eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleniów › Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy GoleniówOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (091) 4698200

1.5.8.) Numer faksu: (091) 4698298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1af54cf-a6c3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026051/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich gminy Goleniów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085154

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WGG.271.1.04.2023.EJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 907942,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów” w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:
1) zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie obowiązkiem do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia tj. z prawem opcji.

2) minimalny poziom zamówienia, który Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy czyli ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów n/w lokalizacjach:

a) Kliniska Wielkie, ul. Złota,
b) Kliniska Wielkie, ul. Srebrna,
c) Krępsko ul. Spacerowa,
d) Budno, dz. nr 26, obręb Budno,

3) zamówienie z użyciem PRAWA OPCJI to zamówienie w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości robót budowlanych, zgodnie z cenami wykazanymi przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ. Zamówienie podstawowe (opisane szczegółowo w ppkt 2) może ulec zwiększeniu o prawo opcji, które obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w n/w lokalizacjach:

a) Kliniska Wielkie ul. Piękna,
b) Tarnówko od posesji nr 15,
c) Glewice od posesji nr 20,

4) zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie tzn. w ramach PRAWA OPCJI Zamawiający może zlecić – według własnego uznania – wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w jednej, kilku lub wszystkich lokalizacjach, o których mowa w powyższym ppkt 3) lit. a) - c).
5) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
6) cena robót budowlanych zamawianych w ramach prawa opcji zostanie określona przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ, który zostanie złożony wraz z ofertą. Łączna cena za zamówienie objęte prawem opcji określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ ma wynikać z jej obliczenia w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.

7) Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji przez okres obowiązywania umowy, wobec tego jeśli przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa, zostaną zrealizowane roboty budowlane przewidziane w ramach zamówienia podstawowego, Zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania wszystkich robót budowlanych przewidzianych jako opcja.
8) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem.
9) w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację dalszej budowy oświetlenia ciągów komunikacyjnych.
10) postanowienia SWZ odnoszące się do ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do zamówienia objętego prawem opcji.

3. Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 372387,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 498991,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 372387,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ELEKTROINSTAL" P. H.U. JAN BAGIŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:8561151657

7.3.3) Ulica: Ogrodowa 10

7.3.4) Miejscowość: Goleniów

7.3.5) Kod pocztowy: 72-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 372387,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewidywał korzystanie z prawa opcji. Wobec powyższego:
1) cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem :
- za wykonanie zamówienia podstawowego: 372 387,96 PLN
- za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji: 362 127,73 PLN
2) cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:
- za wykonanie zamówienia podstawowego: 498 991,97 PLN
- za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji: 528 900,00 PLN.
3) cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- za wykonanie zamówienia podstawowego: 372 387,96 PLN
- za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji: 372 278,20 PLN.
4)Wartość umowy: za wykonanie zamówienia podstawowego 372 387,96 PLN jednakże w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji, wartość umowy wzrośnie maksymalnie o kwotę w wysokości 372 278,20 zł łącznie z podatkiem VAT.
2.Termin realizacji :
2.1. zamówienia podstawowego: 180 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2.2. zamówienia objętego prawem opcji: 180 dni od dnia poinformowania Wykonawcy pismem lub oświadczeniem o uruchomieniu prawa opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.