eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Drogowców 4

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpstaszow@staszowski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.staszowski.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f65b1b5-c8af-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061400/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: agajda@staszowski.eu.
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania, zmiany i wycofania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, sesji otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski do konkretnego wykonawcy.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
8. Więcej informacji dotyczących komunikacji elektronicznej między Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– PZP(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia...
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozp. w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozp. prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozp.;
- na podstawie art. 21 Rozp. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozp., są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Adm.
11. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DM2.261.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech odcinków oraz remont dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1) Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1828T (0788T) Jurkowice – Witowice w miejscowości Witowice od km 0+434 do km 1+429.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
a) nawierzchnia, w tym:
 koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
 warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
 warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - na poszerzeniach i rozjazdach,
 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3,
 uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8,
b) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym:
 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe, przejście dla pieszych ciągłe malowane mechanicznie,
 pionowe znaki drogowe: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
c) odwodnienie, w tym:
 roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu),
 przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,
 ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
d) zatoka autobusowa, w tym:
 koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
 warstwy odcinające z piaskowca zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm,
 warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
 warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca),
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),
 krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
 obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
 chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej oraz podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
 bariery ochronne stalowe U-12a koloru żółtego,
e) kanał technologiczny, w tym:
 wykopy liniowe wykonane ręcznie o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV,
 ułożenie kanału technologicznego na podsypce z kruszywa z rur osłonowych fi 125 pod poboczem,
 zasypanie wykopów podłużnych i z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-II,
 montaż 12 szt. studzienek telekomunikacyjnych kompletnych,
f) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 8.1 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 10 do SWZ oraz rysunki i przekroje stanowiące - Załącznik nr 9.1 do SWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przedmiot zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania
4) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć na Obwód Drogowy w Staszowie i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.
Uwaga: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarto w Rozdziale XIX SWZ.
6. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, właściwymi normami budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań.
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
Cn / Cb x 60% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
Gn / Gb x 40% = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech odcinków oraz remont dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1) Część 2: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w miejscowości Szydłów, ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565. Zakres robót obejmuje wykonanie:
a) poszerzenie jezdni, w tym:
 koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
 warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
 warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca),
b) nawierzchnia, w tym:
 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,
c) roboty wykończeniowe, w tym:
 plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm,
 uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr. minimalna 8cm/m2,
d) odwodnienie, w tym:
 rozebranie korytek betonowych,
 ułożenie przy krawędzi jezdni korytek betonowych gr. 15 cm na ławie z betonu,
e) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym:
 rozebranie barier drogowych stalowych,
 bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2,
 wykonanie nowych barieroporęczy na obiekcie mostowym wraz z remontem belek podporęczowych,
 oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej – linie krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
 pionowe znaki drogowe: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
f) kanał technologiczny, w tym:
 wykopy liniowe wykonane ręcznie o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV,
 ułożenie kanału technologicznego na podsypce z kruszywa z rur osłonowych fi 125 pod poboczem,
 zasypanie wykopów podłużnych i z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-II,
 montaż 11 szt. studzienek telekomunikacyjnych kompletnych,
g) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 8.2 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 10 do SWZ oraz rysunki i przekroje stanowiące - Załącznik nr 9.2 do SWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich
zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przedmiot zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania
4) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć na Obwód Drogowy w Staszowie i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.
Uwaga: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarto w Rozdziale XIX SWZ.
6. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, właściwymi normami budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań.
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
Cn / Cb x 60% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
Gn / Gb x 40% = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech odcinków oraz remont dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1) Część 3: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza – Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
a) nawierzchnia, w tym:
 koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
 warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
 warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - na poszerzeniach i rozjazdach,
 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3,
 uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8 cm,
b) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym:
 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe, przejście dla pieszych ciągłe malowane mechanicznie,
 pionowe znaki drogowe: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
 bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2,
c) odwodnienie, w tym:
 roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu),
 przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,
 ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
d) kanał technologiczny, w tym:
 wykopy liniowe wykonane ręcznie o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV,
 ułożenie kanału technologicznego na podsypce z kruszywa z rur osłonowych fi 125 pod poboczem,
 zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-II,
 montaż 11 szt. studzienek telekomunikacyjnych kompletnych,
e) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 8.3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 10 do SWZ oraz rysunki i przekroje stanowiące - Załącznik nr 9.3 do SWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przedmiot zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania
4) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć na Obwód Drogowy w Staszowie i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.
