) - drabinka na kółkach.
Wykaz planowanych prac w klasie (sali) matematyczno-chemiczno-fizycznej wraz z dwoma
pomieszczeniami zaplecza nr 26:
a) prace remontowo-modernizacyjne:
• roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym m.in.: poszerzenie otworu drzwiowego pomiędzy salą a zapleczem matematyczno-fizycznym, wykucie 1 kanału wentylacyjnego od strony sali lekcyjnej;
• wymiana podłogi;
• wykonanie sufitu podwieszanego (częściowe obniżenie sufitu gipsowo-kartonowego);
• wymiana instalacji elektrycznej w tym także oświetlenia (oświetlenie LED);
• odświeżenie tynków na ścianach;
• malowanie ścian i sufitów;
• wymiana drzwi wejściowych, a także wymiana drzwi do dwóch zapleczy;
• instalacja sanitarna (wodno-kanalizacyjna pod wyposażenie sali);

b) zakup niezbędnego wyposażenia:
• stolik uczniowski 2-os. (o wym. 130x50 cm) (15 szt.)
• przystawka prądowa (15 szt.)
• krzesło uczniowskie (30 szt.)
• biurko dla nauczyciela o min. wym. 130x60 cm (1 szt.)
• krzesło dla nauczyciela dopasowane do wzrostu 159-188 cm (1 szt.)
• Dygestorium szkolne (1 szt.)
• Stół demonstracyjny chemiczny (o min. wym. 1800x600x900) wyposażony w zlew oraz instalację elektryczną i przystawkę prądową doprowadzającą napięcie do poszczególnych stanowisk (1 szt.)
• szafa metalowa na dokumenty o wymiarach min. 80x41x200h, z pięcioma półkami mieszczącymi segregator (9 szt.)
• szafa na odczynniki chemiczne o wym. 90x40x185 (3 szt.)
• regał metalowy min. wymiary 180x120x40 (18 szt.)
• tablica biała suchościeralna magnetyczna min. wymiary 170x100 (1 szt.)
• monitor interaktywny: przekątna matrycy min. 65’’, min. rozdzielczość matrycy 3840x3160 (1 szt.)
• osłona grzejnikowa (3 szt.)
• montaż rolet wewnętrznych w istniejących oknach (6 szt.).
Wykaz planowanych prac/wyposażenia w sali nr 22 (sali artystycznej):
• wymiana podłogi;
• zamontowanie dźwiękoszczelnych drzwi przesuwnych między salą a aulą;
• malowanie ścian;
• wymiana oświetlenia sali na nowe (oprawy LED);
• wymiana umywalki;
• wymiana drzwi wejściowych;
• wyposażenie sali w monitor interaktywny, zestaw nagłośnieniowy, zestawy instrumentów muzycznych.
Wskazane w projekcie urządzenia, meble, elementy wyposażenia są przykładowe. Zamawiający dopuści inne jeśli będą posiadać parametry i funkcjonalność nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, STWiOR).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39160000-1 - Meble szkolne

45442100-8 - Roboty malarskie

31224400-6 - Kable przyłączeniowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Skrócenie terminu realizacji (R) – 20%
Kryterium 3: Okres gwarancji i rękojmi (G) – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia, sprzętu dla następujących pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2:
• pracownia językowa (łączna powierzchnia pomieszczenia: 49,10 m2) - sala nr 4
• sala terapeutyczna (łączna powierzchnia pomieszczenia: 36,60 m2) - sala nr 8
• pracownia artystyczna (łączna powierzchnia pomieszczenia: 46,70 m2) - sala nr 212
Wykaz planowanych prac w pracowni językowej:
a) prace remontowo-modernizacyjne:
• roboty rozbiórkowe, w tym demontażowe;
• wymiana wykładziny;
• wymiana instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia;
• renowacja stolarki drzwiowej (malowanie farbą drzwi);
• odświeżenie tynków na ścianach;
• malowanie ścian i sufitów;
• wykonanie sufitu podwieszanego;
b) zakup niezbędnego wyposażenia:
• pełne wyposażenie pracowni językowej dla 30 stanowisk + dla nauczyciela (1 komplet) tj. zestaw mebli składający się z 30 stanowisk uczniowskich z wbudowanymi słuchawkami i mikrofonem oraz z 1 stanowiska nauczyciela – biurko z wbudowanym komputerem
• szafa na dokumenty o wym. 150x80x40 cm (2 szt.)
