eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu PajęczańskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PAJĘCZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 592298009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 34/311-31-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatpajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpajeczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28654ca5-c88b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037002/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona będzie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),
A. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno.
2. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno. W zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na platformie.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (art. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: adres e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, nr telefonu 34 3113120, adres siedziby Starostwo Powiatowe w Pajęcznie ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno.
3.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. C RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego” w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy ZPI.272.1.2023
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 0 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego” w formule zaprojektuj i wybuduj.Zakres prac obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej w formie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji BIOZ oraz kosztorysem inwestorskim w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
2. W ramach opracowania Dokumentacji projektowej uzyskanie wszystkich wymaganych z Prawem Polskim uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, warunków technicznych i pozwolenia/zgłoszenia niezbędnego do zakończenia zakresu robót;
3. Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ oraz opracowanej dokumentacji projektowej;
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;
6. Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót;
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
8. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń/zgłoszeń na użytkowanie obiektu wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane;
9. Przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i praw zależnych do projektu budowlanego.

Przedmiotowe zadanie jest współfinasowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opis przedmiotu zamówienia została zawarty w:
1. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 3 do SWZ;
2. Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik Nr 11 do SWZ;
3. Istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ.
Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dokumentacji dla Zamawiającego:
a) Projekt budowlany – 4 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczętowany przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego), (w przypadku zmiany formy opracowań projekty techniczne);
b) Projekty wykonawcze – po 4 egz. z każdej branży niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, (dopuszcza się polaczenie projektu budowlano-wykonawczego);
c) Przedmiary robót, kosztorysy powykonawcze;
d) Projekt docelowej organizacji ruchu; - 3 egz.;
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egz.;

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje personelem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający uzna oferty za spełnienie wymagania i przyjmie do rozpatrywania jeżeli:
• Oferta spełnia wymagania zawarte w SWZ;
• Została złożona w wyznaczonym terminie;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu (podstawy wykluczenia Zamawiający wskazał w Dziale A Rozdziale XV SWZ);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ust 2.
2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedno zadanie, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi.
• Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia tj:
- Projektant – 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania, odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca doświadczenie zawodowe tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 1 dokumentacje projektową w zakresie przebudowy, budowy lub rozbudowy drogi klasy Z.
- Kierownik budowy- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy drogi.
- Kierownik robót w branży drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz posiadanie 3 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót w powyższym zakresie.
- Kierownik robót w branży wod.-kan. – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności wod.-kan. oraz posiadanie 3 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót w powyższym zakresie.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się przez taką osobę niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem łącznie dla każdej z tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.
Zamawiający oprócz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Ustawy Pzp, składanego wraz z ofertą, nie wymaga złożenia innych podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona weryfikacji Wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, zastępując tymczasowo wymagane podmiotowe środki dowodowe.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
• Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik Nr 5 do SWZ.
• Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Informację o podmiotowych środkach dowodowych, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale II Działu B niniejszej SWZ.
2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
• Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca oraz podmiotów na których rzecz zostały wykonane wraz z załączeniem załączników potwierdzających czy roboty zostały wykonane należycie. Do załączników zaliczamy referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego były wykonane roboty budowlane; Zał. Nr 8 do SWZ
• Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w przypadku kierowników i projektanta. Zał. Nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.2. Pełnomocnictwo:
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy.
14.2.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
14.2.2. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
14.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby. ( załącznik Nr 6 )
14.3.1. Zobowiązanie składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3.2. Jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.
14.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną. (załącznik Nr 9)
14.4.1. Oświadczenia składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.4.2. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.

14.5. Następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) ………………………..w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych………………………………...

14.5.1. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
15. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.1.2. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów udostępniających potencjał, oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie powinno mieć postać dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunków udziału.
14.1.3. Wykonawca wypełnia Oświadczenie tworząc dokument elektroniczny.
14.1.4. Po stworzeniu przez Wykonawcę Oświadczenia w postaci elektronicznej, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) , lub podpisem osobistym o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
14.2. Pełnomocnictwo:
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy.
14.2.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
14.2.2. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
14.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby. ( załącznik Nr 6 )
14.3.1. Zobowiązanie składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3.2. Jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.
14.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną. (załącznik Nr 9)
14.4.1. Oświadczenia składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.4.2. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz poniżej:
2.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian terminu wykonania zamówienia, przy czym zmiany muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:
a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
takich jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury
lub wynikające z konieczności spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub stanu wyjątkowego związanego z stanem epidemii i zaistnienie klęski żywiołowej.
b. jeżeli będą następstwem:
- wprowadzeniem przez Zamawiającego innych wykonawców,
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn,
za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla powyższych procedur.

d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e. jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania ofertą wynikającym
z ogłoszenia o zamówieniu.

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko
w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.
2.2 Dopuszczalne są zmiany postanowień umownych w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp
3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich trwania.
4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są istotne.
5. Zmiany umowy wynikające z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiany szczegółowo zostało opisane w § 15.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.