eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grójec › Sukcesywna dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem na drogi leśne i szlaki zrywkowe na terenie Nadleśnictwa GrójecOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem na drogi leśne i szlaki zrywkowe na terenie Nadleśnictwa Grójec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grójec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670080767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podole 91

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 661 26 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grojec@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://grojec.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_grojec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem na drogi leśne i szlaki zrywkowe na terenie Nadleśnictwa Grójec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe1cffef-a3a8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145627

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00415156/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079998

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem na drogi leśne i szlaki zrywkowe na terenie Nadleśnictwa Grójec. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
a) kruszywo łamane (tłuczeń):
• frakcja 0-31,5 mm w ilości 250,00 ton;
• frakcja 31,5-63 mm w ilości 545,00 ton;
• frakcja 0-63 mm w ilości 2180,00 ton;
b) żwir w ilości 425,00 ton.
Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia kruszywa oraz żwiru łącznie na 3 400,00 ton.
Kruszywo musi spełniać normy PN-EN 13242. Wykonawca zastosuje materiały oraz urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania na drogach według obowiązujących w Polsce norm. Wykonawca każdorazowo stosować będzie materiały, które są nieszkodliwe dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzkiego. Przedmiot zamówienie obejmuje:
c) dostawę kruszywa oraz żwiru w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie całego Nadleśnictwa;
d) wyładunek oraz rozgarnięcie równiarką lub inną maszyną na wskazanym odcinku drogi lub szlaku zrywkowego wraz z zagęszczeniem walcem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MILENA NAZAROW. W odpowiedzi na pisemne wezwanie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania, Wykonawca złożył Zamawiającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z zawarcia tejże umowy.
W toku ponownego badania i oceny ofert Zamawiający ustalił, że cena
najkorzystniejszej oferty spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 506858,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 696527,48 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.