eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie KRESY w Chorzowie przy ul. Wolności 139Ogłoszenie z dnia 2023-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie KRESY w Chorzowie przy ul. Wolności 139

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271568673

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego, 113

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@moris.chorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.chorzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rekreacja i sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie KRESY w Chorzowie przy ul. Wolności 139

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fc2269a-c94a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014390/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa hali pneumatycznej na boisku piłkarskim "Kresy" w Chorzowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://moris-chorzow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XIV SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a ykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj.:1)pocztą elektroniczną na adres e-mail: rzetargi@moris.chorzow.pl lub2)poprzez Platformę rzetargową pod dresem:https://moris-chorzow@ezamawiajacy.pl (zwanej dalej zamiennie latformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem iniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w jpolskim.W postępowaniu o dzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://moris-chorzow.ezamawiajacy.pl.Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeśli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu składania ofert.Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającegozasoby, przedmiotowe środki dowodowe, okumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy Pzp określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu ektronicznego:dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim wypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:Stały dostęp do sieci internet;Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel, jeden z ystemów operacyjnychMS Windows 7, Mac Os x 10.4 Linux, lub ich nowsze ersje;Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;Włączona obsługa JavaScript;Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych/ plików, o wielkości do 100 MB w formatach: pdf, exel, doc, zip, jpg.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformyprzez opcję „Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki „Korespondencja". W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewymprzyciskiem myszy klawiszZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treśćpytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, ykonawca uzyskuje potwierdzenie wystania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień dotyczących treści SWZ. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert termin składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ pozostaje niezmienny, tj. nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert..Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępnia za pośrednictwem Platformy Zakupowej.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego atformatel. 22 257 22 23 e-mail: oneplace@marketplanet.pl. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 7.9.2 Próbki powłoki wewnętrznej i zewnętrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z oznaczeniem, której powłoki dotyczy próbka. W zakresie złożenia próbek Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, 41-500 Chorzów,
ul. Dąbrowskiego 113, w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu z dopiskiem na opakowaniu: „Przetarg na budowę hali pneumatycznej nr ZP.26.1.2.2023.TP - PRÓBKI”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu z próbkami należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Wybór drogi pocztowej bądź za pośrednictwem kuriera dla przesłania próbek podejmuje Wykonawca na własne ryzyko. Wykonawca winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
UWAGA: W przypadku złożenia próbek za pośrednictwem firmy kurierskiej zaleca się, aby opakowanie kurierskie również było opisane w powyższy sposób. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z powyższą instrukcją opisanie przesyłki.
7.9.3 W przypadku przedmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentów składa się je wraz z ofertą drogą elektroniczną, natomiast próbki dostarcza się do siedziby Zamawiającego do dnia i godziny wyznaczonej na składanie ofert.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) dalej ustawa Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Zaś po jej zakończeniu umowa jest archiwizowana zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z Rozp. Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez kolejnych 10 lat.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) dalej ustawa Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Zaś po jej zakończeniu umowa jest archiwizowana zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z Rozp. Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez kolejnych 10 lat.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.2.2023.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie KRESY w Chorzowie przy ul. Wolności 139”.
W ramach inwestycji planuje się:
- budowę zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią;
- dostawę i montaż drzwi wejściowych obrotowych;
- dostawę i montaż drzwi ewakuacyjnych;
- dostawę i montaż śluzy transportowej;
- dostawę i montaż systemu pieców grzewczych wraz z systemem awaryjnym hali pneumatycznej;
- budowę instalacji elektrycznych w hali pneumatycznej; oświetlenie sportowe, ewakuacyjne; wyłączniki przeciwpożarowe prądu;
- budowę instalacji odgromowych, budowie rozdzielnic elektrycznych;
- budowę budynku magazynu;
- budowę nawierzchni z kostki betonowej;
- budowę terenów zielonych;
- budowę wyposażenia sportowego;
- budowę ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Podstawowe charakterystyczne parametry obiektu:
- powierzchnia całkowita powłoki hali – 7.632,50 m2
- powierzchnia zabudowy budynku magazynowego – 98,44 m2
- powierzchnia użytkowa budynku magazynowego – 95,31 m2
- kubatura budynku magazynowego – 271,18 m2.
Uwaga.
System nadmuchowo-grzewczy - przy dostawie systemu należy uwzględnić na wyposażeniu nagrzewnic dwa palniki: na olej opałowy oraz na paliwo gazowe.

