eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości Rudki (Jarogniewie), Czapla (Wiesiółka), Świętosław, PrzybkowoOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości Rudki (Jarogniewie), Czapla (Wiesiółka), Świętosław, Przybkowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 67 258 02 41

1.5.8.) Numer faksu: +48 67 258 02 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminawalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminawalcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości Rudki (Jarogniewie), Czapla (Wiesiółka), Świętosław, Przybkowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f47efb0-c894-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034416/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości Rudki (Jarogniewie), Czapla (Wiesiółka), Świętosław, Przybkowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platforazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, ze wiadomość została wysłana do Zamawiającego.Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym ogłoszeniu szczegóły dotyczące komunikowania się z Wykonawcami zostały szczegółowo podane w SWZ.
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przy użyciu profilu zaufanego, lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym).
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przy użyciu profilu zaufanego, lub podpisane przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym).
Informacje na temat tzw. podpisów osobistych i podpisów zaufanych znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.plstrona/45-instrukcje.
Informacje na temat tzw. podpisów osobistych i podpisów zaufanych znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.plstrona/45-instrukcje.
Sposób sporządzania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie https://platformazakupowa.plstrona/45-instrukcje.
Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej , jak np. awaria Internetu, problemy techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki.
Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofania oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się na Platformę zakupową i postępuje zgodnie z instrukcją, udostępnioną pod linkiem: https://platformazakupowa.plstrona/45-instrukcje.
Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Tak złożona oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy sporządzone w języku obcym, są składana wraz z tłumaczeniem na język polski.
Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym ogłoszeniu szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczacych korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo podane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wałcz – Urząd Gminy Wałcz w Wałczu.
2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e –mail: z.klocek@gminawalcz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO w celu związanym z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości Rudki (Jarogniewie), Czapla (Wiesiółka), Świętosław, Przybkowo” nr postępowania GK.ZP.271.4.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w prawie działania archiwów zakładowych, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku korzystania przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, Zamawiający działający na podstawie art. 75 ustawy Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania p udzielenie zamówienia;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 76 ustawy Pzp;
- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uznają Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jarogniewie, Wiesiółka, Świętosław, Przybkowo, gmina Wałcz. Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca aktywności i rekreacji dla lokalnej społeczności.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wolnostojących wiat oraz obiektów małej architektury, tj. grilli ogrodowych, donic, stołów piknikowych, boiska do koszykówki oraz ogrodzenia panelowego wraz z montażem wyposażenia.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3.1. Miejscowość: Rudki (Jarogniewie), obręb geodezyjny: 0018 – Rudki, działka oznaczona numerem geodezyjnym 615/4 :
a) Wolnostojąca wiata o konstrukcji drewnianej:
- powierzchnia 24 m2
- fundamenty w postaci stóp betonowych 40x40x80 cm z zakotwionymi” butami” do montażu słupów drewnianych,
- słupy drewniane o przekroju 16x16 cm połączone belką oczepową, na której mocowane będą krokwie 5,5,x12 cm połączone jętką 4,5x9,0 cm,
- zadaszenie z pełnym deskowaniem- podbitką dachową gr. 1,5 cm na pióro i wpust kryte gontem bitumicznym,
- pod wiatą należy wykonać utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce pisakowej stabilizowanej cementem.
b) Grill betonowy – 1 sztuka
Grill betonowy musi stanowić element gotowy o wymiarach 90x155x65cm i wadze nie mniej niż 420 kg. Ruszt oraz rożen musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję oraz dawać możliwość pieczenia na kilku poziomach. Popielnik musi być tak usytuowany aby ułatwiał rozpalanie i sprzątanie grilla. Pod grillem musi znajdować się utwardzenie o wymiarach nie mniej niż 50x100 cm. Grill musi być umieszczony na podłożu z płytek betonowych;
c) Stół piknikowy drewniany (dwie ławki dla 6-8 osób) – 3 sztuki
Stół piknikowy drewniany musi stanowić element gotowy o wymiarach 170 x 150 x 74 cm,
gdzie:
- stół będzie miał wymiary: 170 x 65 x 74 cm,
- ławki będą miały wymiary: 170 x 32 x 42 cm ,
Drewno użyte do produkcji stołu piknikowego musi być drewnem impregnowanym, dodatkowo blaty musza być pokryte lakierem bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.
