eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobyłka › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branży drogowej w Mieście Kobyłka z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branży drogowej w Mieście Kobyłka z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KOBYŁKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wołomińska 1

1.5.2.) Miejscowość: Kobyłka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-230

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kobylka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kobylka.pl/index.php

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cfd9062c-9d59-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branży drogowej w Mieście Kobyłka z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfd9062c-9d59-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038839/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji budowy drogi w ul. Niecałej

1.3.3 Opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska

1.3.4 Opracowanie dokumentacji budowy drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061810

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi w ul. Broniewskiego na odcinku ul. Narutowicza do ul. Bohaterów Ossowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 198918,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi w ul. Niecałej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 153600,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odcinku Jana Pawła II do ul. Niskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 133590,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Grzegorz Szal MKProjekt Consulting. Biuro Projektów Wielobranżowych i Nadzorów Inwestorskich

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH ,,SP­GEO" PAULINA PAWLAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8151475372

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy - Mariusz Koryciński, ul. Batalionu Parasol 1c, 05-200 Wołomin, której cena mieści się w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, podlega odrzuceniu. Pozostałe oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w części II, a Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 101500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Grzegorz Szal MKProjekt Consulting. Biuro Projektów Wielobranżowych i Nadzorów Inwestorskich

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH ,,SP­GEO" PAULINA PAWLAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8151475372

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 101500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.