eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku "K" wraz z wykonaniem robót budowlanych na potrzeby laboratorium na terenie działki ew. nr 2 z obrębu 20604Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku „K” wraz z wykonaniem robót budowlanych na potrzeby laboratorium na terenie działki ew. nr 2 z obrębu 20604

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387193275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Krakowska 110/114

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-256

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 695215705

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.nowogrodzki@ilot.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2156/wykonanie-projektu-budowlanego-i-wykonawczego-budynku-k-wraz-z-wykonaniem-robot-budowlanych-na-potrzeby-laboratorium-na-terenie-dzialki-ew-nr-2-z-obrebu-20604

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prace naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku „K” wraz z wykonaniem robót budowlanych na potrzeby laboratorium na terenie działki ew. nr 2 z obrębu 20604

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d605678-a60f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084805

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZLZ.26.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1499293,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku „K” wraz z wykonaniem robót budowlanych na potrzeby laboratorium na terenie działki ew. nr 2 z obrębu 20604. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).
2. Przedmiot Umowy obejmuje trzy etapy:
Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i przekazanie do akceptacji Zamawiającego;
A Projekt budowlany do pozwolenia na budowę (łącznie z jego uzyskaniem) w tym projekty techniczne wykonane zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);
B Projekty wykonawcze z przedmiarem i kosztorysem oraz STWIORB.
Etap II: ROBOTY BUDOWLANE na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego.
Etap III: ODBIORY I ROZRUCHY INSTALACJI.
3. W celu zapoznania się z obiektem wykonywania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej na terenie Sieci Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, znajdującego się pod adresem: al. Krakowska 110/114 w Warszawie. Udział w wizji lokalnej jest fakultatywny. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.
Aby wziąć udział w wizji lokalnej należy złożyć Wniosek o uczestnictwo w wizji lokalnej na adres: tomasz.nieporecki@ilot.lukasiewicz.gov.pl, wraz z podaniem nazwy firmy oraz imion i nazwisk osób, które będą brały udział w wizji.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zawarł i przedstawił Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, obowiązujące przez cały okres realizacji Umowy, polisy ubezpieczeniowe określone w § 1 ust. 5 umowy (załącznik nr 6 do SWZ). Jeżeli polisa będzie wystawiona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty na podstawie średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia ww. polis ubezpieczeniowych dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum (współubezpieczeni).
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w ww. normach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1799291,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1899500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1799291,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TENEO PIOTR GREGORZYK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 142544945

7.3.3) Ulica: ul. Kaliszówka 4/46

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-909

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1799291,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.