eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Sukcesywne dostawy kruszywa łamanego do remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach"Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy kruszywa łamanego do remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpryki.e-biuletyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE DROGAMI

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy kruszywa łamanego do remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c968f67-c8b3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039891/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywne dostawy kruszywa łamanego do remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej – adres: kinga.stepnicka@zdpryki.pl. Ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłynął do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na platformę. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0), włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa przykładowe formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB doc, docx, rtf, pdf, .zip, rar, 7zip. Przy czym preferowany format to pdf. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty i załączników do oferty w sposób zgodny z SWZ: w języku polskim, w postaci elektronicznej, w przykładowym formacie danych pdf, doc, docx, rtf, odt. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie prowadzonego postępowania. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca może stworzyć folder do którego przeniesie wszystkie dokumenty składające się na ofertę, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder zip, rar, 7z – bez nadawania mu haseł. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Sposób złożenia oferty szczegółowo opisany został w „Instrukcji użytkownika – Wykonawca”, dostępnej na Platformie zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot działający pod firmą: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
• w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
• na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/PN/5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszywa łamanego do remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach w ilości do 3 000,00 ton.
• Zamówienie podstawowe – 1500,00 ton
• Zamówienie z prawem opcji do 1500,00 ton.
Charakterystyka kruszywa łamanego:
• tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm (z wykluczeniem kruszywa wapiennego pozyskiwanego ze skał wapiennych),
• nie dopuszcza się margli, kredy i wapienia,
• kruszywo musi być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy, Przedmiot zamówienia obejmuje kruszywo łamane (tłuczeń) przeznaczone do remontów dróg gruntowych wraz dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsce w promieniu do 30 km od bazy Zamawiającego lub na bazę sprzętowo-transportową Zamawiającego – ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki. Zadanie obejmuje rozładunek kruszywa (dostawa na określone drogi i/lub zwałki na terenie Powiatu Ryckiego), lub rozładunek punktowy (we wskazanym miejscu na hałdę) i/lub ciągle (z rozciągnięciem na całej długości wskazanego odcinka). Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów samowyładowczych dopuszczonych do ruchu. Kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność materiału z normą PN-EN 13242 +A1:2010 lub równoważną. Za rozwiązania równoważne uznana będzie dostawa kruszywa łamanego spełniająca wymogi innej normy, pod warunkiem, że parametry techniczne zawarte w takiej normie nie będą gorsze od parametrów określonych w normie PN-EN 13242 +A1:2010. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjnotechnicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności w czasie realizacji dostaw oraz będzie utrzymywał miejsce prowadzonych dostaw w stanie bezpiecznym dla osób postronnych. Jednorazowa partia dostarczonego kruszywa będzie wynosiła nie mniej niż 20 ton. W przypadku nawożenia kruszywa na drogi powiatowe wymaga się aby minimalna ilość dostarczona w jednym dniu roboczym wyniosła nie mniej niż 150 ton. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii kruszywa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszywa łamanego do remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach w ilości do 3 000,00 ton.
• Zamówienie podstawowe – 1500,00 ton
• Zamówienie z prawem opcji do 1500,00 ton.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania dostaw objętych zamówieniem podstawowym w pełnym ich zakresie.
3. Dostawa zamówienia z prawem opcji zależała będzie od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych lub panujących warunków atmosferycznych zobowiązujących do większego zabezpieczenia w kruszywo łamane w celu utrzymania dróg powiatowych w odpowiednich standardach i wykonania niezbędnych remontów. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania lub wykorzystania w mniejszym zakresie rzeczowym niniejszych dostaw objętych prawem opcji.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania umowy, ani składania odrębnego oświadczenia - dokonywało się będzie automatycznie w przypadku zmiany zakresu zamówienia o wskazaną powyżej ilość.
5. Dostawy zamówienia objętych prawem opcji realizowane będą na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
6. Cena jednostkowa tony kruszywa łamanego w dostawach objętych prawem opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem wprowadzenia ewentualnej waloryzacji ceny jednostkowej na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw z prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i Wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA PRZEDMIOTOWYCHŚRODKÓW DOWODOWYCH

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo:
 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik 2 do SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) mogą zostać poproszeni o przedstawienie Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy można dokonać na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).
3. Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wysokości ceny jednostkowej określonej w §3 ust. 6 niniejszej umowy.
4. Cena jednostkowa może zostać zwaloryzowana na podstawie zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Strona uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem o waloryzację ceny jednostkowej pod warunkiem zmiany wartości wskaźnika, o którym mowa w ust. 4 o co najmniej 7,00%.
6. Strony porównają wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4 obowiązującą w miesiącu, w którym była składana oferta z wartością wskaźnika obowiązującą w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dotyczącego waloryzacji ceny. W przypadku zasadności wniosku, cena jednostkowa zostanie powiększona/pomniejszona o taki procent, jaki wynika z różnicy wartości wskaźnika w momencie składa oferty i wartości wskaźnika obowiązującej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
7. Waloryzacja będzie obejmowała dostawy jeszcze nie wykonane.
8. Strona może wystąpić z wnioskiem o waloryzację ceny jednostkowej pierwszy raz po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
9. Strona umowy uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem o waloryzację ceny jednostkowej 1 raz w okresie trwania niniejszej umowy.
10. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić w jaki sposób zmiana kosztów wpływa na koszt realizacji zleconego niniejszą umową zadania.
11. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
12. Proces waloryzacji ceny nastąpi nie później niż do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku – wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania zmiany, o którym mowa w ust. 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.