d) donica drewniana duża – 3 sztuki
Donica drewniana duża musi stanowić element gotowy o wymiarach 109x41x32 cm. Drewno użyte do produkcji musi być drewnem impregnowanym, odpornym na warunki atmosferyczne.
3.2. Miejscowość: Czapla (Wiesiółka), obręb geodezyjny: 0060– Czapla, działka oznaczona numerem geodezyjnym 25/4:
a) Wiata wolnostojąca o konstrukcji drewnianej:
- powierzchnia 24 m2 ,
- fundamenty w postaci stóp betonowych 40x40x80 cm z zakotwionymi „butami” do montażu słupów drewnianych,
- słupy drewniane o przekroju 16x16 cm połączone belką oczepową, na której mocowane będą krokwie 5,5x12 cm połączone jętką 4,5x9,0 cm,
- zadaszenie z pełnym deskowaniem – podbitką dachową gr. 1,5 cm na pióro i wpust, kryte gontem bitumicznym,
- pod wiatą należy wykonać utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce pisakowej stabilizowanej cementem.
b) Grill betonowy – 1 sztuka
Grill betonowy musi stanowić element gotowy o wymiarach 90x155x65cm i wadze nie mniej niż 420 kg. Ruszt oraz rożen musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję oraz dawać możliwość pieczenia na kilku poziomach. Popielnik musi być tak usytuowany aby ułatwiał rozpalanie i sprzątanie grilla. Pod grillem musi znajdować się utwardzenie o wymiarach nie mniej niż 50x100 cm. Grill musi być umieszczony na podłożu z płytek betonowych;
c) Stół piknikowy drewniany (dwie ławki dla 6-8 osób) – 3 sztuki
Stół piknikowy drewniany musi stanowić element gotowy o wymiarach 170 x 150 x 74 cm,
gdzie:
- stół będzie miał wymiary: 170 x 65 x 74 cm,
- ławki będą miały wymiary: 170 x 32 x 42 cm ,
Drewno użyte do produkcji stołu piknikowego musi być drewnem impregnowanym, dodatkowo blaty musza być pokryte lakierem bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.
d) Donica drewniana duża – 3 sztuki
Donica drewniana duża musi stanowić element gotowy o wymiarach 109x41x32 cm. Drewno użyte do produkcji musi być drewnem impregnowanym, odpornym na warunki atmosferyczne.
e) Boisko do koszykówki
Boisko do koszykówki o wymiarach 14,0 x 15,0 m z nachyleniem w obu kierunkach 0,2% o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z betonowymi obrzeżami na podbudowie betonowej. Na boisku znajdować się będzie zestaw stojak z koszem do kosza z regulacją wysokości dla dzieci i dorosłych, odporny na warunki atmosferyczne.
Zestaw składa się z:
- słupa o średnicy 90 mm malowany proszkowo o wysokości ok. 320 cm w tym 60 cm zabetonowane w stopie o wymiarach min. 0,40x0,40x0,70 m,
- tablicy prostokątnej wykonanej z polipropyleny 120x90 cm, grubości wraz z ożebrowanie 5 cm. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz zamocowana na wysięgniku,
- obręczy stałej wykonanej z pełnego pręta stalowego o średnicy 17 mm, podpory obręczy z pręta stalowego o średnicy 13 mm, tylna blacha o grubości 5 mm, europejski rozstaw otworów 110 x 90 mm, malowana proszkowo,
- siatki sznurowanej na 12 zaczepów,
- sztywnego wysięgnika przymocowanego do słupa za pomocą dwóch U-śrub, które pozwalają ręcznie zamocować tablicę z obręczą na żądanej wysokości (rekomendowana wysokość dla dorosłych 305 cm, dla dzieci 275-245 cm).
