eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 19.2023 Dostawa odczynników na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
19.2023 Dostawa odczynników na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewelina.godlewska@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

19.2023 Dostawa odczynników na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f69ccfc1-c889-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umed-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, oraz określonych w Rozdziale X ppkt. 5.2) i w Rozdziale XII
niniejszej SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy. Do połączenia używany jest szyfrowany
protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych
przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert,
Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
2. Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej
jest ich złożenie pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz
znakiem sprawy niniejszego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez
Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w
wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje
Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania nadanym przez Zamawiającego (AZP.260.19.2023.TP).
6. W zakresie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,
oświadczeń lub dokumentów – sposób ich sporządzania i sposób przekazywania, wymagania techniczne dla zawierających je
dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do
odbioru ww. dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w pkt. 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ.
10. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści
na Platformie, bez ujawniania źródła zapytania.
11. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści SWZ, zostaną one zamieszczone na
Platformie.
12. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 285 ust. 1 Pzp, w celu wyjaśnienia
treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących
w postępowaniu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367
Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl
3) Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia tego postepowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z Pzp.
4) Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu
o art. 18 Pzp odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do
danych może wystąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, określonych w ustawie, w szczególności, jeśli jest to uzasadnione
ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
5) Administrator może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych
przepisów prawa lub umowy zawartej
z administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie lub dostawcom usług IT.
6) Dane osobowe Wykonawców i innych uczestników postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania umowy.
7) Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
8) Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt
4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
9) Osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących. Zamawiający może żądać od
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania danych, zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub przetwarzania w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, a także z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej albo państwa
członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
c.d. (informacje dodatkowe)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy i innym osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych
osobowych pracowników, podwykonawców, osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia), Wykonawca
zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO,
w tym do przekazania odpowiedniej informacji o administrowaniu tymi danymi przez Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.260.19.2023.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników firmy GRIFOLS na potrzeby Katedry Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia jako jedyne kryterium oceny ofert (100%).
Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, może być zastosowane, ponieważ Zamawiający, zgodnie z treścią art. 246 ust. 2 Pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym Rozdziale V SWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ dla części 1-7), wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników firmy RCKiK Katowice na potrzeby Katedry Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia jako jedyne kryterium oceny ofert (100%).
Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, może być zastosowane, ponieważ Zamawiający, zgodnie z treścią art. 246 ust. 2 Pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym Rozdziale V SWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ dla części 1-7), wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników firmy BioSystems na potrzeby Katedry Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia jako jedyne kryterium oceny ofert (100%).
Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, może być zastosowane, ponieważ Zamawiający, zgodnie z treścią art. 246 ust. 2 Pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym Rozdziale V SWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ dla części 1-7), wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników firmy POINTE SCIENTIFIC na potrzeby Katedry Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia jako jedyne kryterium oceny ofert (100%).
Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, może być zastosowane, ponieważ Zamawiający, zgodnie z treścią art. 246 ust. 2 Pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym Rozdziale V SWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ dla części 1-7), wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników firmy BIO-KSEL na potrzeby Katedry Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia jako jedyne kryterium oceny ofert (100%).
Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, może być zastosowane, ponieważ Zamawiający, zgodnie z treścią art. 246 ust. 2 Pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym Rozdziale V SWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ dla części 1-7), wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników firmy abcr Gmbh na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Leków

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia jako jedyne kryterium oceny ofert (100%).
Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, może być zastosowane, ponieważ Zamawiający, zgodnie z treścią art. 246 ust. 2 Pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym Rozdziale V SWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ dla części 1-7), wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników firmy Chempur na potrzeby Katedry Biochemii i Immunochemii, Zakład Biochemii Lekarskiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia jako jedyne kryterium oceny ofert (100%).
Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, może być zastosowane, ponieważ Zamawiający, zgodnie z treścią art. 246 ust. 2 Pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym Rozdziale V SWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ dla części 1-7), wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego tj.
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku oferowania produktu równoważnego, Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą, przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 Pzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone
w Arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ część 1-7).
2. Jako przedmiotowego środka dowodowego Zamawiający żąda karty charakterystyki produktu/karty katalogowej lub certyfikatu analizy w języku polskim lub z tłumaczeniem
na język polski potwierdzających, że oferowany produkt równoważny posiada cechy,
o których mowa w Rozdziale V pkt. 6 i 7 SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotna zmiana zawartej umowy jest niedopuszczalna. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 455 ust. 2 Pzp, a także w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:
1) zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
2) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający ustalił termin realizacji przedmiotu zamówienia dla:
Części 1 – max. do 25 dni roboczych od daty podpisania umowy
Części 2 – max. do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy
Części 3 – max. do 6 tygodni od daty podpisania umowy
Części 4 – max. do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy
Części 5 – max. do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy
Części 6 – max. do 5 tygodni od daty podpisania umowy
Część 7 – max. do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.