eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann oraz obiektów wodnych na terenie miasta Dąbrowa GórniczaOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann oraz obiektów wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann oraz obiektów wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-488d479b-c8a9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028845/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann oraz obiektów wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://dg.logintrade.net/rejestracja/.
2. Osobą w postępowaniu upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu jest Pani Agnieszka Kraszewska – Inspektor WIN.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
2) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
1. Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
2. Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
3. Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
4. Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
4) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
5) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB, (...)
Kontynuacja zapisów w Rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl;
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
(...)
kontynuacja w sekcji poniżej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3. w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
5. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
6. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
8. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
10. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
1.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
1.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
1.5. ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WIN.271.4.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oraz przeprowadzanie bieżących napraw następujących obiektów:
1. Fontanna na Placu Wolności o powierzchni 170m2. Fontanna w kształcie prostokąta znajdująca się pomiędzy główną częścią placu, a ogródkami letnimi. Główna część fontanny, w której znajduje się wodotrysk oraz figura Bobra – Dąbrowiaka zlokalizowana jest w jej północnej części. Niecka fontanny wykonana jest z płytek. Nad fontanną przepuszczone są dwa ciągi piesze, które optycznie dzielą ją na trzy części. Fontanna przy ul. 3 Maja o powierzchni 32m2. Fontanna w kształcie kwadratu znajdująca się na skwerze przyległym do ul. 3 Maja przy budynkach nr 3 i 5. W centralnej części fontanny umieszczona jest podświetlona piramida, wykonana z materiałów przeźroczystych. Pozostała część fontanny wraz z niecką wykonana jest z kamienia (granit).
2. Fontanna w Parku Hallera w części A obok placu zabaw, zaprojektowana jako fontanna sucha bez widocznej niecki wodnej. Fontannę tworzą dwa place wodne o kształtach prostokątów rozdzielone maszynownią. Place wodne mają wymiary – większy – lewa niecka 12,35 x 3,95m, mniejszy – niecka prawa – 5,15 x 3,95m. Posadzka nad nieckami fontanny oraz maszynownią z płyt gresowych w kolorze czarnym. Na placu zostało rozmieszczonych 20 dysz, dla każdej z dysz zastosowano podświetlenia reflektorami LED.
3. Fontanna w Parku Zielona – fontanna składa się z dwóch obiektów F1 i F2 posiadających wspólną komorę technologiczną. Fontanna F1 – ścianki i dno niecki obłożone płytami granitowymi, płyty okładzinowe w kolorze jasnoszarym, na dnie niecki pasy z płyt okładzinowych w kolorze ciemnoszarym. W fontannie zaprojektowano efekty wizualne tworzone poprzez system 3 grup dysz w pięciu układach – z dominującym układem w części centralnej. Oświetlenie strumieni wodnych realizowane za pomocą czterech grup LED, kolorystyka oświetlenia monochromatyczna w odcieniach ciepłych. Fontanna F2 – wodotrysk, efekty wizualne tworzone poprzez 4 dysze strumieniowe tryskające na wysokość 1,5m, rozmieszczone liniowo na planie prostokąta. Podziemna żelbetonowa niecka przykryta płytami granitowymi na obrzeżach niecki.
4. System zamgławiania wody „Drzewo wodne” zlokalizowany na Placu Hutnika, rejon ul. Kasprzaka, konstrukcja drzewa ze stali nierdzewnej z zastosowaniem dysz zamgławiających z systemem antykapiącym oraz stacją zmiękczania wody.
5. System zamgławiania wody „Drzewo wodne” zlokalizowany przy ul. Wirgiliusza Grynia, rejon Osiedla Mydlice - PAM, konstrukcja drzewa ze stali nierdzewnej z zastosowaniem dysz zamgławiających z systemem antykapiącym.
6. Pomost widokowy pływający zlokalizowany na terenie stawu w Parku Zielona.
7. Pomost pływający zlokalizowany na jeziorze Pogoria II.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu realizowanych prac, jednak nie więcej niż o 20 % wartości umowy (brutto), bez konieczności zmiany umowy.

Szczegółowy opis czynności zawarto w § 4 i 5 projektu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

65320000-2 - Eksploatacja instalacji elektrycznych

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kary umowne

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4.zdolności technicznej lub zawodowej –
Za spełnienie minimalnego poziomu zdolności uznane zostanie:
4.1. Wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na utrzymaniu fontann przez ciągły okres 12 miesięcy na kwotę min. 100.000,00 zł brutto w ciągłym okresie 12 miesięcy wykonywania usługi w ramach jednej umowy.

