eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dywity › Naprawy bieżące dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2023rOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawy bieżące dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2023r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dywity

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska, 32

1.5.2.) Miejscowość: Dywity

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-001

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@ugdywity.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ugdywity.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawy bieżące dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2023r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aef0e52c-c951-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046649/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Naprawy bieżące dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dywity

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dywity

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu informuję, że informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego zostały szczegółowo określone w rozdziale XVIII i XIX SWZ dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dywity

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Wójt Gminy Dywity przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gmina Dywity.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: ug@ugdywity.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:
a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Naprawy bieżące dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2023r.” – ZP.271.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Wójtem Gminy Dywity bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Wójt Gminy Dywity;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie;
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Wójta Gminy Dywity Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca napraw bieżących nawierzchni dróg gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie gminy Dywity ok. 60 km długości, przy średniej szerokości 4÷6 m.
Zamówienie podzielono na dwie części biorąc pod uwagę obszar Gminy tj. lokalizację dróg:

Część 1 – lewa część – obejmuje obszar Gminy po lewej stronie w ciągu:
- drogi krajowej nr 51 od granicy gminy Olsztyn do miejscowości Dywity,
- drogi powiatowej nr 1430 N z m. Dywity do m. Różnowo,
- drogi gminnej relacji Różnowo – Dąbrówka Wielka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1442N.
- drogi gminnej nr 161007 N od skrzyżowania z droga powiatową 1442 N do granicy gminy Dywity.
Naprawy obejmują pracę koparko-ładowarki, koparki kołowej obrotowej, pracę walca samojezdnego, samochodu ciężarowego, w celu wykonania prac drogowych - prac ziemnych przy naprawie dróg, przepustów, rowów przydrożnych, plantowaniu i równaniu terenu, punktowe naprawy nawierzchni dróg, rozgarnięcie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, wykonywanie zadań przy awariach drogowych, wykonywanie zadań przy pracach planowanych: załadunek/rozładunek materiałów sypkich i na paletach, roboty ziemne, odwóz urobku, zagęszczenie nawierzchni drogowych.
Prace będą rozliczane za godzinę pracy koparko - ładowarki, koparki kołowej obrotowej, pracę walca samojezdnego, samochodu ciężarowego, a czas pracy rozpoczyna się od przyjazdu sprzętu na miejsce robót wskazane przez Zamawiającego.
Wykaz dróg :
do części lewej obszaru należą :
1) droga od gr. gminy do m. Redykajny –do skrzyżowania z drogą Dywity – Bukwałd o dł. ok. 2,4 km
2) droga Brąswałd – Spręcowo o długości ok. 3,9 km
3) droga Ługwałd – Brąswałd o długości ok. 1,4 km
4) droga Różnowo – do p. Sarnowskiej długości ok. 1,5 km
5) droga Ługwałd – kol. Ługwałd o długości ok. 1,5 km
6) droga Bukwałd – Różynka (do granicy gminy) o długości ok. 1,0 km
7) Dywity - wysypisko o długości 2,1 km
8) Spręcowo – Rozgity o długości 2,5 km
9) droga Barkweda – Polejki ( gr. gminy) o długości 2,2 km
10) droga Sętal - kol. Sętal o długości 1,6 km
11) droga Sętal – Dąbrówka W. o długości ok. 3,1 km
12) droga Sętal – kol. Sętal o długości ok. 0,80 km
13) Różnowo- kol. Różnowo o długości 2,5 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamawiający, dokonując wyliczeń wartości punktowej ofert zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca napraw bieżących nawierzchni dróg gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie gminy Dywity ok. 60 km długości, przy średniej szerokości 4÷6 m.

