eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Utrzymanie terenów zieleni gminnej w Parku Miejskim im. St. Staszica w PileOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie terenów zieleni gminnej w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570766568

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Andersa 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@zdiz.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie terenów zieleni gminnej w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e800615a-9e29-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045297/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie terenów zieleni gminnej w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063259

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.322.6.23.EB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącą pielęgnacją terenów zieleni znajdujących się na terenie Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica, stanowiącym własność Gminy Piła. Wykonanie usług związanych z pielęgnacją powierzchni trawnikowych, rabat bylinowych oraz skupin krzewów i żywopłotów na terenie Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile.

Prace obejmują miedzy innymi:
- koszenie terenów zieleni wraz z zebraniem skoszonej trawy,
- prace pielęgnacyjne w skupinach krzewów i żywopłotów,
- zamiatanie dróg parkowych o nawierzchni ziemnej z kostki i płyt granitowych,
- wygrabianie liści z trawników i skupin wiosną i jesienią wraz z transportem i utylizacją

2. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

4. W trakcie realizacji zadania wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Za spełnienie warunku uznaje się także posiadanie pojazdu do nadzoru w terenie nad prowadzeniem prac, który spełnia wymagania ww. ustawy.

5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022 poz.699 tekst jednolity) ma obowiązek gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022 poz.1297 tekst jednolity) oraz Uchwałą Nr XXXIV/346/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r, w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piły.

6. Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca w trakcie realizacji powyższego zadania musi znajdować się w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach.

7. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do umowy.

8. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129156,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149207,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129156,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wojciech Dźwik ARBOR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6070066131

7.3.4) Miejscowość: Niewiemko

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129156,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.