eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie- II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie- II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690271233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-026

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wspr@wspr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie- II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d876ee0c-c8b2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059542/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawy sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych na potrzeby WSPR w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system obsługujący proces udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i
zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania. 6.Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System. 7. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu
swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.8. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym o numerze referencyjnym: WSPR-DT/3113/2/2023 pod nazwą jak w tytule - jest Zamawiający, tj.
Wojewódzka Stacja pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów - reprezentowana
przez Dyrektora – dalej Administrator lub WSPR;
1.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem
lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WSPR za pomocą adresu rodo@wspr.pl, telefonicznie nr tel. 17 8526253, Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WSPR w związku z udzieleniem
zamówienia publicznego w wybranym przez WSPR trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
PEŁNA INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE POSTĘPOWANIA
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSPR-DT/3113/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zasadach określonych SWZ.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:
2.1.1. Załączony do SWZ formularz asortymentowo- cenowy;
2.1.2. Załącznik nr 4 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający przewiduje możliwości skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 PZP:
1.1. zakres zamówienia objętego opcją:
1.1.1. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg. rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 40 % ilości produktów ( określonych rodzajowo i ilościowo w załączniku nr 1 do umowy) oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji nie może przekroczyć 121 449,67 zł netto, a ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
1.2. okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji: Zamawiający zamierza skorzystać z opcji w przypadku, gdy będzie posiadał środki na zwiększenie zakresu zamówienia. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie rzez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
1.3. warunek uruchomienia prawa opcji : w przypadku wykorzystania produktów w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianych produktów, warunkiem uruchomienie prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny ofert:
1.1.(P1) Cena brutto – 60 %
1.2.(P2) Termin realizacji sukcesywnych dostaw – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji sukcesywnych dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą „Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe będą niekompletne. Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz OFERTA- załącznik nr 1 do SWZ;
2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 3 do SWZ;
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu - wzór ewentualnego oświadczenia na załączniku nr 2 do SWZ
4) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA oraz z zastrzeżeniem ppkt. b);
b) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język
polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58
ust. 2 Pzp ( jeśli dotyczy)
5) Przedmiotowe środki dowodowe tj. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazanym w art. 117 ust. 4
PZP (jeśli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu przewidzianym na wpisanie nazwy (firmy) wykonawcy i innych danych właściwych dla wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z przepisem art 455 pkt 1 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim;
2) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
3) Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, uzasadniona jego potrzebami.
3. Zamawiający dopuszcza jednorazową waloryzację cen/-y jednostkowych/ej wynagrodzenia netto w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Zmiana wynagrodzenia, związana z realizacją przedmiotu umowy, ustalana jest na podstawie wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
2) Strona umowy może żądać zmiany cen jednostkowych za niewykorzystaną część umowy, najwcześniej po upływie 6 miesięcy wykonywania umowy, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jednokrotnie w oparciu o ostatni opublikowany wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień złożenia przez niego wniosku o waloryzację;
3) Strona umowy może żądać zmiany cen jednostkowych za niewykonaną część umowy, jeżeli wskaźnik cen, o którym mowa w pkt 1, za ostatni opublikowany kwartał 2023 r. w porównaniu do wskaźnika cen z kwartału, w którym zawarta była umowa zmienia się o więcej niż 5 %;
4) W przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do waloryzacji wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem wpływu zmiany wskazanej w ust. 3 na koszt wykonania zamówienia;
5) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności danego przypadku danej zmiany umowy dokona oceny zasadności wniosku Wykonawcy;
6) Zamawiający może odmówić dokonania zmiany z podaniem motywów swej decyzji;
7) Zmiana ceny w ramach waloryzacji następuje w drodze aneksu.
8) Zmiana ceny ustalana jest jako iloczyn: ceny z umowy, za którą Strona żąda zmiany cen, oraz wskaźnika, o którym mowa w pkt. , pomniejszonego o wskaźnik ryzyka 5 %.;
9) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5 % cen jednostkowych;
10) Wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień zostanie rozliczone na podstawie faktury, oddzielną pozycją w ramach danej faktury.
11) W przypadku zmiany cen jednostkowych zmianie ulegnie proporcjonalnie maksymalna wysokość zobowiązań określona w ust. 1 w części dotychczas nie zrealizowanej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie wykonane zostanie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy umowy lub do dnia wyczerpania wartości zamówienia, o której mowa w § 3 ust.1 projektowanych postanowień umowy w zależności od tego, które nastąpi jako pierwsze.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.