W ofercie należy uwzględnić również, jako kalkulację własną:
a) trzykrotne, tj. przez trzy sezony, wykonanie montażu przed wyznaczonym sezonem zimowym
i demontaży po sezonie zimowym hali pneumatycznej, w okresie obowiązywania gwarancji, na pisemne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego;
b) coroczne wykonanie przeglądów serwisowych całości przedmiotu zamówienia, każdorazowo po montażu hali pneumatycznej, w okresie obowiązywania gwarancji, na pisemne wezwanie
i w terminie określonym przez Zamawiającego;
c) wykonanie obioru po okresie rękojmi i gwarancji, w tym ocena stanu wykonania robót będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej;
d) jednorazowe szkolenie personelu Zamawiającego z montażu i demontażu hali pneumatycznej oraz obsługi hali pneumatycznej, w tym systemu wentylacyjno-grzewczego;
e) przed przystąpieniem do prac związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej hali pneumatycznej – Tom III „Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty”;
f) przed przystąpieniem do prac związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie obiektu budowlanego na gruncie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik do SWZ, tj. Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowa.
Wszystkie wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45217000-1 - Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeń.Zamawiający poprawi w ofercie omyłki niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.Zamawiający odrzuci złożoną ofertę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy.W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający wezwie Wykonawcędo złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 Ustawy Pzp.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:a) cena ofertowa – 60 pkt (waga kryerium wyrażona w punktach),b) termin gwarancji – 40 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach).Każdy z Wykonawców w ww. Uwaga.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług owania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.Uwaga.Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od cyfry 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż cyfra 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.ad. b) termin gwarancji – IPg (40 punktów):Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w przedstawionym kryterium będzie posługiwał się następującą punktacją:Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 0 punktów.Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 20 punktów.Oferta z 84 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 40 punktów.Zamawiający zastrzega, iż:Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 84 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym żadnego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci.W ramach wszystkich wskazanych i opisaych kryteriów, Wykonawca otrzyma końcową (łączną) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: KIP = IPc + IPg
gdzie poszczególne symbole oznaczają:KIP – końcowa ilość punktów,
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: termin gwarancjiZa ofertę ajkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł.
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa (Załącznik nr 9 do SWZ).
3.4.1 Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
 kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 kierownikiem robót branży elektrycznej - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 kierownikiem robót branży instalacyjnej – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Uwaga.
- Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, które będą pełnić funkcję kierownika budowy muszą posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2020 r, 220).
- Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk kierowników budowy/robót w przypadku posiadania przez nich więcej niż jednej specjalności oraz udokumentowaniu tego faktu.

3.4.2 Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, przedłożenie przez Wykonawcę wykazu:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
• minimum jedną robotę budowlaną polegająca na dostawie i montażu hali pneumatycznej dwupowłokowej w technologii bezlinowej o powierzchni zadaszenia min. 5.000 m2.
Uwaga.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać zakres roboty, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga.
W celu wykazania spełnienia warunku ust. 3.4.2, w przypadku wskazania przez Wykonawcę waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, która została ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw poz. 835.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
4.1.1 W celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.3 niniejszego rozdziału, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres obowiązywania umowy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (o ile opłacona składka OC nie wynika z dokumentu np. polisy, należy załączyć ksero dowodu wpłaty).
Uwaga.
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (np. opłacona polisa OC) powinien obejmować cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo przedłożyć dokument/polisę, której ważność upływa przed planowanym terminem odbioru końcowego realizowanego zadania. W takim jednak przypadku musi być zachowana ciągłość ubezpieczenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia poprzez aneks do posiadanego dokumentu/polisy lub zawarcie nowego/ej dokumentu/polisy. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu aneksu lub nowego dokumentu/polisy, z którego treści wynikać będzie zachowanie ciągłości ubezpieczenia OC.
4.1.2 W celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1 niniejszego rozdziału, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć wykaz osób skierowanej przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi/elektrycznymi/instalacyjnymi wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - załącznik nr 9 do SWZ.
4.1.3 W celu wykazania spełnienia warunku z ust. 3.4.2 niniejszego rozdziału, na wezwanie Zamawiającego należy wykazać minimum jedną robotę budowlaną polegająca na dostawie i montażu hali pneumatycznej dwupowłokowej w technologii bezlinowej o powierzchni zadaszenia min. 5.000 m2 wraz z podaniem jej rodzaju, daty budowy, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie.
Dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane (załącznik nr 10 do SWZ).
Uwaga.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać zakres roboty, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył i wykonał.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9.1. W celu wykazania, że zaproponowane materiały spełniają wymagania ujęte w dokumentacji projektowej Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.
Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu postępowania (hali pneumatycznej), które należy dołączyć do oferty przetargowej celem potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego:
1. EKSPERTYZA TECHNICZNA wydana przez akredytowany Instytut Budownictwa lub Pożarnictwa potwierdzająca bezpieczeństwo ewakuacji osób (dla ilości 300 os.) z hali pneumatycznej w oferowanej technologii. Ekspertyza musi potwierdzać bezpieczną ewakuację osób, pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej. Ponadto badanie musi być wykonane dla min. 300 osób w hali o powierzchni min. 7500 m2.

