eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15Ogłoszenie z dnia 2022-05-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych
dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000301351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowina 21

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pdps-ostrowina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pdps-ostrowina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych
dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c37e5d6-cd1f-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022669/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pdps-ostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wyłącznie za pośrednictwem Platformy: https://pdpsostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą
spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały na stronie internetowej pod
adresem:https://pdpsostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Dopuszczalne
przeglądarki internetowe:• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer
11,• Google Chrome 31• Mozilla Firefox 26• Opera 18Pozostałe wymagania techniczne:• dostęp do sieci
Internet•obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax• włączona obsługa JavaScript•
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s• zainstalowany Acrobat Reader•
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan (mix) do celów grzewczych, zwanego
dalej „gazem” w ilości 120.000 litrów do kotłowni dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15
oraz montaż, demontaż i najem zbiorników na gaz.
3. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do
SWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09120000-6 – paliwa gazowe.
5. Wykonawca dostarczy gaz na własny koszt i własnym transportem. Termin jednorazowej dostawy gazu nie może być
dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego. W przypadku, gdy termin dostawy upływa w sobotę,
niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych
dniach, chyba że nastąpi pilna potrzeba dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin.
6. Wykonawca będzie dostarczał gaz autocysterną wyposażoną w urządzenie dystrybucyjne – instalację pomiarową do
paliw płynnych. Autocysterna powinna posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji/certyfikacji urządzeń
dystrybucyjnych w autocysternie.
7. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość gazu winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika
urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym dokumentem (tzw. karta wlewu) i podpisana przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostarczony gaz winien spełniać wymogi określone w SWZ.
8. Dostarczony gaz powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz posiadać świadectwo jakości wydane przez podmiot
uprawniony do kontroli jakości.
9. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy Wykonawca będzie świadczyć dostawy gazu w ilości maksymalne
określonej w SWZ. Określone ilości są ilościami szacunkowymi i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych
ofert. Zmniejszenie ilości zamawianego gazu spowodowane jest bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Wykonawca wyraża
zgodę do niezrealizowania zamówienia i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu
niezrealizowanej części umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane dostawy.
Gwarantowana ilość dostarczonego gazu to 70% ilości wskazanej w formularzu oferty Wykonawcy stanowiącym załącznik
do SWZ.
10.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy bądź do wyczerpania wartości brutto umowy, o
której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
Rozpoczęcie dostaw nie może nastąpić przed dniem 25.05.2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny ofert:
C – cena brutto oferty 100%
2. Zasady oceny ofert:
Cena (C) – waga 100%
Oferty będą oceniane punktowo (1%=1pkt). Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie łączna cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w pkt 1 ppkt 3)
formularza oferty stanowiącego załącznik do SWZ.
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca posiada koncesję na obrót
paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne.
Uwaga:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa
powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: brak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W
takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.2. Warunek
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
którym mowa rozdz. VIII SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa odrębnie i podpisuje każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. 4.Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w
której m.in.zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin na jaki została zawarta
umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://pdps-ostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca dołącza do oferty:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór
załącznik do SWZ).
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (na
formularzu oferty) – jeżeli dotyczy.
4) Formularz oferty (załącznik do SWZ).
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.