eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 - Przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Cmentarnej (włącznie z tarczą skrzyżowania) do ul. Gdańskiej (bez pasa terenu ul. Karskiego i (...)"Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 – Przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Cmentarnej (włącznie z tarczą skrzyżowania) do ul. Gdańskiej (bez pasa terenu ul. Karskiego i (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 – Przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Cmentarnej (włącznie z tarczą skrzyżowania) do ul. Gdańskiej (bez pasa terenu ul. Karskiego i (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-899af5bb-bf31-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044894/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 Przebudowa układu drogowego ul. Ogrodowej od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej (bez pasa terenu ul. Karskiego i terenu inwestycji PKP)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD.06.03.03-10-004/17-00 z dnia 27.10.2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, poddziałania nr VI.3.1 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-899af5bb-bf31-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14151,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-7-Przebudowy-ulicy-Ogrodowej-na-od.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [numeracja zgodna z SWZ] 18.5.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
18.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
18.7. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
18.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści
wiadomości e-mail (lub w treści „Formularza do komunikacji”).
18.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
18.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail:
zamowienia@zim.uml.lodz.pl lub za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
18.10.1.W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju
podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
18.10.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub
dokumentu lub wiadomości.
18.10.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
sprawy: ZIM-DZ.2621.7.2023.
[więcej informacji w SWZ]

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych
(Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź ul. Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, email:
zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl.
Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków
kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w związku z realizacją
zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr 429/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie
powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki
budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.) w tym między innymi niniejszego
postępowania. (...) Ciąg dalszy w SWZ, rozdział XV ust. 1 pkt 4 i następne oraz ust. 2 i 3.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Cmentarnej (włącznie z tarczą skrzyżowania) do ul. Gdańskiej (bez pasa terenu ul. Karskiego i terenu inwestycji PKP)
Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje m. in.
1. Demontaż elementów istniejącego zagospodarowania terenu,
2. Demontaż elementów architektury i małej architektury o wartości historycznej (do zachowania lub przekazania do MKZ),
3. Przebudowa ulicy w granicach pasa drogowego,
4. Wykonanie nawierzchni utwardzonych
5. Wykonanie oraz montaż elementów małej architektury i mebli miejskich,
6. Budowa nowego oświetlenia wraz z oświetleniem iluminacyjnym,
7. Budowa odwodnienia i, regulacja istniejącego uzbrojenia wod.-kan. do proj. niwelety,
8. Budowa instalacji wodociągowej dla systemów nawadniania zieleni,
9. Wykonanie zieleńców, nowych nasadzeń zieleni niskiej, średniowysokiej oraz ich pielęgnacja
w okresie minimum 36 miesięcy od zakończenia robót,
10. Budowa systemu nawadniania na potrzeby projektowanej zieleni

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie:
a) wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej,
b) dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, sprzętu i urządzeń wraz z ich montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem,
c) montaż wyposażenia i rzeczy,
d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia i poniesienie kosztów ich uzyskania,
e) przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia,
f) zapewnienie Zamawiającemu wglądu do dokumentów, w tym wglądu do dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowaną Inwestycją,
g) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do użytkowania,
h) realizowanie profesjonalnej pielęgnacji materiału roślinnego przez okres 36 miesięcy od daty odbioru robót,

Teren Inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z uchwałą nr LXVI/1687/18 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej.

Na terenie objętym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym nie występują zabytki chronione, brak jest istniejących pomników przyrody.

Teren Inwestycji przylega do obiektów objętych ochroną konserwatorską: budynku przy ul. Ogrodowej 28a – szkoły powszechnej, ujętej w gminnej ewidencji zabytków (Zarządzenie nr 6843/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2021 r.) oraz domu robotniczego zakładów I. K. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 29, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr. Rej. A/45 (poprzednio A/338/1-6) decyzja z dnia 28.09.1993 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 30% wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót w zakresie:
- Roboty budowlane w tym m.in. wykonania nawierzchni, infrastruktury podziemnej w branżach elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej, małej architektury, zieleńców i nasadzeń zieleni.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[numeracja zgodna z SWZ]3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 100 000,00 PLN
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 2 (dwie) roboty budowlane (każda w ramach odrębnej umowy) o łącznej wartości każdej z robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto, z których każda obejmowała swoim zakresem budowę i/ lub przebudowę układu geometryczno/przestrzennego ulic na terenie miejskim, w tym m. in. budowę i/lub przebudowę chodnika/chodników/alejki/alejek wraz z oświetleniem.