• szafa na dokumenty o wym.: 80x40x 40 cm (2 szt.)
• tablica biała suchościeralna magnetyczna min. wymiary 170x100 (1 szt.)
• tablica korkowa o wymiarach: 60x120 cm (1 szt.)
• projektor multimedialny (1 szt.)
• ekran projekcyjny elektrycznie zwijany (1 szt.)
• zabudowa umywalki (Płyta meblowa laminowana) – 1 szt.
• podajnik ręczników, naścienny (1 szt.)
• suszarka do rąk (1 szt.)
• dozownik mydła w płynie, naścienny (1 szt.)
• montaż rolet wewnętrznych, zaciemniających (3 szt.).
Wykaz planowanych prac w pracowni artystycznej:
a)prace remontowo-modernizacyjne:
• roboty rozbiórkowe i demontażowe;
• wymiana podłogi;
• wymiana drzwi na jednoskrzydłowe (1 szt.);
• odświeżenie tynków na ścianach;
• malowanie ścian i sufitów;
• wykonanie sufitu podwieszanego;
• wykonanie podestu o konstrukcji drewnianej na wysokość 0,5m pokryty panelami winylowymi;
b)zakup niezbędnego wyposażenia
• kurtyna o wym.ok.3x6 m (1 szt.);
• magiczny Dywan 4.0 (1 szt.);
• poduszki okrągłe o średnicy ok 35 cm (15 szt.);
• mobilny stojak podwójny na poduszki o wym.ok.84x46x42,5 cm (1 szt.);
• stojak mobilny na poduszki pojedynczy o wym.ok.44x46x42,5 cm (1 szt.);
• fotelik z podłokietnikami o wym.ok.49x39x45 cm (1 szt.);
• projektor multimedialny (1 szt.);
• ekran projekcyjny elektrycznie zwijany (1 szt.);
• urządzenie wielofunkcyjny (1 szt.);
• stół o wymiarach 120x80 z 6 krzesłami (5 kompletów);
• biurko dla nauczyciela z 2 szafkami i 1 szufladą o wym.ok.130x60x76 cm (1 szt.);
• fotel obrotowy dla nauczyciela (1 szt.);
• szafka o wym.ok.79,2x41,5x161,6 cm z min.3 półkami (1 szt.);
• kolorowy regał z 3 szufladami o wym.ok.83x35x83 cm (1 szt.);
• mobilny organizer z pomocami dla klas 1-3 (1 szt.);
• tuby dźwiękowe wydające różne dźwięki - zestaw zawierający min.8 szt. tub o średnicy ok.4,5 cm (1 komplet);
• stojak na tuby dźwiękowe (1 szt.);
• sztaluga trójnożna z drewna o wys.ok.150 cm(6 szt.);
• materac gimnastyczny o wym.ok.155x62x2 cm (1 szt.);
• kolorowe poduchy emocje (zestaw składający się z min.6 szt. poduch o średnicy 30 cm) – 1 komplet;
• roleta gładka o wym.ok100x150 cm (1 szt.);
• podajnik ręczników, naścienny (1 szt.);
• suszarka do rąk (1 szt.);
• dozownik mydła w płynie, naścienny (1 szt.).
Wykaz planowanych prac w sali terapeutycznej (sala nr…):
a)prace remontowo-modernizacyjne:
• roboty rozbiórkowe, w tym demontażowe (m.in. demontaż umywalki z baterią)
• wymiana podłogi
• wymiana drzwi na jednoskrzydłowe (1 szt.)
• odświeżenie tynków na ścianach
• malowanie ścian i sufitów
• wykonanie sufitu podwieszanego
b)zakup niezbędnego wyposażenia:
• montaż rolet wewnętrznych, zaciemniających (2 szt.)
• moduł meblowy o wym. 76x40x124 cm, posiadający min.12 wnęk (1 szt.)
• moduł meblowy o wym. 76x40x199 cm, posiadający min.6 wnęk (1 szt.)
