eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostępna Szkoła-innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - poprawa dostępności szkół na terenie Gminy Grudziądz.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostępna Szkoła–innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – poprawa dostępności szkół na terenie Gminy Grudziądz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ

1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564511108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec2e1408-9321-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostępna Szkoła–innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – poprawa dostępności szkół na terenie Gminy Grudziądz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec2e1408-9321-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025542/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - remont

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030109

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem wg wytycznych programu "Dostępna Szkoła".
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
- wykonanie robót rozbiórkowo – wykuwających;
- wykonanie robót ziemnych ;
- wykonanie robót betonowych ;
- wykonanie robót murarskich ;
- wykonanie nadproży ;
- montaż stolarki drzwiowej ;
- wykonanie robót tynkarskich ;
- wykonanie robót posadzkowych;
- wykonanie robót wykończeniowych ;
- wykonanie instalacji elektrycznych;
- wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 252800,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu wg wytycznych programu "Dostępna Szkoła".
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
- wykonanie robót rozbiórkowo – wykuwających;
- wykonanie robót ziemnych ;
- wykonanie robót betonowych ;
- wykonanie robót murarskich ;
- wykonanie nadproży ;
- montaż stolarki drzwiowej ;
- wykonanie robót tynkarskich ;
- wykonanie robót posadzkowych;
- wykonanie robót wykończeniowych ;
- wykonanie instalacji elektrycznych;
- wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 394880,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim wg wytycznych programu "Dostępna Szkoła".
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
- wykonanie robót rozbiórkowo – wykuwających;
- wykonanie robót murarskich ;
- wykonanie nadproży ;
- montaż stolarki drzwiowej ;
- wykonanie robót tynkarskich ;
- wykonanie robót posadzkowych;
- wykonanie robót wykończeniowych ;
- wykonanie instalacji elektrycznych;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 152320,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 294499,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 294499,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 294499,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Siedlecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811111931

7.3.3) Ulica: Wł. Reymonta 6

7.3.4) Miejscowość: Kisielice

7.3.5) Kod pocztowy: 14-220

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 294499,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 437453,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 437453,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 437453,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Siedlecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811111931

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 6

7.3.4) Miejscowość: Kisielice

7.3.5) Kod pocztowy: 14-220

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 437453,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 258047,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 258047,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 258047,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Siedlecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811111931

7.3.3) Ulica: Reymonta 6

7.3.4) Miejscowość: Kisielice

7.3.5) Kod pocztowy: 14-220

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 258047,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.