Uwaga: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarto w Rozdziale XIX SWZ.
6. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, właściwymi normami budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań.
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
Cn / Cb x 60% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
Gn / Gb x 40% = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech odcinków oraz remont dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1) Część 4: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice – Wiśniówka w miejscowości Czajków Południowy, Wola Wiśniowska, Czajków Północny od km 8+794 do km 10+481.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
a) remont chodnika, w tym:
 ręczne rozebranie e nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej,
 rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,
 rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
 koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
 warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z oczyszczeniem przykanalików,
 obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
 krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm na chodniku,
b) odwodnienie, w tym:
 roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu),
 umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełniniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,
 przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm,
 ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm,
c) nawierzchnia, w tym:
 rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie),
 koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
 warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
 warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm,
 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
 ułożenie siatki zbrojeniowej stalowej na nawierzchni mocowanej za pomocą półpłynnej mieszanki mineralno-emulsyjnej,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR 3,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3,
 plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0- 32mm gr. min. 8 cm,
d) oznakowanie, w tym:
 oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
 pionowe znaki drogowe: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
 remont progu zwalniającego z kostki wraz z i rozbiórką oraz ponownym odtworzeniem poprzez ułożenie nowej kostki na ławie betonowej gr. 25 cm beton C-20/25,
e) roboty remontowe na moście, w tym:
 barieroporęcze na moście – wymiana,
 remont chodnika na moście wykonany z elastycznej powłoki żywicznej z piskiem kwarcytowym wraz z gruntowaniem i uzupełnieniem ubytków w nawierzchni w chodnika,
 remont dylatacji na moście 2 szt. pod jezdnią 6 szt. w chodniku,
f) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 8.4 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 10 do SWZ oraz rysunki i przekroje stanowiące - Załącznik nr 9.4 do SWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przedmiot zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania
4) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć na Obwód Drogowy w Staszowie i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.
Uwaga: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarto w Rozdziale XIX SWZ.
6. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, właściwymi normami budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań.
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
Cn / Cb x 60% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
Gn / Gb x 40% = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech odcinków oraz remont dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1) Część 5: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie – Tursko Małe Kolonia w miejscowości Tursko Małe Kolonia od km 2+133 do km 2+753.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
a) nawierzchnia, w tym:
 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),
 plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0 - 32 mm gr. 7 cm,
b) odwodnienie, w tym:
 roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu),
 wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (uzupełnienie zjazdów),
 przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,
 przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
c) oznakowanie, w tym:
 oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
 pionowe znaki drogowe
 znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
d) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 8.5 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 10 do SWZ oraz rysunki i przekroje stanowiące - Załącznik nr 9.5 do SWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przedmiot zamówienia dla wszystkich zadań obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania
4) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć na Obwód Drogowy w Staszowie i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.
Uwaga: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarto w Rozdziale XIX SWZ.
6. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, właściwymi normami budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań.
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
Cn / Cb x 60% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
Gn / Gb x 40% = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
a) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- w zakresie Cześć 1: co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia) polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto,
- w zakresie Cześć 2: co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia) polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 700 000,00 zł brutto,
- w zakresie Cześć 3: co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia) polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 800 000,00 zł brutto,
- w zakresie Cześć 4: co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia) polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto,
- w zakresie Cześć 5: co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia) polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 200 000,00 zł brutto,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Dodatkowe informacje na temat podmiotowych środków dowodowych określono w rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawcy obejmują:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 4 do SWZ;
5. Dodatkowe informacje na temat podmiotowych środków dowodowych określono w rozdziale X SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje określa SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1828T (0788T) Jurkowice – Witowice w miejscowości Witowice od km 0+434 do km 1+429: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100);
2) Część 2: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w miejscowości Szydłów, ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100);
3) Część 3: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza – Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100);
4) Część 4: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice – Wiśniówka w miejscowości Czajków Południowy, Wola Wiśniowska, Czajków Północny od km 8+794 do km 10+481: 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100);
5) Część 5: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie – Tursko Małe Kolonia w miejscowości Tursko Małe Kolonia od km 2+133 do km 2+753: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Dodatkowe informacje na temat wadium określono w rozdziale XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie było wymagane, zgodnie z art. 445 ust.1ustawy p.z.p.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy p.z.p., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art.117 ust. 4 ustawy p.z.p. - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 60 ustawy p.z.p

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.