eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Wycena nieruchomości w roku 2023 na potrzeby Gminy DzierżoniówOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wycena nieruchomości w roku 2023 na potrzeby Gminy Dzierżoniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIERŻONIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIASTOWSKA 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.dzierzoniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycena nieruchomości w roku 2023 na potrzeby Gminy Dzierżoniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8269e31-c87b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025619/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wycena nieruchomości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest
w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XXVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Dzierżoniów,
ul. Piastowska 1, 58 – 200 Dzierżoniów, Tel. 74/8235695
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ug.dzierzoniow.pl lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wycena nieruchomości w roku 2023 na potrzeby Gminy Dzierżoniów”, znak sprawy: IR.271.9.2023 prowadzonym w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku projektów z udziałem środków UE okres przechowywania obejmuje cały okres trwałości projektu;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 137892,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości wg zleceń jednostkowych. Zakres wyceny nieruchomości w 2023 r. obejmuje:
1) wycenę działki rolnej,
2) wycenę działki niezabudowanej,
3) wycenę działki zabudowanej,
4) wycenę lokalu mieszkalnego wraz z gruntem oraz inwentaryzacją lokalu ze szkicem,
5) aktualizację wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
6) wycenę działki przed i po podziale w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
7) analizę zasadności naliczenia opłaty adiacenckiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie:
1) wyceny lokalu użytkowego z gruntem,
2) inwentaryzacji w celu wydzielenia lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz ze szkicem,
3) regulacji stanu prawno-terenowego nieruchomości lokalowych budynku,
4) wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego do sprzedaży,
5) wyceny działki zalesionej lub zadrzewionej,
6) wyceny drzewostanu leśnego lub zadrzewień,
7) wyceny stawów,
8) wyceny wartości nakładów poniesionych przez najemcę,
9) aktualizacji wyceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem (wraz z pomieszczeniami przynależnymi),
10) aktualizacji wyceny nieruchomości zabudowanej, niezależnie od liczby zabudowań
i powierzchni działki (budynek/budynki wraz z wartością gruntu),
11) aktualizacji wyceny lokalu użytkowego,
12) wyceny budowli,
13) wyceny działki przed wybudowaniem infrastruktury i po wybudowaniu w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
14) wyceny budynku bez działki w uzasadnionych przypadkach,
15) określenia wartości szacunkowej mienia komunalnego,
16) waloryzacji ceny nieruchomości,
17) wyceny służebności gruntowe,
18) wyceny szkód w uprawach i zasiewach,
19) wyceny szkód w plantacjach wieloletnich,
20) wyceny nasadzeń,
21) renty planistycznej,
22) wyceny nieruchomości celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane wg jednostkowych zleceń w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego zadania, których na etapie przygotowania postępowania nie można było przewidzieć.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena ofertowa – 60 % - 60 punków
b) Termin realizacji zlecenia– 40 % - 40 punktów

2) Cena ofertowa - A(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawcy
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
C(n)
A(x) = ---------- x 60
C(x)
gdzie :
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia
C(n) - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawców
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”

3) Termin realizacji zlecenia – B(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 40 otrzyma oferta, która zakłada realizację poszczególnych zleceń w terminie do 14 dni kalendarzowych.

skala pkt: 0-40
punkty zostaną przyznane wg poniższych zasad:
zaoferowanie terminu 21 dni i powyżej 21 dni – 0 pkt
zaoferowanie terminu od 15 dni do 20 dni – 20 pkt
zaoferowanie terminu 14 dni i poniżej 14 dni – 40 pkt

4) Łączna cena oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru:
W(x) = A(x) + B(x) , gdzie :
W(x) – suma punktów jakie otrzyma oferta „x”
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za cenę ofertową
B(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium „Termin realizacji zlecenia”
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
Gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny oraz termin realizacji zlecenia i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje dyspozycje wynikające z art. 248 ustawy Pzp.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ustawy Pzp).
8) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i wobec której organizacja zawodowa rzeczoznawców – w terminie ostatnich sześciu miesięcy przed upływem terminu składania ofert nie wydała w stosunku do sporządzonego przez ww. osobę operatu opinii negatywnej w oparciu o przepisy art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 15 wycen, w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. wycena działki rolnej; wycena działki niezabudowanej; wycena działki zabudowanej i inne; wycena lokalu mieszkalnego wraz z gruntem; aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej; wycena działki przed i po podziale w celu naliczenia opłaty adiacenckiej; analizę zasadności naliczenia opłaty adiacenckiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) Dokumenty składane NA WEZWANIE:
Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3) Dokumenty składane RAZEM Z OFERTĄ:
a) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
c) Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
e) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
f) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
g) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązaniu do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale
XXII pkt. 2) niniejszej specyfikacji.
2) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający zgodnie z art. 58 ustawy Pzp, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy,
b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ – projekt umowy.
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający nie przewiduje organizowania dla wykonawców wizji lokalnej. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, ani sprawdzenia dokumentów dostępnych na miejscu u Zmawiającego.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. operatów szacunkowych.
3) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi. Poszczególne czynności objęte niniejszym zamówieniem są często powiązane ze sobą zarówno merytorycznie jak i przestrzennie. Niewskazane jest aby procesy te były dzielone na kilka zamówień (części).
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8) Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
10) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.