eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na zawarcie umowy kompleksowej dostawy na cele grzewcze paliwa gazowego do budynku PT KRUS w Hrubieszowie oraz PT KRUS w Tomaszowie Lubelskim.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na zawarcie umowy kompleksowej dostawy na cele grzewcze paliwa gazowego do budynku PT KRUS w Hrubieszowie oraz PT KRUS w Tomaszowie Lubelskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012513262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Droga Męczenników Majdanka 12

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-325

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 759-34-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lublin@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_lublin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na zawarcie umowy kompleksowej dostawy na cele grzewcze paliwa gazowego do budynku PT KRUS w Hrubieszowie oraz PT KRUS w Tomaszowie Lubelskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9477bd3-c4c7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137383/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zawarcie umowy kompleksowej na dostawę na cele grzewcze paliwa gazowego do budynku PT KRUS w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej 8 oraz PT KRUS w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Jana Pawła II 6.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 305 pkt. 2 ustawy Pzp „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 11.01.2023 r. wszczął postępowanie w trybie podstawowym na w/w przedmiot zamówienia zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00024485/01. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 25.01.2023 r. do godz.: 10:00 nie złożono żadnej oferty. W dniu 25.01.2023 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-6ba36318-65b1-11ed-aea3-5a7c432eaced

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 0800-OP.261.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 161284,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV: 09120000-6 paliwa gazowe
CPV: 09123000-7 gaz ziemny
CPV: 65200000-5 przesył gazu i podobne usługi
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa na cele grzewcze paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, z sieci gazowej do budynków:
1) Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hrubieszowie przy ulicy Kolejowej 8, 22-500 Hrubieszów;
2) Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Papieża Jana Pawła II 6, 22-600 Tomaszów Lubelski.
3. Sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji będzie odbywać się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, przepisami Kodeksu Cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy kompleksowej, zgodnie z Ofertą Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej.
4. Przewidywany roczny pobór paliwa gazowego wg. warunków przyłączenia do sieci gazowej Zamawiający szacuje:
1) Placówka Terenowa w Hrubieszowie, ul. Kolejowa 8, 22-500 Hrubieszów - w wysokości 82 781 [kWh/rok];
2) Placówka Terenowa w Tomaszowie Lubelskim, ul Papieża Jana Pawła II 6, 22-600 Tomaszów Lubelski - w wysokości 64.865 [kWh/rok];
rodzaj paliwa wg. PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E, moc przyłączeniowa: 6 [m3/h] do kotła grzewczego o mocy: 59 [kW].
5. Zamawiający informuje, że:
1) postępowaniem objęte są dwa PPG zlokalizowane pod następującymi adresami:
a) ul. Papieża Jana Pawła II 6, Tomaszów Lubelski – numer punktu poboru: 8018590365500086076611;
b) ul. Kolejowa 8, Hrubieszów – numer punktu poboru: 8018590365500087329112,
2) nie posiada podpisanych umów/aneksów promocyjnych dla PPG objętych postępowaniem;
3) nie należy do żadnej z grup odbiorów wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r., poz. 202 ze zm.);
4) wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu w dniach 10-28 lutego 2023 r. odbyły się negocjacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. W rezultacie przeprowadzonych negocjacji, Strony nie doszły do porozumienia w zakresie postanowień umowy, tzn. negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z czym zaistniała podstawa
do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w sposób wyraźny wskazał w złożonym w trakcie negocjacji Formularzu cenowym, że uzależnia zawarcie umowy od zgody Zamawiającego na przedstawione przez niego warunki. Unieważnienie postępowania jest więc konsekwencją braku konsensusu pomiędzy Stronami prowadzącymi negocjacje odnośnie do postanowień umowy.

Mając powyższe na względzie uznano, iż zachodzi przesłanka unieważnienia niniejszego postępowania na ww. podstawie prawnej. Wobec zaistnienia przesłanki, Zamawiający postąpił jak w sentencji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.