Odległość między słupem, a tablicą – 60 cm.
3.3. Miejscowość: Świętosław, obręb geodezyjny: 0020 – Świętosław, działka oznaczona numerem geodezyjnym 74/6:
a) Wiata wolnostojąca o konstrukcji drewnianej:
- powierzchnia 24 m2 ,
- fundamenty w postaci stóp betonowych 40x40x80 cm z zakotwionymi „butami” do montażu słupów drewnianych,
- słupy drewniane o przekroju 16x16 cm połączone belką oczepową, na której mocowane będą krokwie 5,5x12 cm połączone jętką 4,5x9,0 cm,
- zadaszenie z pełnym deskowaniem – podbitką dachową gr. 1,5 cm na pióro i wpust, kryte gontem bitumicznym,
- pod wiatą należy wykonać utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce pisakowej stabilizowanej cementem.
b) Grill betonowy – 1 sztuka
Grill betonowy musi stanowić element gotowy o wymiarach 90x155x65cm i wadze nie mniej niż 420 kg. Ruszt oraz rożen musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję oraz dawać możliwość pieczenia na kilku poziomach. Popielnik musi być tak usytuowany aby ułatwiał rozpalanie i sprzątanie grilla. Pod grillem musi znajdować się utwardzenie o wymiarach nie mniej niż 50x100 cm. Grill musi być umieszczony na podłożu z płytek betonowych;
c) Stół piknikowy drewniany (dwie ławki dla 6-8 osób) – 3 sztuki
Stół piknikowy drewniany musi stanowić element gotowy o wymiarach 170 x 150 x 74 cm,
gdzie:
- stół będzie miał wymiary: 170 x 65 x 74 cm,
- ławki będą miały wymiary: 170 x 32 x 42 cm ,
Drewno użyte do produkcji stołu piknikowego musi być drewnem impregnowanym, dodatkowo blaty musza być pokryte lakierem bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.
d) Donica drewniana duża – 3 sztuki
Donica drewniana duża musi stanowić element gotowy o wymiarach 109x41x32 cm. Drewno użyte do produkcji musi być drewnem impregnowanym, odpornym na warunki atmosferyczne.
e) Ogrodzenie panelowe
Ogrodzenie panelowe, metalowe z elementów gotowych o wysokości 1,20 m, słupki zabetonowane o wymiarach 0,06 x 0,04 x 1,70m. Panele oraz słupki malowane proszkowo.
Na ogrodzenie składają się:
- panele: 2,50 m, h = 1,20 m,
- furtka: 1,0 m, h = 1,20 m,
- brama rozwieralna: 4,00 m, h = 1,20 m.
Długość ogrodzenia: 22,5 m – 41,0 m – 22,5 m – 41,0 m w tym dwie furtki o szerokości 1,0 m oraz 1 bramy rozwieralnej – szerokość 4,0 m.
3.4. Miejscowość: Przybkowo, obręb geodezyjny: 0083 – Przybkowo, działka oznaczona numerem geodezyjnym 73/1:
a) Wolnostojąca wiata o konstrukcji drewnianej:
- powierzchnia 24 m2
- fundamenty w postaci stóp betonowych 40x40x80 cm z zakotwionymi” butami” do montażu słupów drewnianych,
- słupy drewniane o przekroju 16x16 cm połączone belką oczepową, na której mocowane będą krokwie 5,5,x12 cm połączone jętką 4,5x9,0 cm,
- zadaszenie z pełnym deskowaniem- podbitką dachową gr. 1,5 cm na pióro i wpust kryte gontem bitumicznym,
- pod wiatą należy wykonać utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce pisakowej stabilizowanej cementem.
