eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa odzieży medycznej,roboczej i obuwiaOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży medycznej,roboczej i obuwia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001325767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ceglana 35

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-514

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@uck.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uck.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży medycznej,roboczej i obuwia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40cef22b-c7dc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090194/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Odzież ochronna i robocza, odzież ochrony indywidualnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uck

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.uck.katowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia przekazanie ofert, (w tym również ofert dodatkowych) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP następuje za
pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Systemem lub Platformą) dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uck.
W pozostałych przypadkach komunikacja może odbywać się za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/uck lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: bzp@uck.katowice.pl lub ekamzela@uck.katowice.pl
(Zamawiający preferuje komunikację za pomocą poczty elektronicznej).
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania
do Platformy.
3. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
4. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11
- Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszym postępowaniem jest Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwane dalej: „Administratorem”,
b) z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: ul. Ceglana 35,
40-514 Katowice lub telefonując pod numer: 32 3581 460 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@uck.katowice.pl,
c) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres,
telefonując pod numer: 32 3581 524 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uck.katowice.pl,
d) uzyskane w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu
związanym z tym postępowaniem, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a przypadku
wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią związanej, będą przetwarzane w celach
związanych z realizacją umowy,
e) obowiązek podania danych związany jest z udziałem w postępowaniu, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości
udziału w postępowaniu,
f) Administrator może udostępnić dane wyłącznie osobom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub na
podstawie umów w ramach, których Administrator powierzy przetwarzanie danych innym podmiotom, np. świadczącym usługi
prawne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
g) źródłem pochodzenia danych osobowych jest Wykonawca. Kategorie odnośnych danych osobowych zostały określone w
dokumentacji postępowania, obejmują m.in. dane umożliwiające oznaczenie Wykonawcy, jego dane kontaktowe, dane osobowe
innych osób (w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe tych osób), które Wykonawca wskaże w ofercie a także mogą
obejmować inne dane niezbędne do realizacji postępowania ujawnione w toku jego realizacji, a w przypadku wyboru oferty dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
h) uzyskane dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie
przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów. Okres
przetwarzania może zostać przedłużony w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
i) w odniesieniu do uzyskanych w postępowaniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
j) osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
k) nie przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania):nie przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.9B.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Obuwie ochronne medyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Buty robocze

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Odzież robocza

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Odzież ochrony indywidualnej (I)

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5: Odzież ochronna medyczna

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6: Odzież ochrony indywidualnej (II)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7: Odzież ochrony indywidualnej (III)

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
dotyczy pakietu 1
a) opis oferowanego przedmiotu zamówienia z każdej pozycji np. katalogi, ulotki, lub inne materiały informacyjne zawierające opis przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciem (dotyczy całego opisu przedmiotu zamówienia za wyjątkiem koloru i rozmiaru do uzgodnienia z Zamawiającym)
b) deklaracje zgodności
dotyczy pakietu 2
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności
dotyczy pakietu 3
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności
dotyczy pakietu 4
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć: deklaracje zgodności z aktualnymi normami dla środków ochrony indywidualnej; instrukcje w języku polskim
dotyczy pakietu 5
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
a) opis oferowanego przedmiotu zamówienia z każdej pozycji np. katalogi, ulotki, lub inne materiały informacyjne zawierające opis przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciem (dotyczy całego opisu przedmiotu zamówienia za wyjątkiem koloru i rozmiaru do uzgodnienia Zamawiającym)
b) deklaracje zgodności
c) dla poz. 1,2,4,5,7,8: certyfikat zgodności PN-EN ISO 13688:2013 – 12; certyfikat jakości Oeko-
Tex Standard 100
d) dla poz. 3 i 6 (dotyczy nap): certyfikat jakości Oeko-Tex Standard 100
e) dla poz. 1,2,4,5,7,8: dla materiału certyfikat zgodności odzieży ochronnej PN - EN 1149-
5:2018-10 (właściwości elektrostatyczne - część 5 - Wymagania materiałowe i konstrukcyjne )
f) poz. 3 i 6 (dotyczy materiałów):
• certyfikat zgodności odzieży (wyrób gotowy) z PN-P 84525:1998 odzież robocza. Ubrania robocze - za wyjątkiem przepuszczalności,
• certyfikat zgodności CEN/TS 14237: 2015-12 (ENV 14237:2002) ,,Tekstylia w systemie ochrony zdrowia” za wyjątkiem odporności wybarwień na bielenie chloranem i odporności na pilling,
• certyfikat zgodności PN-EN ISO 13688:2013 -12 (EN ISO 13688:2013); punkty 4.2 i 5.3 normy w zakresie zawartości amin rakotwórczych, pH.
dotyczy pakietu 6
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności
dotyczy pakietu 7
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dotyczy pakietu 1
a) opis oferowanego przedmiotu zamówienia z każdej pozycji np. katalogi, ulotki, lub inne materiały informacyjne zawierające opis przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciem (dotyczy całego opisu przedmiotu zamówienia za wyjątkiem koloru i rozmiaru do uzgodnienia z Zamawiającym)
b) deklaracje zgodności
dotyczy pakietu 2
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności
dotyczy pakietu 3
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności
dotyczy pakietu 4
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć: deklaracje zgodności z aktualnymi normami dla środków ochrony indywidualnej; instrukcje w języku polskim
dotyczy pakietu 5
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
a) opis oferowanego przedmiotu zamówienia z każdej pozycji np. katalogi, ulotki, lub inne materiały informacyjne zawierające opis przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciem (dotyczy całego opisu przedmiotu zamówienia za wyjątkiem koloru i rozmiaru do uzgodnienia Zamawiającym)
b) deklaracje zgodności
c) dla poz. 1,2,4,5,7,8: certyfikat zgodności PN-EN ISO 13688:2013 – 12; certyfikat jakości Oeko-
Tex Standard 100
d) dla poz. 3 i 6 (dotyczy nap): certyfikat jakości Oeko-Tex Standard 100
e) dla poz. 1,2,4,5,7,8: dla materiału certyfikat zgodności odzieży ochronnej PN - EN 1149-
5:2018-10 (właściwości elektrostatyczne - część 5 - Wymagania materiałowe i konstrukcyjne )
f) poz. 3 i 6 (dotyczy materiałów):
• certyfikat zgodności odzieży (wyrób gotowy) z PN-P 84525:1998 odzież robocza. Ubrania robocze - za wyjątkiem przepuszczalności,
• certyfikat zgodności CEN/TS 14237: 2015-12 (ENV 14237:2002) ,,Tekstylia w systemie ochrony zdrowia” za wyjątkiem odporności wybarwień na bielenie chloranem i odporności na pilling,
• certyfikat zgodności PN-EN ISO 13688:2013 -12 (EN ISO 13688:2013); punkty 4.2 i 5.3 normy w zakresie zawartości amin rakotwórczych, pH.
dotyczy pakietu 6
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności
dotyczy pakietu 7
na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Zamawiający wymaga, załączenia w ofercie następujących dokumentów :
a) wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji.
b) wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczeń Wykonawcy według druku stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji.
c) formularz asortymentowo-cenowy według druku stanowiącego załączniki nr 4.1-4.7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie :
a) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej Strony;
b) wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
c) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych odzieży/obuwia na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości odzieży/obuwia obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy przynajmniej poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury. W przypadku, gdy Wykonawca nie umieści na fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie zawarcie pisemnego aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uck

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.