2. DOKUMENTY DOTYCZĄCE POWŁOK HALI:
a) Karty techniczne materiałów PVC na powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej), potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczne powłoki. Karta musi być podpisana przez producenta materiału użytego do produkcji powłok, wydana na zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem.
b) Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające minimum niezapalność powłok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs3d0.
c) Wyniki badań wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające translucentność powłoki wewnętrznej hali potwierdzającej wymagania Zamawiającego dla długości fali 550 nm.
d) Wyniki badań wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające siłę zrywania zgrzewów dla powłoki wewnętrznej i zewnętrznej wykonane wg normy
PN-EN ISO 1421:2017-02.
e) Próbki powłok wewnętrznej i zewnętrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z oznaczeniem, której powłoki dotyczy próbka (SWZ Rozdz. XIV ppkt 7.9.2).

3. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYSTEMU GRZEWCZO – NADMUCHOWEGO:
a) Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego wystawiona przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych.
b) Autoryzacja producenta systemu grzewczo-nadmuchowego uprawniająca Wykonawcę do montażu i uruchomienia systemu, wystawiona na wykonawcę dla przedmiotowej Inwestycji.

4. DOKUMENTY DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA HALI:
a) Karta techniczna oprawy głównej oświetleniowej potwierdzona przez producenta potwierdzająca spełnienie minimalnych wymagań technicznych oprawy.
b) Atest Higieniczny PZH dla oprawy głównej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

9.2. Mając na uwadze art. 107 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ośw. Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XVII SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Ośwstanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zam przez Wykonawców ośw, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z załącznikiem nr2.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach tech lub zaw lub sytuacji finansowej lub ekonom podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13,04,2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, która została ogłoszona w dniu 15.04.2022 r. w DzU poz. 835. Ośw to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej w ust. 7.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.Ośw że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawyPzp, dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają oszczególni wykonawcy.Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej, stanowiące załącznikiem nr 12 do SWZ, potwierdzone przez Kierownika obiektu/przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach zobowiązany jest udowodnić poprzez dołączenie stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 7.4 rozdz. XIV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (ust. 7.1 rozdziału XIV SWZ) oraz oświadczenie z art. 7 ust. 1 (ust. 7.2. rozdziału XIV SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Powyższe oznacza, iż:
4.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie,
tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera załącznik nr 11 do SWZ, który stanowi jej integralną część.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://moris-chorzow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku, gdy Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego realizację;w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawiumowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz ze wskazaniem części zamówienia powierzonej do wykonania przez podwykonawcę oraz złożenia wykazu pracowników, jeżeli są już znani, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane każdego rodzaju w ramach niniejszego zamówienia, tj. osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę;złożenia kosztorysu szczegółowego, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie Wykonawcy z podziałem na branże oraz zakres rzeczowy zamówienia z uwzględnieniem pozycji dotyczącej trzykrotnegowykonania montażu przed wyznaczonym sezonem zimowym i demontaży po sezonie zimowym hali pneumatycznej w okresie obowiązywania gwarancji oraz corocznego wykonania przeglądów serwisowychoraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie stanem faktycznym; łożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie załącznikiem nr 3 do umowy;złożenia wykazu pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane każdego rodzaju w ramach niniejszego zamówienia. Nieprzedłożenie przez wybranego wykonawcę ww. dokumentu tj. wykazu pracowników, Zamawiający potraktuje, jako odmowę podpisania umowy.Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Przedłożenia kopii uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa osób skierowanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:kierownikiem budowy ;kierownikiem robót branży elektrycznej -kierownikiem robót branży instalacyjnej.W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ oświadczeń lub dokumentów oznaczać to będzie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 263 Ustawy Pzp.Jeżeli Wykonawcauchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.