• moduł meblowy o wym. 114x40x124 cm, posiadający min.15 wnęk (1 szt.)
• moduł meblowy o wym. 114x40x113 cm, posiadający min.13 wnęk (1 szt.)
• moduł meblowy o wym. 104x45x125 cm, posiadający min 6 półek i 6 przegród, które dzielą
przestrzeń na 9 wnęk. Moduł wraz z pojemnikami umieszczonymi w wnękach (1 komplet)
• materac gimnastyczny składany 4-częściowy (2 szt.)
• biurko narożne (1 szt.)
• krzesło obrotowe (1 szt.)
• stół kwadrat wym. ok.75x75 cm (1 szt.)
• biała tablica suchościeralna magnetyczna mobilna (1 szt.)
• puf-stolik o wym. ok. 75x75x40 cm (1 szt.)
• pufa piankowa (wysokość siedziska ok.38 cm) – 3 szt.
• lustro tryptyk, posiadający dwa rozkładane skrzydła o wym. ok.35x3x100 cm (1 szt.)
• lustro logopedyczne o wym. 60x120 cm (1 szt.)
• wałek biały do terapii o wym. 110x25x25 cm (1 szt.)
• stojak na podwiesia do salki SI o wym.ok.240x210x160 cm (1 szt.)
• materacyk i osłonki do stojaka SI (1 szt.)
• huśtawka rehabilitacyjna duża o wym.ok.127x30x40 cm (1 szt.)
• hamak terapeutyczny o wym.ok.230x80 cm, maks. udźwig – 50 kg (1 szt.)
• platforma do zabawy, treningu i rehabilitacji (1 platforma z min. 3 planszami z różnymi wzorami,
• obciążenie do 120 kg; wymiar platformy ok.54x40 cm) – 1 szt.
• kosz pedałowy okrągły (20l) – 1 szt.
• umywalka nablatowa o wym.ok.62x42 cm (1 szt.)
• zabudowa umywalki - płyta meblowa laminowana (1 szt.)
• podajnik ręczników, naścienny (1 szt.)
• suszarka do rąk (1 szt.)
• dozownik mydła w płynie, naścienny (1 szt.).
W ramach zadania zaplanowano także przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych
pomieszczenia piwnicy na szatnię dla dzieci, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Wykaz zaplanowanych prac:
• wymiana posadzki;
• wymiana drzwi wejściowych;
• wykonanie nowych tynków po uprzednim skuciu starych w miejscach odspojonych oraz zawilgoconych, w tym wykonanie izolacji poziomej w postaci iniekcji krystalicznej;
• wymiana oświetlenia pomieszczenia na nowe (oprawy LED);
• malowanie ścian;
• wyposażenie w szafki dla 70 uczniów, siedziska.
Łączna powierzchnia pomieszczenia - 63,99 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Skrócenie terminu realizacji (R) – 20%
Kryterium 3: Okres gwarancji i rękojmi (G) – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, sprzętu dla następujących pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3:
• gabinet języka angielskiego (łączna powierzchnia pomieszczenia: 50,54 m2) – sala nr 33
• pracownia artystyczna wraz z kantorkiem (łączna powierzchnia pomieszczenia: 74,96 m2) – sala nr 45
Wykaz planowanych prac w gabinecie języka angielskiego:
a)prace remontowo-modernizacyjne:
• prace rozbiórkowe i demontażowe,
• wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) wraz z montażem parapetów;
• wymiana podłogi;
• odświeżenie tynków na ścianach;
• malowanie ścian i sufitów;
• wymiana instalacji elektrycznej, w tym także oświetlenia (na oświetlenie LED);
• wykonanie sufitu podwieszanego;
• montaż fototapety z londyńskimi zabytkami;
b)zakup niezbędnego wyposażenia
• pełne wyposażenie gabinetu j. angielskiego dla 20 stanowisk + dla nauczyciela (1 komplet) tj. zestaw mebli składający się z 20 stanowisk uczniowskich z wbudowanymi słuchawkami i mikrofonem oraz z 1 stanowiska nauczyciela - biurko z wbudowanym komputerem;
• biała tablica tryptyk o wym.ok.340x100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170x100 cm (1 szt.);
• projektor multimedialny (1 szt.);
• ekran projekcyjny (1 szt.);
• montaż rolet wewnętrznych zaciemniających (4 szt.);
• moduł meblowy z szufladami i szafkami o wym.ok.275x41,5x86,8 cm (1 komplet).
