eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu w okresie 30 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa
A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu w okresie 30 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskichw Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000592590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@mbpradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbpradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa
A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu w okresie 30 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e46b6ee-c7f2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142992/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 energia elektryczna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mbp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mbp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mbp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w Rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny zrealizowany w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MBP-V.26.2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 9 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 168 600 kWh w okresie 30 miesięcy.
2. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w załączniku nr 2 do SWZ Wykaz punktów poboru.
3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru na poziomie (+/-) 20%.
4. Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE.
5. Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej dla żadnego punkt PPE.
6. Dla wszystkich PPE Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii elektrycznej i na świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich PPE.
7. Całość zamówionej energii elektrycznej zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego.
8. Zamawiający jest odbiorcą uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku dlatego też Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania przy rozliczeniu z Zamawiającym stawek nie wyższych niż 785 zł/MWh – tj. stawek dla odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. b–e, zgodnie z art. 2 pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz innych przepisów (o ile zostaną ustanowione) regulujących ceny energii dla podmiotów uprawnionych. Zamawiający wraz z podpisaniem umowy złoży stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż: posiada uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiada ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).
3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w odniesieniu do posiadanego doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem, polegającym na realizacji w okresie ostatnich 3/trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 100 000 kWh (czterysta tysięcy) przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
i. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp
ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
iii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
iv. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
v. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 ze zm.). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów:
a) ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł. (np. w formie kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty wymagalnych składek),
c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 2 niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został wskazany we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mbp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.