Uwagi:
1. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały lub są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku usługi nadal wykonywanej wartość min. 100.000,00 zł brutto musi dotyczyć części tej usługi zrealizowanej przez ciągły okres co najmniej 12 miesięcy do dnia składnia ofert.
4.2. Dysponowanie przez Wykonawcę osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
4.2.1. minimum 1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz sieci energetycznych na stanowisku dozoru wydane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1392) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w zakresie:
- dozorowe SEP elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 KV
- dozorowe energetyczne obejmujące aparaturę kontrolno–pomiarową i urządzenia automatycznej regulacji.
4.2.2. minimum 2 osobami pełniącymi funkcje eksploatatorów, posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji P2, P5, P6, P10 wydane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1392) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w zakresie:
- eksploatacyjne SEP elektryczne
P2- urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 KV
P5- urządzenia elektrotermiczne
P6- urządzenia do elektrolizy
P10- aparatura kontrolno-pomiarową i urządzenia automatycznej regulacji.
Dopuszczalne jest łączenie funkcji Kierownika oraz Eksploatatora.
4.2.3. Dysponowanie przez Wykonawcę narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego tj.:
1. Odkurzacz basenowy – min. 2 szt. (przynajmniej 1 szt. z hydrocyklonem)
2. Fotometr do analizy wody – min. 2 szt.
3. Urządzenie myjące wysokociśnieniowe – min. 1 szt.
4. Agregat prądotwórczy – min. 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, wraz z ofertą Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach
podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
1. postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia
na formularzu ofertowym);
5)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.
6) Zapisy pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
7) Zapisy pkt 1), 2) i 5) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
1.1.1. Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
1.1.2. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub śniegu
o nasileniu uniemożliwiających realizację prac przez okres min. 10 dni, wystąpienie bardzo wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z technologią.
1.1.3. Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ
na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji, o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest
w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie).
1.1.4. wystąpienia opóźnień lub przestojów związanych z procedurami administracyjnymi lub kontrolami
i nadzorami prowadzonymi przez organy administracji lub organy unijne;
1.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
1.2.1. Zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji.
1.2.2. Zmiany kluczowego Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty stanowiska.
1.2.3. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
1.2.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 1.2.2 niniejszego paragrafu, nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną zmianą.
1.2.5. Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe co najmniej równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

(...)
Pełen katalog okoliczności stanowiących podstawę zmian do umowy, w tym klauzule waloryzacyjne zawarte zostały w § 14 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Uszczegółowienie sekcji IV 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji umowy lub krócej do wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości umowy.
II. Uszczegółowienie sekcji IV ogłoszenia, pkt 4.3.) -Kryteria oceny ofert:
a) Na kryterium "Cena" - 60 % składają się:
Podkryterium „Cena ryczałtowa (CR)” – 53%,
Podkryterium „Stawka roboczogodziny wraz z narzutami (Rbg)” - 7%.
Kryterium- "Wysokość kar umownych" (K) - 30%
b) W ramach kryterium „Wysokość kar umownych” Zamawiający będzie przyznawał punkty za deklarowaną przez Wykonawcę wartość, zwaną dalej „mnożnikiem”, przez którą zostaną pomnożone kary umowne określone na poziomie minimalnym w § 11 ust. 1 projektu umowy w pozycjach uwzględniających zastosowanie mnożnika kar umownych.
Wykonawca może zadeklarować wyłącznie niżej wymienione wartości z przedziału od 1 do 5.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje mnożnik kar umownych wynoszący:
1 – otrzyma 0 punktów;
2 – otrzyma 7,5 punkta;
3 – otrzyma 15 punktów;
4 – otrzyma 22,50 punkta;
5 – otrzyma 30 punktów.
W przypadku braku deklaracji Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje podwyższenia wysokości kary umownej i przyzna Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 0 punktów, natomiast w razie deklaracji wartości mnożnika większej niż 5, do celu porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie wartość 5, natomiast do umowy przyjmie wartość deklarowaną.
c) Kryterium "Okres udzielonej gwarancji" (G) - 10%
W ramach kryterium „Okres udzielonej gwarancji” Zamawiający będzie przyznawał punkty za deklarowaną przez Wykonawcę długość okresu udzielonej gwarancji. Minimalny okres udzielonej gwarancji za prace zlecane i wykonywane zgodnie z § 5 projektu umowy wynosi 24 miesiące. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach z przedziału od 12 do 24 miesięcy. Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesiące skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku braku deklaracji Wykonawcy w zakresie okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji. Deklaracja okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące skutkuje przyjęciem deklarowanego okresu do umowy, natomiast na potrzeby porównania ofert zostanie przyjęta wartość 24 miesiące.
III. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 4 % maksymalnej wartości nominalnej umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.