eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne, Gmina grodzisk mazowiecki - ETAP II"Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne, Gmina grodzisk mazowiecki – ETAP II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227555534

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grodzisk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne, Gmina grodzisk mazowiecki – ETAP II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01a9c0f3-c8a3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038922/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.36 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/744076

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/744076

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawiera Rozdział XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: email: abi@grodzisk.pl, tel.: 22 755 55 34;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.18.2023;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne, Gmina grodzisk mazowiecki – ETAP II”
Zakres robót budowlanych Zadania inwestycyjnego, którego dotyczy przedmiotowy nadzór inwestorski obejmuje:
wykonanie Etapu II budowy Szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Szczęsne przy ul. Orlej 56, gmina Grodzisk Mazowiecki. Etap II jest kontynuacją zamierzania inwestycyjnego, wykonanego w ramach Etapu I, zakończonego w marcu 2022 r. w ramach postępowania przetargowego nr ZP.271.40.2020.
Pełny zakres robót objętych nadzorem określony jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową SEPAGROUP, ul. Żeromskiego 62/2, 50-321 Wrocław, na którą składają się: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót wraz z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z pytań i odpowiedzi do przetargu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w wysokości do 30% pierwotnej wartości zamówienia polegających na powtórzeniu podobnych usług jakie występują w zamówieniu podstawowym, t.j. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad: robotami konstrukcyjno – budowlanymi, roboty drogowe, roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, w tym w szczególności: budowa parkingów, chodników i zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie odcinków sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinków sieci wodociągowej, wykonanie sieci elektrycznych, usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z projektowanymi sieciami uzbrojenia.

Warunki udzielenia zamówienia:

1) Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
2) W przypadku gdy Zamawiający zleci wykonanie zamówienia uzupełniającego to Wykonawca (Inspektor Nadzoru) będzie miał obowiązek pełnić nadzór inwestorski nad tymi robotami. Wynagrodzenie z tym związane ustalone zostanie proporcjonalnie do wartości zleconych robót z zastosowaniem udziału procentowego analogicznie jak do zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p.
Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1) Cena (C) 60 % 60 punktów
2) Doświadczenie zawodowe osób, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 punkt 2.4.2.1., 2.4.2.2., 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5 SWZ (D) 40% 40 punktów
2. Zasady oceny kryterium Cena (C) – waga 60%
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
3. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe osób, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 punkt 2.4.2.1., 2.4.2.2., 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5 SWZ” (D)
Punktacji podlega ilość zrealizowanych nadzorów inwestorskich przez Inspektorów Nadzoru wymienionych w Rozdziale VIII ust. 2 punkt 2.4.2.1., 2.4.2.2., 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5 SWZ (D).
Sposób oceny ofert został wskazany w Rozdziale XIX SWZ pn: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 punkt 2.4.2.1., 2.4.2.2., 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5 SWZ (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

2.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1) Zdolność techniczna
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej inwestycji - roboty budowlanej polegającej na:
budowie minimum jednego obiektu kubaturowego, w skład którego wchodzi sala sportowa z podłogą sportową lub sale rekreacyjne z podłogą sportową lub hala sportowo – widowiskowa z podłoga sportową, wyposażonego w wewnętrzne instalacje grzewcze, sanitarne, elektryczne, teletechniczne o kubaturze co najmniej 30 000 m³ i wartości robót minimum 30 000 000,00 zł brutto.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2.4.2) Zdolność zawodowa:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

2.4.2.1. Koordynator - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno -budowlanej posiadający:
• Uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży konstrukcyjno – budowlanej,
• Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej inwestycji - roboty budowlanej polegającej na: budowie minimum jednego obiektu kubaturowego, w skład którego wchodzi sala sportowa z podłogą sportową lub sale rekreacyjne z podłogą sportową lub hala sportowo – widowiskowa z podłoga sportową, wyposażonego w wewnętrzne instalacje grzewcze, sanitarne, elektryczne, teletechniczne o kubaturze co najmniej 30 000 m³ i wartości robót minimum 30 000 000,00 zł brutto.
2.4.2.2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:
• uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,
2.4.2.3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
2.4.2.4. Inspektor robót drogowych posiadający:
• Uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami drogowymi bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Inspektor nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,
2.4.2.5. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadający:
• uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych,
2.4.2.6. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadająca:
• Wykształcenie wyższe,
• Doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegających na realizacji inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
UWAGA! Osoby wskazane przez Wykonawcę w celu uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert t.j. „Doświadczenie zawodowe osób, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 punkt 2.4.2.1., 2.4.2.2., 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5 SWZ” (D) muszą być tymi samymi osobami, które wskazane zostaną przez Wykonawcę w Wykazie osób w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Połączenie funkcji nie może wpływać na jakość prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazać rozdzielenie tych funkcji, np. gdy asortymenty robót różnych branż będą realizowane równocześnie i nadzorowane przez jednego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 65) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w Rozdziale X ust. 8 SWZ.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedkłada także podmiotowe środki dowodowe, które służą potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby o których mowa w Rozdziale X ust. 6 pkt 2, 3, 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy wg załącznika nr 7 do SWZ);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej.
5) Dowód wniesienia wadium.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Grodzisk Mazowiecki
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści załącznika nr 8 do SWZ składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/transakcja/744076

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić umówioną funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania inwestycyjnego w okresie od dnia zawarcia Umowy do upływu terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi na roboty budowlane dotyczące Zadania inwestycyjnego.
2. Przewidywany termin zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego nastąpi do dnia 29.08.2025 r. Termin zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
3. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych nadzorowanej inwestycji nastąpi do dnia 20.08.2025 r. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej potwierdzonej przez Wykonawcę wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
4. Termin odbioru technicznego z przekazaniem do użytkowania części budynku ustala się do dnia 29.08.2024 r. Termin ten ma zastosowanie w przypadku zobowiązania się Wykonawcy do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót dla części obejmującej min.: 5 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (szatnie, klatki schodowe itp.) tak aby umożliwić rozpoczęcie zajęć szkolnych w dn. 01.09.2024 r. Opis sugerowanego wydzielenia pomieszczeń do uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie zawarty jest w załączonym do dokumentacji wykonawczej ETAPU II folderze: „WYTYCZNE DLA WYKONAWCY”.

5. Określone powyżej terminy mają jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w Umowie, w ramach Wynagrodzenia, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy o roboty budowlane dotyczącej Zadania inwestycyjnego, ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.