eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › 09/TP/2023 - Przebudowa parkingu oraz elementów zagospodarowania terenu działek przy ulicy Westerplatte 64 i Kozietulskiego 6-7 w SłupskuOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
09/TP/2023 - Przebudowa parkingu oraz elementów zagospodarowania terenu działek przy ulicy Westerplatte 64 i Kozietulskiego 6-7 w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Pomorska w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Arciszewskiego 22a

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@apsl.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

09/TP/2023 - Przebudowa parkingu oraz elementów zagospodarowania terenu działek przy ulicy Westerplatte 64 i Kozietulskiego 6-7 w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca3352d7-c8aa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054787/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa parkingu oraz elementów zagospodarowania terenu działek na ul. Westerplatte i Kozietulskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu;
 oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu).
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, mająca siedzibę pod adresem: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a;
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest Zenon Stanisławek, kontakt e-mail: inspektor@apsl.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy PZP;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 09/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 23381408,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3342156,46 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie parkingu oraz elementów zagospodarowania terenu działek nr 10/30, 10/31, 10/10, 10/15, 10/8, 10/29, 10/20, 10/28, 10/16, 10/9 przy ulicy Westerplatte 64 i Kozietulskiego 6-7 w Słupsku.
2. Dodatkowo Wykonawca w ramach zawartej umowy musi wykonać:
a) Czyszczenie kanalizacji deszczowej, do której nastąpi włączenie nowopowstałej kanalizacji deszczowej na działkach numer 10/5 obręb 17, 10/8 obręb 17, 10/10 obręb 17, 10/16 obręb 17, 10/20 obręb 17, 10/28 obręb 17, 10/29 obręb 17, 10/31 obręb 17, 10/33 obręb 17, 10/34 obręb 17,
b) Wycinki wraz z usunięciem korzeni oraz utylizacją pozyskanego materiału (drewna, gałęzi, liści/igieł, korzeni itp.) trzech sztuk drzew wskazanych w dokumentacji technicznej na działce 10/8 obręb 17, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Słupska Nr 23/2023 z dnia 20 marca 2023 roku wydanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tj:
- świerk pospolity – obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynosi 72 cm,
- świerk pospolity – obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynosi 87 cm,
- klon jawor – obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynosi 208 cm,
c) Przesunięcia i podłączenia jednej lamy parkowej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie wycinanego drzew klon jawor, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, na którą składają się projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dalej dokumentacja projektowa. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów (dla każdej części odrębnie):
1) cena (wartość brutto) - 60%
2) okres gwarancji - 40%
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
1) Kryterium ceny będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN
Co – cena danego Wykonawcy - w PLN
2) Kryterium okres gwarancji będzie oceniał okres gwarancji w następujący sposób:
Pg = (Og - 36)/24 x 40
gdzie:
Pg - ilość punktów za okres gwarancji (max. 40)
Og – okres gwarancji danego Wykonawcy – w miesiącach
36 – minimalny, wymagany okres gwarancji w miesiącach
24 – oceniany okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Okres gwarancji oceniany będzie w zakresie od 36 do 60 miesięcy – (24 m-ce).
Okres gwarancji należy podać w Formularzu Ofertowym. W przypadku podania rozbieżnych okresów gwarancji w innej części oferty lub dokumentach załączonych do oferty Zamawiający za prawidłowy przyjmie okres gwarancji podany w Formularzu Ofertowym.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie wpisania w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie na potrzeby przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium okres 60 miesięcy.
3) Ocena końcowa = Pc + Pg
Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 i 2 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
a) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto każda, polegające na wykonaniu prac brukarskich wraz z zagospodarowaniem terenu
o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Uwaga:
 Przez pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy rozumieć definicje zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) dalej jako „ustawa Prawo budowlane”.
 W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
b) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniających poniższe wymagania:

Kierownik Budowy
Ilość osób: min 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
• co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy branży drogowej
• posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kierownik robót branży sanitarnej
Ilość osób: min 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
• co najmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik robót budowlanych branży sanitarnej
• posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kierownik robót branży elektrycznej
Ilość osób: min 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
• co najmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik robót budowlanych branży elektrycznej
• posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykazu robót budowlanych(potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w Dz. VII ust. 1 pkt 4a) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) wykazu osób (potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w Dz. VII ust. 1 pkt 4b), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu oferty z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ:
a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ wraz z dowodami świadczącymi o równoważności – zgodnie z wymaganiami określonymi w IDW Dział III pkt. 4, z którego będzie wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w dokumentacji projektowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ wraz z dowodami świadczącymi o równoważności – zgodnie z wymaganiami określonymi w IDW Dział III pkt. 4, z którego będzie wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w dokumentacji projektowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach:
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług;
2) w przypadku wystąpienia okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w umowie lub harmonogramie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej umowie lub załączonym do niej harmonogramie. Zmiana terminu nie może przekraczać 75% terminu realizacji wskazanego w umowie. W takim przypadku termin może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego;
3) w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany.
4. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których mowa w ust. 3:
1) kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
2) czasu wykonania zmiany oraz wpływu zmiany na termin realizacji Umowy, udokumentowany na Harmonogramie
5. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach:
1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zaniechanych robót podstawowych opracowany będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 4 Umowy; kosztorys robót zamiennych opracowany będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego, lub ich składowe. Kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku częściowego zatwierdzenia kosztorysu różnicowego, Zamawiający dokona płatności i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego rozliczenia do uzgodnień stron,
2) gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót.
c.d zapisów w uwagach

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. zmiany umowy:
6. Klauzula waloryzacyjna - jeżeli zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przekroczy 5 % według wskaźnika cen towarów i usług ogółem
w poprzednim kwartale podawanym w komunikacie Prezesa GUS i wzrost ten ma wpływ na wysokość wynagrodzenia za realizację umowy, każda ze stron umowy może wystąpić o zmianę wynagrodzenia za realizację umowy.
1) W przypadku zmian, o których mowa powyżej, należy dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.
2) Maksymalna wysokość zmiany ceny wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% pierwotnej wartości umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia związana ze wzrostem cen kosztów może zostać dokonana po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia , które zostało zapłacone, zgodnie z warunkami umowy przed ww. terminem (tj. w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy).
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ustępem powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
8. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty.
9. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa powyżej wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
------------

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105
i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.