eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Rozbudowa instalacji sieci komputerowej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa instalacji sieci komputerowej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22/ 57 09 466

1.5.8.) Numer faksu: 22/ 57 09 4662

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.wolosiak@pib-nio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa instalacji sieci komputerowej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c74394f5-c7bb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ: Rozdz. XVIII SWZ, Rozdz. XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdz. XXXV SWZ - Klauzula informacyjna RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-1/23/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa instalacji sieci komputerowej w Budynku Klinicznym.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 3.1. do SWZ dla części nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

31213300-5 - Szafy kablowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe zapisy w SWZ: Rozdz. XXVII KRYTERIA OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa instalacji sieci komputerowej o 56 stanowisk (PEL).
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 3.2 do SWZ dla części nr 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe zapisy w SWZ: Rozdz. XXVII KRYTERIA OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa instalacji sieci komputerowej w Budynku Naukowym.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 3.3 do SWZ dla części nr 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

31213300-5 - Szafy kablowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe zapisy w SWZ: Rozdz. XXVII KRYTERIA OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) usługi, których zakres przedmiotu usługi obejmował co najmniej wykonanie i/lub rozbudowę i/lub modernizacje instalacji sieci teleinformatycznej, o łącznej wartości nie mniejszej 40 000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie – dotyczy części nr 1, 2 i 3 zamówienia.

UWAGA: W przypadku usług ciągłych/okresowych (umów) wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko zrealizowany zakres takiej umowy, który na dzień upływu terminu składania ofert potwierdza spełnienie wymaganego warunku udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że podczas realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował osobami, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, wskazanymi w wykazie osób;
1) dla części nr 1 zamówienia
(Rozbudowa instalacji sieci komputerowej w Budynku Klinicznym NIO-PIB)
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na podstawie ustawy Prawo energetyczne a w szczególności:
­- posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji [E] – Grupa 1 (do 1kV),
­- posiadającą dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie budowy instalacji sieci komputerowych (okablowanie miedziane i światłowodowe) wystawione przez ośrodki szkoleniowe lub przedstawicieli producentów okablowania sieciowego, oraz uprawnienia dozorowe (ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Dozoru) dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym Grupy 1.

2) dla części nr 2 zamówienia
(Rozbudowa instalacji sieci komputerowej o 56 stanowisk PEL)
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na podstawie ustawy Prawo energetyczne a w szczególności:
­- posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji [E] – Grupa 1 (do 1kV),
­- posiadającą dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie budowy instalacji sieci komputerowych (okablowanie miedziane) wystawione przez ośrodki szkoleniowe lub przedstawicieli producentów okablowania sieciowego, oraz uprawnienia dozorowe (ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Dozoru) dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym Grupy 1.

3) dla części nr 3 zamówienia
(Rozbudowa instalacji sieci komputerowej w Budynku Naukowym)
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na podstawie ustawy Prawo energetyczne a w szczególności:
­- posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji [E] – Grupa 1 (do 1kV),
­- posiadającą dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie budowy instalacji sieci komputerowych (okablowanie miedziane i światłowodowe) wystawione przez ośrodki szkoleniowe lub przedstawicieli producentów okablowania sieciowego, oraz uprawnienia dozorowe (ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Dozoru) dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym Grupy 1.

Zamawiający wymaga aby osoby wskazane przez Wykonawcę, w trakcie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki dowodowe:
1.1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) – dalej „rozporządzenie” zamiast:
1) odpisu albo informacji z KRS lub CEiIDG, o których mowa Rozdz. XIV pkt 1.1. lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP (jeśli był wymagany) - zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z zastosowaniem określonych powyżej terminów wystawienia dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia nw. przedmiotowe środki dowodowe:

1. Wymagany podmiotowy środek dowodowy:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

­Wykaz usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;

2. Wymagany podmiotowy środek dowodowy:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

­Wykaz osób - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
dla części nr 1 i części nr 3, dotyczy: szafy typu Rack 19, kable światłowodowe;
katalogi, opisy, ulotki, foldery lub inne materiały informacyjne producenta lub dystrybutora zawierające informacje nt. oferowanych produktów, potwierdzające parametry/wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, z podaniem nazwy producenta/typu/symbolu (nr katalogowy – jeśli jest stosowany).

dla części nr 2 dotyczy: gniazda logiczne sieci komputerowej, gniazda zasilania elektrycznego, kable UTP/FTP;
katalogi, opisy, ulotki, foldery lub inne materiały informacyjne producenta lub dystrybutora zawierające informacje nt. oferowanych produktów, potwierdzające parametry/wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, z podaniem nazwy producenta/typu/symbolu (nr katalogowy – jeśli jest stosowany).
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
dla części nr 1 i części nr 3, dotyczy: szafy typu Rack 19, kable światłowodowe;
katalogi, opisy, ulotki, foldery lub inne materiały informacyjne producenta lub dystrybutora zawierające informacje nt. oferowanych produktów, potwierdzające parametry/wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, z podaniem nazwy producenta/typu/symbolu (nr katalogowy – jeśli jest stosowany).

dla części nr 2 dotyczy: gniazda logiczne sieci komputerowej, gniazda zasilania elektrycznego, kable UTP/FTP;
katalogi, opisy, ulotki, foldery lub inne materiały informacyjne producenta lub dystrybutora zawierające informacje nt. oferowanych produktów, potwierdzające parametry/wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, z podaniem nazwy producenta/typu/symbolu (nr katalogowy – jeśli jest stosowany).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami rozdz. XX pkt. 29-33 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią załącznika nr 7.1/7.2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma/System: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wizja lokalna:
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez zainteresowanych Wykonawców. Szczegółowe informacje w tym zakresie zgodne z zapisami Rozdz. IX SWZ - WIZJA LOKALNA.

2. Wykaz dokumentów, oświadczeń wymaganych do złożenia wraz z ofertą został wskazany w rozdz. XIII SWZ.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
­- część nr 1 - Rozbudowa instalacji sieci komputerowej w Budynku Klinicznym NIO-PIB – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
­- część nr 2 - Rozbudowa instalacji sieci komputerowej o 56 stanowisk (PEL) w budynkach NIO-PIB – do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Prace będą wykonywane sukcesywnie na podstawie przekazanych przez Zamawiającego zleceń montażu stanowisk sieci (PEL),
­- część nr 3 - Rozbudowa instalacji sieci komputerowej w Budynku Naukowym w NIO-PIB - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.