Zamówienie podzielono na dwie części biorąc pod uwagę obszar Gminy tj. lokalizację dróg.
Wykaz dróg :
do części prawej obszaru należą :
14) droga Tuławki – Frączki o długości ok. 3,6 km
15) droga Tuławki – Dąbrówka Wielka o długości ok. 3,8 km
16) droga Nowe Włóki – Gradki o długości 2,6 km
17) droga Nowe Włóki – Plutki o długości ok. 2,2 km
18) droga Frączki – Radosty (do granicy gminy) o długości ok. 1,5 km
19) droga Tuławki – Radosty (Radosty nr161014N, do granicy gminy) o dł. ok. 2,7 km
20) droga Frączki - cmentarz o długości 1,20 km
21) droga dz. nr 148; 164/2; 163/3; 162/6 obręb Gady o długości 1,30 km
22) droga Gady - Tęguty ( gr. gminy) o długości 1,2 km
23) drogi osiedlowe nieutwardzone w Dywitach ok. 0,50 km + oś. „Wilczkowo” - 1,0 km
24) droga Dywity- Dągi o długości 2,0 km
25) drogi wewnętrzne na oś. „Różnowo” o długości 1,2 km
26) droga dz. nr 208 obręb Gady o długości około 0,50 km
27) droga dz. nr 205 obręb Gady o długości około 0,80 km
28) droga Różnowo – Nowe Włóki o długości 2,10 km
Naprawy obejmują pracę koparko-ładowarki, koparki kołowej obrotowej, pracę walca samojezdnego, samochodu ciężarowego, w celu wykonania prac drogowych - prac ziemnych przy naprawie dróg, przepustów, rowów przydrożnych, plantowaniu i równaniu terenu, punktowe naprawy nawierzchni dróg, rozgarnięcie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, wykonywanie zadań przy awariach drogowych, wykonywanie zadań przy pracach planowanych: załadunek/rozładunek materiałów sypkich i na paletach, roboty ziemne, odwóz urobku, zagęszczenie nawierzchni drogowych.
Prace będą rozliczane za godzinę pracy koparko - ładowarki, koparki kołowej obrotowej, pracę walca samojezdnego, samochodu ciężarowego, a czas pracy rozpoczyna się od przyjazdu sprzętu na miejsce robót wskazane przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamawiający, dokonując wyliczeń wartości punktowej ofert zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) dla części nr 1
a) co najmniej jedną koparko-ładowarką
Wymagane dane techniczne i wyposażenie:
- o pojemności przedniej łyżki minimum 1,0m3 oraz tylnej od 0,1m3 do 0,8m3;
- moc - powyżej 90KM;
- pojemność łyżki podstawowej szerokości 60cm - powyżej 0,3m3;
- głębokość kopania - powyżej 5m;
- pojemność łyżki ładowarki - minimum 1,0 m3;
- wysokość załadunku - powyżej 3m;
- widły do przewożenia palet;
- konieczne posiadanie łyżki do wąskich wykopów i do skarpowania łyżka skarpowa z regulacją kąta łyżki;
- konieczne jest, aby łyżka ładowarki była wielofunkcyjna (kopanie, spychanie, rozścielanie wyrównywanie, przewóz materiałów), bez konieczności wymiany osprzętu;
- konieczne jest dopuszczenie do poruszania się koparko-ładowarki po drogach publicznych;
- koparko -ładowarka ma poruszać się na czterech równych kołach.

b) koparką kołową
Wymagane dane techniczne i wyposażenie:
- łyżka skarpowa pojemność minimum 1,0 m3;
- łyżka do kopania pojemność minimum 0,8 m3

c) walcem drogowym samojezdnym
Wymagane dane techniczne :
- walec samojezdny min. 8 ton

d) samochodem ciężarowym
Wymagane dane techniczne :
- samochód od 18 ton DMC do 26 ton DMC – 3 stronny rozładunek


2) dla części nr 2
a) co najmniej jedną koparko-ładowarką
Wymagane dane techniczne i wyposażenie koparko -ładowarki :
- o pojemności przedniej łyżki minimum 1,0m3 oraz tylnej od 0,1m3 do 0,8m3;
- moc - powyżej 90KM;
- pojemność łyżki podstawowej szerokości 60cm - powyżej 0,3m3;
- głębokość kopania - powyżej 5m;
- pojemność łyżki ładowarki - minimum 1,0
- wysokość załadunku - powyżej 3m;
- widły do przewożenia palet;
- konieczne posiadanie łyżki do wąskich wykopów i do skarpowania łyżka skarpowa z regulacją kąta łyżki;
- konieczne jest, aby łyżka ładowarki była wielofunkcyjna (kopanie, spychanie, rozścielanie wyrównywanie, przewóz materiałów), bez konieczności wymiany osprzętu;
- konieczne jest dopuszczenie do poruszania się koparko-ładowarki po drogach publicznych;
- koparko -ładowarka ma poruszać się na czterech równych kołach.

b) koparką kołową
Wymagane dane techniczne i wyposażenie:
- łyżka skarpowa pojemność minimum 1,0 m3;
- łyżka do kopania pojemność minimum 0,8 m3

c) walcem drogowym samojezdnym
Wymagane dane techniczne :
- walec samojezdny min. 8 ton

d) samochodem ciężarowym
Wymagane dane techniczne :
- samochód od 18 ton DMC do 26 ton DMC – 3 stronny rozładunek

Uwaga: w przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwiema koparko-ładowarkami - po jednej dla każdej części odrębnie. Pozostałe jednostki sprzętowe mogą się powtarzać.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXIII pkt.12 ppkt. 3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dywity

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie Załącznika nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przewiduje wykluczenie w zakresie określonym w ustawie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.