Wykaz planowanych prac w pracowni artystycznej wraz z kantorkiem (sala nr…):
a)prace remontowo-modernizacyjne:
• prace rozbiórkowe i demontażowe w tym m.in. demontaż szafki doświadczalnej umieszczonej w ścianie działowej pomiędzy salą, a kantorkiem;
• wymiana podłogi;
• wykonanie ścianki działowej z płyt g-k w wyniku demontażu szafki w ścianie;
• wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) wraz z montażem parapetów;
• wymiana stolarki drzwiowej na drzwi jednoskrzydłowe bezprzylgowe (2 szt.);
• wymiana instalacji elektrycznej, w tym także oświetlenia (na oświetlenie LED);
• wykonanie sufitu podwieszanego;
• odświeżenie tynków na ścianach;
• malowanie ścian i sufitów (w pracowni artystycznej jedną ścianę pomalować farbą magnetyczną);
b)zakup niezbędnego wyposażenia
• fotel obrotowy (1 szt.);
• biurko z kontenerkiem i półką na klawiaturę (1 szt.);
• biurko 2-osobowe z 2 krzesłami z regulowaną wysokością (15 kompletów);
• Tablica ceramiczna, biała, suchościeralna, magnetyczna (1 szt.);
• projektor multimedialny (1 szt.);
• ekran projekcyjny (1 szt.);
• monitor interaktywny 65 cali (1 szt.);
• montaż rolet wewnętrznych zaciemniających (6 szt.);
• zasłona tkaninowa o wym.ok.140x300 cm (3 szt.).
W ramach zadania zaplanowano także przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych
pomieszczenia piwnicy na szatnię dla dzieci oraz w sali terapeutycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
Wykaz zaplanowanych prac w pomieszczeniu piwnicy oraz sali terapeutycznej:
• demontaż istniejących boksów z krat stalowych;
• wymiana posadzki;
• przetarcie istniejących oraz uzupełnienie tynków;
• wymiana oświetlenia pomieszczenia na nowe (oprawy LED);
• malowanie ścian;
• wyposażenie w 30 szafek, siedziska;
• wymiana stolarki okiennej w szatni;
• wyposażenie sali terapeutycznej: mała gruszka do siedzenia (3 szt.), sensoryczne płytki podłogowe 50x50 składające się z 6 płytek (1 komplet), tablica naukowo kreatywna STEM o wymiarach 120 x 80 cm (2 szt.), zestaw kołeczków do tablicy naukowo kreatywnej składający się z 512 kołeczków (1 komplet), zestaw klocków sensorycznych świecących składający się z 12 klocków (1 komplet), kratka nawiewno-wywiewna (3 szt.), drzwi akustyczne (1 szt.).
Łączna powierzchnia pomieszczenia szatni: 205,93 m2
Łączna powierzchnia sali terapeutycznej: 6,15 m2

Wskazane w projekcie urządzenia, meble, elementy wyposażenia są przykładowe. Zamawiający dopuści inne jeśli będą posiadać parametry i funkcjonalność nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, STWiOR).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

39160000-1 - Meble szkolne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Skrócenie terminu realizacji (R) – 20%
Kryterium 3: Okres gwarancji i rękojmi (G) – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: dwie roboty budowlane na łączną kwotę 300 000,00 zł brutto, obejmujące swym zakresem budowę, przebudowę lub remont w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, instalacji elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ. DO Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do
wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. 2) (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstawy wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasobu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ. DO Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2) (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstawy wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasobu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o
którym mowa powyżej , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstawy wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Referencje potwierdzające jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: dwie roboty budowlane na łączną kwotę 300 000,00 zł brutto, obejmujące swym zakresem budowę, przebudowę lub remont w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, instalacji elektrycznych.

Przedstawienie posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę - załącznik nr 7 do SWZ
Oświadczenie o aktualności oświadczenia z art. 125 załącznik nr 6
Wykaz wyposażenia - załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Ustęp 1 powyżej
stosuje się. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII ust. 1 SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII ust. 5 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.