b) Grill betonowy – 1 sztuka
Grill betonowy musi stanowić element gotowy o wymiarach 90x155x65 cm i wadze nie mniej niż 420 kg. Ruszt oraz rożen musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję oraz dawać możliwość pieczenia na kilku poziomach. Popielnik musi być tak usytuowany aby ułatwiał rozpalanie i sprzątanie grilla. Pod grillem musi znajdować się utwardzenie o wymiarach nie mniej niż 50x100 cm. Grill musi być umieszczony na podłożu z płytek betonowych;
c) Stół piknikowy drewniany (dwie ławki dla 6-8 osób) – 3 sztuki
Stół piknikowy drewniany musi stanowić element gotowy o wymiarach 170 x 150 x 74 cm,
gdzie:
- stół będzie miał wymiary: 170 x 65 x 74 cm,
- ławki będą miały wymiary: 170 x 32 x 42 cm ,
Drewno użyte do produkcji stołu piknikowego musi być drewnem impregnowanym, dodatkowo blaty musza być pokryte lakierem bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.
d) donica drewniana duża – 3 sztuki
Donica drewniana duża musi stanowić element gotowy o wymiarach 109x41x32 cm. Drewno użyte do produkcji musi być drewnem impregnowanym, odpornym na warunki atmosferyczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

34928210-3 - Wiaty drewniane

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+GR i przyjętą metodę oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej, tj:
a) Posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. W tym zakresie spełnienia warunku, wymagane są co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej i wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto .
W przypadku Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. To samo dotyczy Wykonawcy, który w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotu udostępniającego mu zasoby wiedzy i doświadczenia.
Uwaga: Jako wykonane budowy należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do grupy kapitałowej – w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami informacyjnymi potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz prac – Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. W tym zakresie spełnienia warunku, wymagane są co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej i wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto .
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Należy pamiętać , ze dowody należytego wykonania inne, niż pochodzące od podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, mogą zostać przedstawione Zamawiającemu wyjątkowo, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać dokumentów od tego podmiotu.
W wykazie robót Wykonawca poda takie roboty, które odpowiadają warunkowi udziału w postępowaniu, opisanemu prze Zamawiającego, ich wartość, daty i miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których były one wykonywane. Jeśli w ramach wykazywanej inwestycji Wykonawca, oprócz robót, odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu, wykonywał jeszcze inne roboty, powinien w wykazie wpisać wartość tylko tych robót, które odpowiadają warunkowi udziału w postępowaniu albo łączna wartość robót oraz wartość robót odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą:
1.1. formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego;
1.2. pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG);
1.3. Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego. Informacje zawarte wyżej wymienionym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców w zakresie braku podstaw wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w wyżej wymienionym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzeni, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik Wykonawców.
1.4. oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazujące, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego.
Wyżej wymieniony dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
1.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego.
Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
3.2. Odrębne oświadczenie składają podwykonawcy, których Wykonawca wskazuje w części powierzonego zamówienia oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane.
3.3. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, składane wraz z ofertą muszą zostać złożone na Platformie Zakupowej w specjalnie do tego przygotowanej sekcji.
3.4. W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnica przedsiębiorstwa uzasadnienie (w postaci dowodów mających postać, np. wyciągu umów z kontrahentami zawierających postanowienia o zachowaniu określonych okoliczności w poufności) należy załączyć do oferty wczytując odrębny plik.
3.5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
3.6. Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przy użyciu profilu zaufanego lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną ( tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania) Wykonawcy wspólnie składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowy konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizacje zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z Wykonawców, którzy wykazali doświadczenie do realizacji danego zamówienia oraz kwalifikacje zawodowe, opisane w treści Rozdziału IX ust. 3.4 lit. a niniejszej SWZ.
7. Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych,
b) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuacje podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach tych podmiotów,
c) w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym ogłoszeniu zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) , 5), 7) ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. Poz. 835). W postępowaniu mają także zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.