3.4.2. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.:
jedną osobą, na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcje kierownika budowy nad dwoma robotami budowlanymi (każda w ramach odrębnej umowy) o łącznej wartości każdej z robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto, z których każda obejmowała swoim zakresem budowę i/ lub przebudowę układu geometryczno/przestrzennego ulic na terenie miejskim, w tym m. in. budowę i/lub przebudowę chodnika/chodników/alejki/alejek wraz z oświetleniem.
3.4.3. Przez pojęcie/pojęcia:
3.4.3.1. „budowa”, „przebudowa”, rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6, 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3.4.3.2. „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta;
3.4.3.4 „układ geometryczno/przestrzenny ulic i/lub placu” rozumie się: układ ulicy i/lub placu dostosowany do ukształtowania (odwzorowanie) osi ulicy i/lub placu na płaszczyźnie poziomej i pionowej w odniesieniu to terenów przyległych ukształtowania i wzajemnego położenie obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym.
3.4.4. W przypadku wykazywania warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp: 1) zamawiający wymaga, aby jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych, o których mowa w warunku określonym w pkt 3.4.1. SWZ, z zastrzeżeniem pkt 3.4.6.
2) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 3.3 SWZ
3.4.5. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający z zastrzeżeniem punktu 3.4.6. nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w wykonaniu roboty budowlanej polegającej na budowie i/ lub przebudowie układu geometryczno/przestrzennego ulic na terenie miejskim w tym m. in. budowę i/lub przebudowę chodnika/chodników/alejki/alejek wraz z oświetleniem o wartości robót brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN, ale faktycznie wykonywał wyłącznie zakres robót związany z wykonaniem oświetlenia. Zatem nie może się w celu wykazania spełniania warunku posłużyć doświadczeniem całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał pełnego zakresu prac.

3.4.6. W przypadku gdy ofertę w niniejszym postępowaniu składa konsorcjum / spółka cywilna w takim samym składzie podmiotowym (lub szerszym), w jakim realizowali wykazywaną robotę budowlaną, Zamawiający nie będzie badał wartości i zakresu robót wykonanych przez poszczególnych wykonawców.
3.4.7. W przypadku zamówień/kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać odpowiednio zakres i wartość robót budowlanych zgodnych z zakresem określonym w pkt. 3.4.1.
3.4.8. Zamawiający dopuszcza wykazanie robót budowlanych wykonanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. W tym przypadku w wykazie robót budowlanych należy osobno podać zakres i wartość wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3.4.9. Uprawnienia, o których mowa w pkt 3.4.2. powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3.4.10. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3.4.11. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg zał. nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [numeracja zgodna z SWZ] b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat licząc wstecz od dnia, w
którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg zał. nr 11 do SWZ
(wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 12 do SWZ (wzór);
d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Uwaga!
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka
dowodowego, o którym mowa w pkt 3 lit. d) powyżej, składa inny podmiotowy środek dowodowy (inny dokument), który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wymagania dotyczące wadium:
a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
83 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postepowanie w Banku PEKAO S.A, nr konta: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć jako załącznik do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczyciela.
W treści poręczenia lub gwarancji winna znaleźć się nazwa postępowania tj. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 – Przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Cmentarnej (włącznie z tarczą skrzyżowania) do ul. Gdańskiej (bez pasa terenu ul. Karskiego i terenu inwestycji PKP)”, oraz numer referencyjny postępowania ZIM-DZ.2621.7.2023.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).
h) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
i) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym dane umożliwiające Zamawiającemu zwrot wadium:
• nr rachunku bankowego (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu) lub
• adres email gwaranta/poręczyciela (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia).
W przypadku braku wskazania powyższych informacji zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek z którego dokonano wpłaty wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia na adres email uzyskany ze strony internetowej gwaranta lub poręczyciela
j) Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki
cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą
oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
wg zał. nr 7 do SWZ (wzór).
6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej
żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1.Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie większej niż 10% łącznego
Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 30 ust 1, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi poniżej
postanowieniami Umowy. Wysokość zabezpieczenia zaliczki odpowiadać będzie wnioskowanej kwocie zaliczki.
2. Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.
3. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać wpłacona oraz projekt treści
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej stanowić zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot ją wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez
Zamawiającego.
4. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez Zamawiającego zabezpieczenia w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której treść oraz podmiot ją udzielający zostały uprzednio zaakceptowane
przez Zamawiającego.
5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę na wpłaconą
zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
6. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki nie ulega zmianie.
7. Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia z płatności częściowych, aż do spłaty całej udzielonej
zaliczki, przy czym w każdym przypadku spłata nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta
umowa. Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% płatności częściowej.
8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne [wykonalne, aż do całkowitego
zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę].
Jeżeli warunki zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona do daty o 30 dni
wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30
dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki. W
przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyżej,Zamawiającemu przysługuje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki.
9. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami powyżej lub przed odstąpieniem
od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia zabezpieczenia spłaty zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki
stanie się natychmiast wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a w tym zakresie Zamawiający
uprawniony będzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Pełna nazwa postępowania: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 – Przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Cmentarnej (włącznie z tarczą skrzyżowania) do ul. Gdańskiej (bez pasa terenu ul. Karskiego i terenu inwestycji PKP)”
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, gdzie dostępne są dokumenty zamówienia: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14151,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-7-Przebudowy-ulicy-Ogrodowej-na-od.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.